Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sick" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "ป่วย" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Sick

[ป่วย]
/sɪk/

noun

1. People who are sick

 • "They devote their lives to caring for the sick"
  synonym:
 • sick

1. คนที่ป่วย

 • "พวกเขาอุทิศชีวิตเพื่อดูแลคนป่วย"
คําพ้องความหมาย:
 • ป่วย

verb

1. Eject the contents of the stomach through the mouth

 • "After drinking too much, the students vomited"
 • "He purged continuously"
 • "The patient regurgitated the food we gave him last night"
  synonym:
 • vomit
 • ,
 • vomit up
 • ,
 • purge
 • ,
 • cast
 • ,
 • sick
 • ,
 • cat
 • ,
 • be sick
 • ,
 • disgorge
 • ,
 • regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • puke
 • ,
 • barf
 • ,
 • spew
 • ,
 • spue
 • ,
 • chuck
 • ,
 • upchuck
 • ,
 • honk
 • ,
 • regurgitate
 • ,
 • throw up

1. ขับเนื้อหาของกระเพาะอาหารผ่านปาก

 • "หลังจากดื่มมากเกินไปนักเรียนอาเจียน"
 • "เขาล้างอย่างต่อเนื่อง"
 • "ผู้ป่วยสํารอกอาหารที่เราให้เขาเมื่อคืนนี้"
คําพ้องความหมาย:
 • อาเจียน,
 • อาเจียนขึ้น,
 • ล้าง,
 • หล่อ,
 • ป่วย,
 • แมว,
 • ป่วย,
 • ศักดิ์ศรี,
 • Regorge,
 • retch,
 • อ้วก,
 • Barf,
 • ถ่มน้ําลาย,
 • Spue,
 • ชัค,
 • upchuck,
 • Honk,
 • regurgitate,
 • โยนขึ้น

adjective

1. Affected by an impairment of normal physical or mental function

 • "Ill from the monotony of his suffering"
  synonym:
 • ill
 • ,
 • sick

1. ได้รับผลกระทบจากการด้อยค่าของการทํางานปกติทางร่างกายหรือจิตใจ

 • "ป่วยจากความน่าเบื่อของความทุกข์ของเขา"
คําพ้องความหมาย:
 • ป่วย,
 • ป่วย

2. Feeling nausea

 • Feeling about to vomit
  synonym:
 • nauseated
 • ,
 • nauseous
 • ,
 • queasy
 • ,
 • sick
 • ,
 • sickish

2. รู้สึกคลื่นไส้

 • รู้สึกอยากอาเจียน
คําพ้องความหมาย:
 • คลื่นไส้,
 • คลื่นไส้,
 • ⁇ ueasy,
 • ป่วย,
 • ป่วย

3. Affected with madness or insanity

 • "A man who had gone mad"
  synonym:
 • brainsick
 • ,
 • crazy
 • ,
 • demented
 • ,
 • disturbed
 • ,
 • mad
 • ,
 • sick
 • ,
 • unbalanced
 • ,
 • unhinged

3. ได้รับผลกระทบจากความบ้าคลั่งหรือความวิกลจริต

 • "คนที่บ้าไปแล้ว"
คําพ้องความหมาย:
 • งี่เง่า,
 • บ้า,
 • เสื่อม,
 • รบกวน,
 • บ้า,
 • ป่วย,
 • ไม่สมดุล,
 • ไม่พอใจ

4. Having a strong distaste from surfeit

 • "Grew more and more disgusted"
 • "Fed up with their complaints"
 • "Sick of it all"
 • "Sick to death of flattery"
 • "Gossip that makes one sick"
 • "Tired of the noise and smoke"
  synonym:
 • disgusted
 • ,
 • fed up(p)
 • ,
 • sick(p)
 • ,
 • sick of(p)
 • ,
 • tired of(p)

4. มีความไม่พอใจที่แข็งแกร่งจาก surfeit

 • "เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ"
 • "เบื่อหน่ายกับการร้องเรียน"
 • "ป่วยมันทั้งหมด"
 • "ป่วยจนตายจากคําเยินยอ"
 • "นินทาที่ทําให้คนป่วย"
 • "เบื่อกับเสียงและควัน"
คําพ้องความหมาย:
 • เบื่อหน่าย,
 • เบื่อหน่าย ( p ),
 • ป่วย ( p ),
 • เบื่อ ( p ),
 • เบื่อ ( p )

5. (of light) lacking in intensity or brightness

 • Dim or feeble
 • "The pale light of a half moon"
 • "A pale sun"
 • "The late afternoon light coming through the el tracks fell in pale oblongs on the street"
 • "A pallid sky"
 • "The pale (or wan) stars"
 • "The wan light of dawn"
  synonym:
 • pale
 • ,
 • pallid
 • ,
 • wan
 • ,
 • sick

5. ( ของแสง ) ขาดความเข้มหรือความสว่าง

 • สลัวหรืออ่อนแอ
 • "แสงสีซีดของดวงจันทร์ครึ่งดวง"
 • "ดวงอาทิตย์ซีด"
 • "แสงยามบ่ายที่ผ่านมาทางเอลตกอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีซีดบนถนน"
 • "ท้องฟ้าซีด"
 • "ซีด ( หรือ wan ) ดาว"
 • "แสงแห่งรุ่งอรุณ"
คําพ้องความหมาย:
 • ซีด,
 • pallid,
 • วัน,
 • ป่วย

6. Deeply affected by a strong feeling

 • "Sat completely still, sick with envy"
 • "She was sick with longing"
  synonym:
 • sick

6. ได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งจากความรู้สึกที่แข็งแกร่ง

 • "นั่งนิ่ง ๆ ป่วยด้วยความอิจฉา"
 • "เธอป่วยด้วยความปรารถนา"
คําพ้องความหมาย:
 • ป่วย

7. Shockingly repellent

 • Inspiring horror
 • "Ghastly wounds"
 • "The grim aftermath of the bombing"
 • "The grim task of burying the victims"
 • "A grisly murder"
 • "Gruesome evidence of human sacrifice"
 • "Macabre tales of war and plague in the middle ages"
 • "Macabre tortures conceived by madmen"
  synonym:
 • ghastly
 • ,
 • grim
 • ,
 • grisly
 • ,
 • gruesome
 • ,
 • macabre
 • ,
 • sick

7. ขับไล่อย่างน่าตกใจ

 • แรงบันดาลใจสยองขวัญ
 • "บาดแผลที่น่ากลัว"
 • "ผลพวงที่น่ากลัวของการทิ้งระเบิด"
 • "งานที่น่ากลัวของการฝังเหยื่อ"
 • "การฆาตกรรมที่น่าสยดสยอง"
 • "หลักฐานที่น่าสยดสยองของการเสียสละของมนุษย์"
 • "เรื่องราวของสงครามและภัยพิบัติในยุคกลาง"
 • "การทรมานจากกระบี่โดยคนบ้า"
คําพ้องความหมาย:
 • อย่างน่ากลัว,
 • น่ากลัว,
 • grisly,
 • น่ากลัว,
 • macabre,
 • ป่วย

Examples of using

Tom got very sick and almost died.
ทอมป่วยหนักและเกือบตาย.
With his mother very sick and a tight deadline at work, Tom has a lot on his plate at the moment.
เมื่อแม่ของเขาป่วยหนักและมีกําหนดส่งงานแน่นทอมมีจํานวนมากบนจานของเขาในขณะนี้.
Tom got sick because he ate too much.
ทอมป่วยเพราะเขากินมากเกินไป.