Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Unheeded เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Unheeded

/ənhidɪd/

adjective

1. Disregarded

 • "His cries were unheeded"
 • "Shaw's neglected one-act comedy, `a village wooing'"
 • "Her ignored advice"
  synonym:
 • ignored
 • ,
 • neglected
 • ,
 • unheeded

1. ไม่สนใจ

 • "เสียงร้องของเขาไม่ได้รับการเอาใจใส่"
 • "นักแสดงตลกคนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งของชอว์" a village wooing'"
 • "เธอไม่สนใจคําแนะนํา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ละเว้น
 • ,
 • ละเลย
 • ,
 • ไม่สนใจ