Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stick" into Thai language

แปลความหมาย & นิยามของคําว่า "ติด" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Stick

[ติด]
/stɪk/

noun

1. An implement consisting of a length of wood

 • "He collected dry sticks for a campfire"
 • "The kid had a candied apple on a stick"
  synonym:
 • stick

1. อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยไม้ยาว

 • "เขาเก็บไม้แห้งมาตั้งแคมป์ไฟ"
 • "เด็กมีแอปเปิ้ลหวานอยู่บนแท่ง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

2. A small thin branch of a tree

  synonym:
 • stick

2. กิ่งก้านบางๆ เล็กๆ ของต้นไม้

  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

3. A lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane

  synonym:
 • stick
 • ,
 • control stick
 • ,
 • joystick

3. คันโยกที่นักบินใช้เพื่อควบคุมปีกนกและลิฟต์ของเครื่องบิน

  คําพ้องความหมาย:
 • ติด
 • ,
 • แท่งควบคุม
 • ,
 • จอยสติ๊ก

4. A rectangular quarter pound block of butter or margarine

  synonym:
 • stick

4. เนยหรือมาการีนบล็อกสี่เหลี่ยมสี่ปอนด์

  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

5. Informal terms for the leg

 • "Fever left him weak on his sticks"
  synonym:
 • pin
 • ,
 • peg
 • ,
 • stick

5. เงื่อนไขที่ไม่เป็นทางการสําหรับขา

 • "ไข้ทําให้เขาอ่อนแรง"
  คําพ้องความหมาย:
 • พิน
 • ,
 • ตรึง
 • ,
 • ติด

6. A long implement (usually made of wood) that is shaped so that hockey or polo players can hit a puck or ball

  synonym:
 • stick

6. อุปกรณ์ยาว (มักทําจากไม้) ที่มีรูปร่างเพื่อให้ผู้เล่นฮ็อกกี้หรือโปโลสามารถตีเด็กซนหรือลูกบอลได้

  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

7. A long thin implement resembling a length of wood

 • "Cinnamon sticks"
 • "A stick of dynamite"
  synonym:
 • stick

7. อุปกรณ์บางยาวคล้ายไม้ยาว

 • "แท่งอบเชย"
 • "แท่งไดนาไมต์"
  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

8. Marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking

  synonym:
 • joint
 • ,
 • marijuana cigarette
 • ,
 • reefer
 • ,
 • stick
 • ,
 • spliff

8. ใบกัญชาม้วนเป็นบุหรี่สําหรับสูบบุหรี่

  คําพ้องความหมาย:
 • ร่วม
 • ,
 • กัญชา บุหรี่
 • ,
 • ตู้เย็น
 • ,
 • ติด
 • ,
 • แตกแยก

9. Threat of a penalty

 • "The policy so far is all stick and no carrot"
  synonym:
 • stick

9. การขู่ว่าจะลงโทษ

 • "นโยบายจนถึงตอนนี้ยังติดอยู่และไม่มีแครอท"
  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

verb

1. Put, fix, force, or implant

 • "Lodge a bullet in the table"
 • "Stick your thumb in the crack"
  synonym:
 • lodge
 • ,
 • wedge
 • ,
 • stick
 • ,
 • deposit

1. ใส่ แก้ไข บังคับ หรือฝัง

 • "ยื่นกระสุนไปที่โต๊ะ"
 • "เอานิ้วโป้งไปแปะรอยแตก"
  คําพ้องความหมาย:
 • ลอดจ์
 • ,
 • ลิ่ม
 • ,
 • ติด
 • ,
 • เงินฝาก

2. Stay put (in a certain place)

 • "We are staying in detroit
 • We are not moving to cincinnati"
 • "Stay put in the corner here!"
 • "Stick around and you will learn something!"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • stick
 • ,
 • stick around
 • ,
 • stay put

2. อยู่เฉยๆ (ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง)

 • "เรากําลังอยู่ในดีทรอยต์
 • เราไม่ได้ย้ายไปซินซินนาติ"
 • "อยู่ตรงมุมนี่นะ!"
 • "เกาะติดแล้วคุณจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่าง!"
  คําพ้องความหมาย:
 • อยู่
 • ,
 • ติด
 • ,
 • ติดรอบ
 • ,
 • อยู่เฉยๆ

3. Stick to firmly

 • "Will this wallpaper adhere to the wall?"
  synonym:
 • adhere
 • ,
 • hold fast
 • ,
 • bond
 • ,
 • bind
 • ,
 • stick
 • ,
 • stick to

3. ยึดติดให้แน่น

 • "วอลเปเปอร์นี้จะยึดติดกับผนังหรือไม่?"
  คําพ้องความหมาย:
 • ยึดมั่น
 • ,
 • ถือให้แน่น
 • ,
 • พันธบัตร
 • ,
 • ผูก
 • ,
 • ติด

4. Be or become fixed

 • "The door sticks--we will have to plane it"
  synonym:
 • stick

4. เป็นหรือได้รับการแก้ไข

 • "ประตูติด--เราจะต้องบินมัน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

5. Endure

 • "The label stuck to her for the rest of her life"
  synonym:
 • stick

5. อดทน

 • "ป้ายติดเธอไปตลอดชีวิต"
  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

6. Be a devoted follower or supporter

 • "The residents of this village adhered to catholicism"
 • "She sticks to her principles"
  synonym:
 • adhere
 • ,
 • stick

6. เป็นผู้ติดตามหรือผู้สนับสนุนที่ทุ่มเท

 • "ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก"
 • "เธอยึดมั่นในหลักการของเธอ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ยึดมั่น
 • ,
 • ติด

7. Be loyal to

 • "She stood by her husband in times of trouble"
 • "The friends stuck together through the war"
  synonym:
 • stand by
 • ,
 • stick by
 • ,
 • stick
 • ,
 • adhere

7. จงรักภักดีต่อ

 • "เธอยืนเคียงข้างสามีของเธอในยามยากลําบาก"
 • "เพื่อน ๆ ติดกันผ่านสงคราม"
  คําพ้องความหมาย:
 • ยืนเคียงข้าง
 • ,
 • ติดโดย
 • ,
 • ติด
 • ,
 • ยึดมั่น

8. Cover and decorate with objects that pierce the surface

 • "Stick some feathers in the turkey before you serve it"
  synonym:
 • stick

8. ปกคลุมและตกแต่งด้วยวัตถุที่เจาะพื้นผิว

 • "ติดขนไก่งวงก่อนเสิร์ฟ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

9. Fasten with an adhesive material like glue

 • "Stick the poster onto the wall"
  synonym:
 • stick

9. ยึดด้วยวัสดุกาวเช่นกาว

 • "ติดโปสเตอร์ไว้บนผนัง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

10. Fasten with or as with pins or nails

 • "Stick the photo onto the corkboard"
  synonym:
 • stick

10. ยึดด้วยหมุดหรือตะปู

 • "ติดรูปถ่ายไว้บนกระดานไม้ก๊อก"
  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

11. Fasten into place by fixing an end or point into something

 • "Stick the corner of the sheet under the mattress"
  synonym:
 • stick

11. ยึดเข้าที่โดยยึดปลายหรือชี้เข้าไปในบางสิ่งบางอย่าง

 • "ติดมุมแผ่นใต้ที่นอน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

12. Pierce with a thrust using a pointed instrument

 • "He stuck the cloth with the needle"
  synonym:
 • stick

12. เจาะด้วยแรงขับโดยใช้เครื่องมือแหลม

 • "เขาเอาเข็มปักผ้า"
  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

13. Pierce or penetrate or puncture with something pointed

 • "He stuck the needle into his finger"
  synonym:
 • stick

13. เจาะหรือเจาะหรือเจาะด้วยสิ่งที่ชี้

 • "เขาแทงเข็มเข้าที่นิ้ว"
  คําพ้องความหมาย:
 • ติด

14. Come or be in close contact with

 • Stick or hold together and resist separation
 • "The dress clings to her body"
 • "The label stuck to the box"
 • "The sushi rice grains cohere"
  synonym:
 • cling
 • ,
 • cleave
 • ,
 • adhere
 • ,
 • stick
 • ,
 • cohere

14. มาหรือสัมผัสใกล้ชิดกับ

 • ติดหรือยึดเข้าด้วยกันและต่อต้านการแยก
 • "ชุดเกาะติดกับร่างกายของเธอ"
 • "ฉลากติดกล่อง"
 • "เมล็ดข้าวซูชิเชื่อมโยงกัน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ยึดมั่น
 • ,
 • แตกแยก
 • ,
 • ติด
 • ,
 • เชื่อมโยงกัน

15. Saddle with something disagreeable or disadvantageous

 • "They stuck me with the dinner bill"
 • "I was stung with a huge tax bill"
  synonym:
 • stick
 • ,
 • sting

15. อานกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือเสียเปรียบ

 • "พวกเขาติดบิลค่าอาหารเย็นฉัน"
 • "ฉันถูกต่อยด้วยบิลภาษีจํานวนมหาศาล"
  คําพ้องความหมาย:
 • ติด
 • ,
 • ต่อย

16. Be a mystery or bewildering to

 • "This beats me!"
 • "Got me--i don't know the answer!"
 • "A vexing problem"
 • "This question really stuck me"
  synonym:
 • perplex
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • get
 • ,
 • puzzle
 • ,
 • mystify
 • ,
 • baffle
 • ,
 • beat
 • ,
 • pose
 • ,
 • bewilder
 • ,
 • flummox
 • ,
 • stupefy
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • gravel
 • ,
 • amaze
 • ,
 • dumbfound

16. เป็นปริศนาหรือน่าสับสน

 • "นี่มันทุบตีฉัน!"
 • "ได้ฉัน--ฉันไม่รู้คําตอบ!"
 • "ปัญหาที่น่ารําคาญ"
 • "คําถามนี้ทําให้ฉันติดจริงๆ"
  คําพ้องความหมาย:
 • เพอร์เพล็กซ์
 • ,
 • เว็กซ์
 • ,
 • ติด
 • ,
 • ได้รับ
 • ,
 • ปริศนา
 • ,
 • ลึกลับ
 • ,
 • ทําให้ยุ่งเหยิง
 • ,
 • บีท
 • ,
 • โพสท่า
 • ,
 • เบื่อหน่าย
 • ,
 • ฟลูมม็อกซ์
 • ,
 • สตูเปฟาย
 • ,
 • ไม่ใช่บวก
 • ,
 • กรวด
 • ,
 • ประหลาดใจ
 • ,
 • โง่เขลา

Examples of using

“I can bring my laptop for you to copy it.” “Oh, don’t bother, no need to carry it around, I’d rather give you a memory stick later.”
“ฉันสามารถนําแล็ปท็อปของฉันมาให้คุณคัดลอกได้” “โอ้ ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องพกไปไหนมาไหน ฉันขอเมมโมรี่สติ๊กให้คุณทีหลังดีกว่า”
I need a glue stick.
ฉันต้องการแท่งกาว.
Water cannot be separated by hitting it with a stick.
น้ําไม่สามารถแยกออกได้ด้วยการตีด้วยไม้.