Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "short" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "สั้น" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Short

[สั้น]
/ʃɔrt/

noun

1. The location on a baseball field where the shortstop is stationed

  synonym:
 • short

1. ตําแหน่งในสนามเบสบอลที่ชอร์ตสต็อปประจําการอยู่

  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น

2. Accidental contact between two points in an electric circuit that have a potential difference

  synonym:
 • short circuit
 • ,
 • short

2. การสัมผัสโดยไม่ตั้งใจระหว่างสองจุดในวงจรไฟฟ้าที่มีความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้น

  คําพ้องความหมาย:
 • ลัดวงจร
 • ,
 • สั้น

3. The fielding position of the player on a baseball team who is stationed between second and third base

  synonym:
 • shortstop
 • ,
 • short

3. ตําแหน่งฟีลดิงของผู้เล่นในทีมเบสบอลที่ประจําการอยู่ระหว่างฐานที่สองและสาม

  คําพ้องความหมาย:
 • ชอร์ตสต็อป
 • ,
 • สั้น

verb

1. Cheat someone by not returning him enough money

  synonym:
 • short-change
 • ,
 • short

1. โกงใครบางคนโดยไม่คืนเงินให้เขาพอ

  คําพ้องความหมาย:
 • สั้นเปลี่ยน
 • ,
 • สั้น

2. Create a short circuit in

  synonym:
 • short-circuit
 • ,
 • short

2. สร้างไฟฟ้าลัดวงจรใน

  คําพ้องความหมาย:
 • วงจรสั้น
 • ,
 • สั้น

adjective

1. Primarily temporal sense

 • Indicating or being or seeming to be limited in duration
 • "A short life"
 • "A short flight"
 • "A short holiday"
 • "A short story"
 • "Only a few short months"
  synonym:
 • short

1. ความรู้สึกชั่วคราวเป็นหลัก

 • การระบุหรือกําลังหรือดูเหมือนจะถูก จํากัด ในระยะเวลา
 • "ชีวิตสั้น"
 • "เที่ยวบินสั้น"
 • "วันหยุดสั้น ๆ"
 • "เรื่องสั้น"
 • "เพียงไม่กี่เดือนสั้น ๆ"
  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น

2. (primarily spatial sense) having little length or lacking in length

 • "Short skirts"
 • "Short hair"
 • "The board was a foot short"
 • "A short toss"
  synonym:
 • short

2. ( ความรู้สึกเชิงพื้นที่ส่วนใหญ่ ) มีความยาวเพียงเล็กน้อยหรือขาดความยาว

 • "กระโปรงสั้น"
 • "ผมสั้น"
 • "กระดานสั้นเท้า"
 • "โยนสั้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น

3. Low in stature

 • Not tall
 • "He was short and stocky"
 • "Short in stature"
 • "A short smokestack"
 • "A little man"
  synonym:
 • short
 • ,
 • little

3. ต่ําในสัดส่วน

 • ไม่สูง
 • "เขาสั้นและแข็งแรง"
 • "สั้นในสัดส่วน"
 • "ปล่องควันสั้น"
 • "ชายร่างเล็ก"
  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น
 • ,
 • น้อย

4. Not sufficient to meet a need

 • "An inadequate income"
 • "A poor salary"
 • "Money is short"
 • "On short rations"
 • "Food is in short supply"
 • "Short on experience"
  synonym:
 • inadequate
 • ,
 • poor
 • ,
 • short

4. ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการ

 • "รายได้ไม่เพียงพอ"
 • "เงินเดือนไม่ดี"
 • "เงินสั้น"
 • "ปันส่วนสั้น ๆ"
 • "อาหารขาดตลาด"
 • "สั้น ๆ กับประสบการณ์"
  คําพ้องความหมาย:
 • ไม่เพียงพอ
 • ,
 • ยากจน
 • ,
 • สั้น

5. (of memory) deficient in retentiveness or range

 • "A short memory"
  synonym:
 • unretentive
 • ,
 • forgetful
 • ,
 • short

5. ( ของหน่วยความจํา ) ขาดการผ่อนปรนหรือช่วง

 • "หน่วยความจําสั้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • ไม่รู้สึกตัว
 • ,
 • ลืม
 • ,
 • สั้น

6. Not holding securities or commodities that one sells in expectation of a fall in prices

 • "A short sale"
 • "Short in cotton"
  synonym:
 • short

6. ไม่ถือหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขายโดยคาดว่าจะลดลงในราคา

 • "การขายชอร์ต"
 • "สั้นในผ้าฝ้าย"
  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น

7. Of speech sounds or syllables of relatively short duration

 • "The english vowel sounds in `pat', `pet', `pit', `pot', putt' are short"
  synonym:
 • short

7. เสียงพูดหรือพยางค์ในระยะเวลาอันสั้น

 • "เสียงสระภาษาอังกฤษใน `pat ',` pet', 'pit', 'pot', putt 'สั้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น

8. Less than the correct or legal or full amount often deliberately so

 • "A light pound"
 • "A scant cup of sugar"
 • "Regularly gives short weight"
  synonym:
 • light
 • ,
 • scant(p)
 • ,
 • short

8. น้อยกว่าจํานวนที่ถูกต้องหรือถูกกฎหมายหรือเต็มจํานวนมักจะจงใจ

 • "ปอนด์อ่อน"
 • "ถ้วยน้ําตาลน้อย"
 • "ให้น้ําหนักสั้นเป็นประจํา"
  คําพ้องความหมาย:
 • แสง
 • ,
 • scant ( p )
 • ,
 • สั้น

9. Lacking foresight or scope

 • "A short view of the problem"
 • "Shortsighted policies"
 • "Shortsighted critics derided the plan"
 • "Myopic thinking"
  synonym:
 • short
 • ,
 • shortsighted
 • ,
 • unforesightful
 • ,
 • myopic

9. ขาดการมองการณ์ไกลหรือขอบเขต

 • "มุมมองสั้น ๆ ของปัญหา"
 • "นโยบายที่สั้น"
 • "นักวิจารณ์สายตาสั้นเย้ยหยันแผน"
 • "การคิดสายตาสั้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น
 • ,
 • สายตาสั้น
 • ,
 • มองไม่เห็น

10. Tending to crumble or break into flakes due to a large amount of shortening

 • "Shortbread is a short crumbly cookie"
 • "A short flaky pie crust"
  synonym:
 • short

10. มีแนวโน้มที่จะพังหรือแตกเป็นเกล็ดเนื่องจากการทําให้สั้นลงจํานวนมาก

 • "Shortbread เป็นคุกกี้สั้น ๆ"
 • "เปลือกพายสั้น ๆ"
  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น

11. Marked by rude or peremptory shortness

 • "Try to cultivate a less brusque manner"
 • "A curt reply"
 • "The salesgirl was very short with him"
  synonym:
 • brusque
 • ,
 • brusk
 • ,
 • curt
 • ,
 • short(p)

11. ทําเครื่องหมายด้วยความสั้นหยาบหรือเด็ดขาด

 • "พยายามปลูกฝังวิธีที่ดุร้ายน้อยกว่า"
 • "ตอบกลับแบบย่อ"
 • "พนักงานขายสั้นมากกับเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • Brus ⁇ ue
 • ,
 • สุก
 • ,
 • หัก
 • ,
 • สั้น ( p )

adverb

1. Quickly and without warning

 • "He stopped suddenly"
  synonym:
 • abruptly
 • ,
 • suddenly
 • ,
 • short
 • ,
 • dead

1. อย่างรวดเร็วและไม่มีการเตือน

 • "เขาหยุดทันที"
  คําพ้องความหมาย:
 • อย่างฉับพลัน
 • ,
 • ทันใดนั้น
 • ,
 • สั้น
 • ,
 • ตาย

2. Without possessing something at the time it is contractually sold

 • "He made his fortune by selling short just before the crash"
  synonym:
 • short

2. โดยไม่ต้องมีบางสิ่งในเวลาที่ขายตามสัญญา

 • "เขาสร้างรายได้มหาศาลด้วยการขายชอร์ตก่อนเกิดความผิดพลาด"
  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น

3. Clean across

 • "The car's axle snapped short"
  synonym:
 • short

3. ทําความสะอาด

 • "เพลาของรถหักสั้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น

4. At some point or distance before a goal is reached

 • "He fell short of our expectations"
  synonym:
 • short

4. ในบางจุดหรือระยะทางก่อนที่จะถึงเป้าหมาย

 • "เขาขาดความคาดหวังของเรา"
  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น

5. So as to interrupt

 • "She took him up short before he could continue"
  synonym:
 • short

5. เพื่อขัดจังหวะ

 • "เธอพาเขาขึ้นสั้น ๆ ก่อนที่เขาจะทําได้"
  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น

6. At a disadvantage

 • "I was caught short"
  synonym:
 • short
 • ,
 • unawares

6. ที่เสียเปรียบ

 • "ฉันถูกจับสั้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • สั้น
 • ,
 • ไม่รู้

7. In a curt, abrupt and discourteous manner

 • "He told me curtly to get on with it"
 • "He talked short with everyone"
 • "He said shortly that he didn't like it"
  synonym:
 • curtly
 • ,
 • short
 • ,
 • shortly

7. ในลักษณะที่ฉับพลันฉับพลันและไม่สุภาพ

 • "เขาบอกให้ฉันทําอย่างนั้นต่อไป"
 • "เขาพูดสั้น ๆ กับทุกคน"
 • "เขาพูดในไม่ช้าว่าเขาไม่ชอบ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ห้วน
 • ,
 • สั้น
 • ,
 • ในไม่ช้า

Examples of using

I'm running short of cash.
ฉันขาดเงินสด.
In short, he was wrong.
ในระยะสั้นเขาผิด.
Nevertheless, she took off her coat and seemed ready for a short conversation.
อย่างไรก็ตามเธอถอดเสื้อโค้ทและดูเหมือนพร้อมสําหรับการสนทนาสั้น ๆ.