Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sound" into Thai language

แปลความหมาย & นิยามของคําว่า "เสียง" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Sound

[เสียง]
/saʊnd/

noun

1. The particular auditory effect produced by a given cause

 • "The sound of rain on the roof"
 • "The beautiful sound of music"
  synonym:
 • sound

1. ผลการได้ยินเฉพาะที่เกิดจากสาเหตุที่กําหนด

 • "เสียงฝนบนหลังคา"
 • "เสียงดนตรีอันไพเราะ"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

2. The subjective sensation of hearing something

 • "He strained to hear the faint sounds"
  synonym:
 • sound
 • ,
 • auditory sensation

2. ความรู้สึกส่วนตัวของการได้ยินบางสิ่งบางอย่าง

 • "เขาเครียดที่ได้ยินเสียงแผ่วเบา"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง
 • ,
 • ความรู้สึกทางการได้ยิน

3. Mechanical vibrations transmitted by an elastic medium

 • "Falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them"
  synonym:
 • sound

3. การสั่นสะเทือนทางกลที่ส่งผ่านตัวกลางยืดหยุ่น

 • "ต้นไม้ล้มส่งเสียงในป่าแม้ว่าจะไม่มีใครได้ยินก็ตาม"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

4. The sudden occurrence of an audible event

 • "The sound awakened them"
  synonym:
 • sound

4. เหตุการณ์ที่ได้ยินเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

 • "เสียงปลุกพวกเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

5. The audible part of a transmitted signal

 • "They always raise the audio for commercials"
  synonym:
 • audio
 • ,
 • sound

5. ส่วนที่ได้ยินของสัญญาณที่ส่ง

 • "พวกเขามักจะยกระดับเสียงสําหรับโฆษณา"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

6. (phonetics) an individual sound unit of speech without concern as to whether or not it is a phoneme of some language

  synonym:
 • phone
 • ,
 • speech sound
 • ,
 • sound

6. (สัทศาสตร์) หน่วยเสียงพูดแต่ละหน่วยโดยไม่ต้องกังวลว่าเป็นหน่วยเสียงของภาษาใดภาษาหนึ่งหรือไม่

  คําพ้องความหมาย:
 • โทรศัพท์
 • ,
 • เสียงพูด
 • ,
 • เสียง

7. A narrow channel of the sea joining two larger bodies of water

  synonym:
 • strait
 • ,
 • sound

7. ช่องทางแคบๆ ของทะเลเชื่อมแหล่งน้ําขนาดใหญ่สองแห่งเข้าด้วยกัน

  คําพ้องความหมาย:
 • ช่องแคบ
 • ,
 • เสียง

8. A large ocean inlet or deep bay

 • "The main body of the sound ran parallel to the coast"
  synonym:
 • sound

8. ปากน้ํามหาสมุทรขนาดใหญ่หรืออ่าวลึก

 • "ตัวหลักของเสียงวิ่งขนานไปกับชายฝั่ง"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

verb

1. Appear in a certain way

 • "This sounds interesting"
  synonym:
 • sound

1. ปรากฏในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

 • "นี่ฟังดูน่าสนใจ"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

2. Make a certain noise or sound

 • "She went `mmmmm'"
 • "The gun went `bang'"
  synonym:
 • sound
 • ,
 • go

2. ส่งเสียงหรือเสียงบางอย่าง

 • "เธอไป`mmmmm'"
 • "ปืนไป`bang'"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง
 • ,
 • ไป

3. Give off a certain sound or sounds

 • "This record sounds scratchy"
  synonym:
 • sound

3. ให้เสียงหรือเสียงบางอย่าง

 • "อัลบั้มนี้ฟังดูกระท่อนกระแท่น"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

4. Announce by means of a sound

 • "Sound the alarm"
  synonym:
 • sound

4. ประกาศด้วยเสียง

 • "ส่งเสียงเตือน"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

5. Utter with vibrating vocal chords

  synonym:
 • voice
 • ,
 • sound
 • ,
 • vocalize
 • ,
 • vocalise

5. เปล่งเสียงด้วยคอร์ดเสียงร้องที่สั่น

  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง
 • ,
 • เปล่งเสียง

6. Cause to sound

 • "Sound the bell"
 • "Sound a certain note"
  synonym:
 • sound

6. ทําให้เกิดเสียง

 • "ส่งเสียงระฆัง"
 • "ฟังดูเป็นโน้ต"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

7. Measure the depth of (a body of water) with a sounding line

  synonym:
 • fathom
 • ,
 • sound

7. วัดความลึกของ (แหล่งน้ํา) ด้วยเส้นเสียง

  คําพ้องความหมาย:
 • ฟาทอม
 • ,
 • เสียง

adjective

1. Financially secure and safe

 • "Sound investments"
 • "A sound economy"
  synonym:
 • sound

1. ปลอดภัยทางการเงินและปลอดภัย

 • "การลงทุนที่ดี"
 • "เศรษฐกิจที่ดี"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

2. Exercising or showing good judgment

 • "Healthy scepticism"
 • "A healthy fear of rattlesnakes"
 • "The healthy attitude of french laws"
 • "Healthy relations between labor and management"
 • "An intelligent solution"
 • "A sound approach to the problem"
 • "Sound advice"
 • "No sound explanation for his decision"
  synonym:
 • healthy
 • ,
 • intelligent
 • ,
 • levelheaded
 • ,
 • level-headed
 • ,
 • sound

2. การใช้หรือแสดงวิจารณญาณ

 • "ความสงสัยที่ดีต่อสุขภาพ"
 • "ความกลัวงูหางกระดิ่งที่ดีต่อสุขภาพ"
 • "ทัศนคติที่ดีของกฎหมายฝรั่งเศส"
 • "ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแรงงานและการจัดการ"
 • "โซลูชันอัจฉริยะ"
 • "แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดี"
 • "คําแนะนําที่ดี"
 • "ไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนสําหรับการตัดสินใจของเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • สุขภาพแข็งแรง
 • ,
 • อัจฉริยะ
 • ,
 • หัวระดับ
 • ,
 • เสียง

3. In good condition

 • Free from defect or damage or decay
 • "A sound timber"
 • "The wall is sound"
 • "A sound foundation"
  synonym:
 • sound

3. อยู่ในสภาพดี

 • ปราศจากความบกพร่อง หรือความเสียหาย หรือผุพัง
 • "ไม้เสียง"
 • "กําแพงมีเสียง"
 • "รากฐานที่ดี"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

4. In excellent physical condition

 • "Good teeth"
 • "I still have one good leg"
 • "A sound mind in a sound body"
  synonym:
 • good
 • ,
 • sound

4. ในสภาพร่างกายที่ดีเยี่ยม

 • "ฟันดี"
 • "ฉันยังมีขาที่ดีอยู่ข้างหนึ่ง"
 • "จิตใจที่ดีในร่างกายที่ดี"
  คําพ้องความหมาย:
 • ดี
 • ,
 • เสียง

5. Logically valid

 • "A sound argument"
  synonym:
 • reasoned
 • ,
 • sound
 • ,
 • well-grounded

5. ถูกต้องตามหลักเหตุผล

 • "ข้อโต้แย้งที่ดี"
  คําพ้องความหมาย:
 • มีเหตุผล
 • ,
 • เสียง
 • ,
 • มีเหตุผลดี

6. Having legal efficacy or force

 • "A sound title to the property"
  synonym:
 • legal
 • ,
 • sound
 • ,
 • effectual

6. มีประสิทธิภาพทางกฎหมายหรือกําลัง

 • "ชื่อเสียงในทรัพย์สิน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ถูกกฎหมาย
 • ,
 • เสียง
 • ,
 • มีประสิทธิภาพ

7. Free from moral defect

 • "A man of sound character"
  synonym:
 • sound

7. ปราศจากความบกพร่องทางศีลธรรม

 • "บุรุษผู้มีอุปนิสัยดี"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

8. (of sleep) deep and complete

 • "A heavy sleep"
 • "Fell into a profound sleep"
 • "A sound sleeper"
 • "Deep wakeless sleep"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • profound
 • ,
 • sound
 • ,
 • wakeless

8. (ของการนอนหลับ) ลึกและสมบูรณ์

 • "การนอนหลับหนัก"
 • "หลับลึก"
 • "เสียงหลับใหล"
 • "การนอนหลับลึกอย่างตื่น"
  คําพ้องความหมาย:
 • หนัก
 • ,
 • ลึกซึ้ง
 • ,
 • เสียง
 • ,
 • ตื่น

9. Thorough

 • "A sound thrashing"
  synonym:
 • sound

9. อย่างละเอียด

 • "เสียงฟาดฟัน"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสียง

Examples of using

One's own name is the sweetest and the most important sound in the world for anybody.
ชื่อของตัวเองเป็นเสียงที่ไพเราะและสําคัญที่สุดในโลกสําหรับทุกคน.
What sound does a giraffe make?
ยีราฟส่งเสียงอะไร?
When I entered the plane and counted eight infants, I understandably felt worse, and my hope for sound sleep winced and hid in the corner of my subconsciousness.
เมื่อฉันขึ้นเครื่องบินและนับทารกได้แปดคน ฉันรู้สึกแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด และความหวังในการนอนหลับที่ดีของฉันก็สั่นคลอนและซ่อนตัวอยู่ในมุมของจิตใต้สํานึกของฉัน.