Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slippage" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "เลื่อน" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Slippage

[การลื่นไถล]
/slɪpɪʤ/

noun

1. A decrease of transmitted power in a mechanical system caused by slipping

  synonym:
 • slippage

1. การลดลงของกําลังส่งในระบบเครื่องกลที่เกิดจากการลื่นไถล

  คําพ้องความหมาย:
 • ลื่นไถล

2. Decline from a standard level of performance or achievement

  synonym:
 • slippage

2. ลดลงจากระดับมาตรฐานของประสิทธิภาพหรือความสําเร็จ

  คําพ้องความหมาย:
 • ลื่นไถล

3. Failing to hold or slipping out of place

 • "The knots allowed no slippage"
  synonym:
 • slippage

3. ล้มเหลวในการถือหรือลื่นไถลออกจากสถานที่

 • "ปมไม่อนุญาตให้ลื่น"
  คําพ้องความหมาย:
 • ลื่นไถล