Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "think" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "คิด" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Think

[คิด]
/θɪŋk/

noun

1. An instance of deliberate thinking

 • "I need to give it a good think"
  synonym:
 • think

1. ตัวอย่างของการคิดโดยเจตนา

 • "ฉันต้องให้ความคิดที่ดี"
  คําพ้องความหมาย:
 • คิด

verb

1. Judge or regard

 • Look upon
 • Judge
 • "I think he is very smart"
 • "I believe her to be very smart"
 • "I think that he is her boyfriend"
 • "The racist conceives such people to be inferior"
  synonym:
 • think
 • ,
 • believe
 • ,
 • consider
 • ,
 • conceive

1. ตัดสินหรือพิจารณา

 • ดู
 • ผู้พิพากษา
 • "ฉันคิดว่าเขาฉลาดมาก"
 • "ฉันเชื่อว่าเธอฉลาดมาก"
 • "ฉันคิดว่าเขาเป็นแฟนของเธอ"
 • "ชนชั้นแบ่งแยกเชื้อชาติทําให้คนเหล่านี้ด้อยกว่า"
  คําพ้องความหมาย:
 • คิด
 • ,
 • เชื่อ
 • ,
 • พิจารณา
 • ,
 • ตั้งครรภ์

2. Expect, believe, or suppose

 • "I imagine she earned a lot of money with her new novel"
 • "I thought to find her in a bad state"
 • "He didn't think to find her in the kitchen"
 • "I guess she is angry at me for standing her up"
  synonym:
 • think
 • ,
 • opine
 • ,
 • suppose
 • ,
 • imagine
 • ,
 • reckon
 • ,
 • guess

2. คาดหวังเชื่อหรือสมมติ

 • "ฉันคิดว่าเธอได้รับเงินจํานวนมากจากนวนิยายเรื่องใหม่ของเธอ"
 • "ฉันคิดว่าจะพบเธอในสภาพที่ไม่ดี"
 • "เขาไม่คิดที่จะพบเธอในครัว"
 • "ฉันเดาว่าเธอโกรธฉันที่ยืนเธอ"
  คําพ้องความหมาย:
 • คิด
 • ,
 • opine
 • ,
 • สมมติว่า
 • ,
 • จินตนาการ
 • ,
 • การคํานวณ
 • ,
 • เดา

3. Use or exercise the mind or one's power of reason in order to make inferences, decisions, or arrive at a solution or judgments

 • "I've been thinking all day and getting nowhere"
  synonym:
 • think
 • ,
 • cogitate
 • ,
 • cerebrate

3. ใช้หรือใช้ความคิดหรือพลังแห่งเหตุผลเพื่อทําการอนุมานการตัดสินใจหรือมาถึงทางออกหรือการตัดสิน

 • "ฉันคิดมาทั้งวันแล้วไปไหนมาไหน"
  คําพ้องความหมาย:
 • คิด
 • ,
 • cogitate
 • ,
 • สมอง

4. Recall knowledge from memory

 • Have a recollection
 • "I can't remember saying any such thing"
 • "I can't think what her last name was"
 • "Can you remember her phone number?"
 • "Do you remember that he once loved you?"
 • "Call up memories"
  synonym:
 • remember
 • ,
 • retrieve
 • ,
 • recall
 • ,
 • call back
 • ,
 • call up
 • ,
 • recollect
 • ,
 • think

4. เรียกคืนความรู้จากความทรงจํา

 • มีความทรงจํา
 • "ฉันจําไม่ได้ว่าพูดอะไรแบบนั้น"
 • "ฉันไม่สามารถคิดได้ว่านามสกุลของเธอคืออะไร"
 • "คุณจําเบอร์โทรศัพท์ของเธอได้ไหม?"
 • "คุณจําได้ไหมว่าเขาเคยรักคุณ?"
 • "เรียกความทรงจํา"
  คําพ้องความหมาย:
 • จํา
 • ,
 • ดึง
 • ,
 • เรียกคืน
 • ,
 • โทรกลับ
 • ,
 • โทรขึ้น
 • ,
 • ระลึก
 • ,
 • คิด

5. Imagine or visualize

 • "Just think--you could be rich one day!"
 • "Think what a scene it must have been!"
  synonym:
 • think

5. จินตนาการหรือเห็นภาพ

 • "แค่คิด - คุณอาจรวยในวันหนึ่ง!"
 • "ลองคิดดูสิว่ามันต้องเป็นฉากอะไร!"
  คําพ้องความหมาย:
 • คิด

6. Focus one's attention on a certain state

 • "Think big"
 • "Think thin"
  synonym:
 • think

6. มุ่งเน้นความสนใจของคนในรัฐหนึ่ง

 • "คิดใหญ่"
 • "คิดผอม"
  คําพ้องความหมาย:
 • คิด

7. Have in mind as a purpose

 • "I mean no harm"
 • "I only meant to help you"
 • "She didn't think to harm me"
 • "We thought to return early that night"
  synonym:
 • intend
 • ,
 • mean
 • ,
 • think

7. มีในใจเป็นวัตถุประสงค์

 • "ฉันหมายถึงไม่เป็นอันตราย"
 • "ฉันตั้งใจจะช่วยคุณ"
 • "เธอไม่คิดว่าจะทําร้ายฉัน"
 • "เราคิดว่าจะกลับมาเร็วในคืนนั้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • ตั้งใจ
 • ,
 • หมายถึง
 • ,
 • คิด

8. Decide by pondering, reasoning, or reflecting

 • "Can you think what to do next?"
  synonym:
 • think

8. ตัดสินใจโดยการไตร่ตรองให้เหตุผลหรือไตร่ตรอง

 • "คุณคิดว่าจะทําอย่างไรต่อไป?"
  คําพ้องความหมาย:
 • คิด

9. Ponder

 • Reflect on, or reason about
 • "Think the matter through"
 • "Think how hard life in russia must be these days"
  synonym:
 • think

9. ไตร่ตรอง

 • สะท้อนหรือเหตุผลเกี่ยวกับ
 • "คิดเรื่องนี้ผ่าน"
 • "คิดว่าวันนี้ชีวิตที่ยากลําบากในรัสเซียจะเป็นอย่างไร"
  คําพ้องความหมาย:
 • คิด

10. Dispose the mind in a certain way

 • "Do you really think so?"
  synonym:
 • think

10. กําจัดจิตใจในวิธีที่แน่นอน

 • "คุณคิดอย่างนั้นจริงหรือ?"
  คําพ้องความหมาย:
 • คิด

11. Have or formulate in the mind

 • "Think good thoughts"
  synonym:
 • think

11. มีหรือกําหนดในใจ

 • "คิดความคิดที่ดี"
  คําพ้องความหมาย:
 • คิด

12. Be capable of conscious thought

 • "Man is the only creature that thinks"
  synonym:
 • think

12. มีความสามารถในการคิดอย่างมีสติ

 • "มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่คิด"
  คําพ้องความหมาย:
 • คิด

13. Bring into a given condition by mental preoccupation

 • "She thought herself into a state of panic over the final exam"
  synonym:
 • think

13. นําเข้าสู่เงื่อนไขที่กําหนดโดยความลุ่มหลงทางจิต

 • "เธอคิดว่าตัวเองตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกในการสอบครั้งสุดท้าย"
  คําพ้องความหมาย:
 • คิด

Examples of using

I think we have a lot in common.
ฉันคิดว่าเรามีเหมือนกันมาก.
I think there's a job opening up at our company, if you're interested.
ฉันคิดว่ามีงานที่ บริษัท ของเราเปิดถ้าคุณสนใจ.
The future is closer than you think.
อนาคตอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิด.