Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Stamp เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Stamp

/stæmp/

noun

1. The distinctive form in which a thing is made

 • "Pottery of this cast was found throughout the region"
  synonym:
 • cast
 • ,
 • mold
 • ,
 • mould
 • ,
 • stamp

1. รูปแบบที่โดดเด่นในการทําสิ่ง

 • "เครื่องปั้นดินเผาของนักแสดงนี้ถูกพบทั่วทั้งภูมิภาค"
คําพ้องความหมาย:
 • หล่อ,
 • แม่พิมพ์,
 • แม่พิมพ์,
 • ประทับ

2. A type or class

 • "More men of his stamp are needed"
  synonym:
 • stamp

2. ประเภทหรือคลาส

 • "ต้องการผู้ชายแสตมป์ของเขามากขึ้น"
คําพ้องความหมาย:
 • ประทับ

3. A symbol that is the result of printing or engraving

 • "He put his stamp on the envelope"
  synonym:
 • stamp
 • ,
 • impression

3. สัญลักษณ์ที่เป็นผลมาจากการพิมพ์หรือแกะสลัก

 • "เขาวางตราประทับบนซองจดหมาย"
คําพ้องความหมาย:
 • ประทับ,
 • ความประทับใจ

4. A small adhesive token stuck on a letter or package to indicate that that postal fees have been paid

  synonym:
 • postage
 • ,
 • postage stamp
 • ,
 • stamp

4. โทเค็นกาวขนาดเล็กติดอยู่บนจดหมายหรือแพ็คเกจเพื่อระบุว่ามีการชําระค่าธรรมเนียมไปรษณีย์แล้ว

คําพ้องความหมาย:
 • ไปรษณีย์,
 • ประทับตราไปรษณีย์,
 • ประทับ

5. Something that can be used as an official medium of payment

  synonym:
 • tender
 • ,
 • legal tender
 • ,
 • stamp

5. สิ่งที่สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการชําระเงินอย่างเป็นทางการ

คําพ้องความหมาย:
 • อ่อนโยน,
 • การประกวดราคาตามกฎหมาย,
 • ประทับ

6. A small piece of adhesive paper that is put on an object to show that a government tax has been paid

  synonym:
 • revenue stamp
 • ,
 • stamp

6. กระดาษกาวชิ้นเล็ก ๆ ที่วางอยู่บนวัตถุเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการจ่ายภาษีของรัฐบาลแล้ว

คําพ้องความหมาย:
 • แสตมป์รายได้,
 • ประทับ

7. Machine consisting of a heavy bar that moves vertically for pounding or crushing ores

  synonym:
 • stamp
 • ,
 • pestle

7. เครื่องประกอบด้วยแท่งหนักที่เคลื่อนที่ในแนวตั้งสําหรับการทุบหรือบดแร่

คําพ้องความหมาย:
 • ประทับ,
 • โรคระบาด

8. A block or die used to imprint a mark or design

  synonym:
 • stamp

8. บล็อกหรือตายใช้เพื่อประทับเครื่องหมายหรือการออกแบบ

คําพ้องความหมาย:
 • ประทับ

9. A device incised to make an impression

 • Used to secure a closing or to authenticate documents
  synonym:
 • seal
 • ,
 • stamp

9. อุปกรณ์ที่เข้าฝันเพื่อสร้างความประทับใจ

 • ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยในการปิดหรือตรวจสอบเอกสาร
คําพ้องความหมาย:
 • ซีล,
 • ประทับ

verb

1. Walk heavily

 • "The men stomped through the snow in their heavy boots"
  synonym:
 • stomp
 • ,
 • stamp
 • ,
 • stump

1. เดินหนัก

 • "ผู้ชายกระทืบหิมะในรองเท้าบู๊ตหนัก"
คําพ้องความหมาย:
 • กระทืบ,
 • ประทับ,
 • ตอ

2. To mark, or produce an imprint in or on something

 • "A man whose name is permanently stamped on our maps"
  synonym:
 • stamp

2. เพื่อทําเครื่องหมายหรือสร้างรอยประทับในหรือบนบางสิ่งบางอย่าง

 • "ชายผู้ประทับชื่ออย่างถาวรบนแผนที่ของเรา"
คําพ้องความหมาย:
 • ประทับ

3. Reveal clearly as having a certain character

 • "His playing stamps him as a romantic"
  synonym:
 • stamp

3. เปิดเผยอย่างชัดเจนว่ามีตัวละครบางตัว

 • "เขาเล่นแสตมป์เขาในฐานะโรแมนติก"
คําพ้องความหมาย:
 • ประทับ

4. Affix a stamp to

 • "Are the letters properly stamped?"
  synonym:
 • stamp

4. ติดตราประทับเพื่อ

 • "ตัวอักษรถูกประทับตราอย่างถูกต้องหรือไม่?"
คําพ้องความหมาย:
 • ประทับ

5. Treat or classify according to a mental stereotype

 • "I was stereotyped as a lazy southern european"
  synonym:
 • pigeonhole
 • ,
 • stereotype
 • ,
 • stamp

5. รักษาหรือจําแนกตามแบบแผนทางจิต

 • "ฉันถูกตายตัวในฐานะคนขี้เกียจในยุโรปใต้"
คําพ้องความหมาย:
 • นกพิราบ,
 • แบบแผน,
 • ประทับ

6. Destroy or extinguish as if by stamping with the foot

 • "Stamp fascism into submission"
 • "Stamp out tyranny"
  synonym:
 • stamp

6. ทําลายหรือดับราวกับว่าโดยการปั๊มด้วยเท้า

 • "ประทับตราลัทธิฟาสซิสต์ในการส่ง"
 • "ประทับตราทรราช"
คําพ้องความหมาย:
 • ประทับ

7. Form or cut out with a mold, form, or die

 • "Stamp needles"
  synonym:
 • stamp

7. รูปแบบหรือตัดออกด้วยแม่พิมพ์รูปแบบหรือตาย

 • "เข็มประทับ"
คําพ้องความหมาย:
 • ประทับ

8. Crush or grind with a heavy instrument

 • "Stamp fruit extract the juice"
  synonym:
 • stamp

8. บดหรือบดด้วยเครื่องมือหนัก

 • "ประทับผลไม้สกัดน้ําผลไม้"
คําพ้องความหมาย:
 • ประทับ

9. Raise in a relief

 • "Embossed stationery"
  synonym:
 • emboss
 • ,
 • boss
 • ,
 • stamp

9. ยกในการบรรเทา

 • "เครื่องเขียนนูน"
คําพ้องความหมาย:
 • นูน,
 • หัวหน้า,
 • ประทับ

Examples of using

Tom showed his stamp collection to Mary.
ทอมแสดงชุดสะสมแสตมป์ของเขาให้แมรี่.
I'd like an 100-yen stamp, please.
ฉันต้องการแสตมป์ 100 เยน.
Please give me one 100-yen stamp.
โปรดให้ตราประทับหนึ่งเยนแก่ฉัน.