Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Switching เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Switching

/swɪʧɪŋ/

noun

1. The act of changing one thing or position for another

 • "His switch on abortion cost him the election"
  synonym:
 • switch
 • ,
 • switching
 • ,
 • shift

1. การกระทําของการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งหรือตําแหน่งสําหรับอีก

 • "การเปลี่ยนการทําแท้งของเขาทําให้เขาเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง"
คําพ้องความหมาย:
 • สวิตช์,
 • การสลับ,
 • กะ