Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Shift เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Shift

/ʃɪft/

noun

1. An event in which something is displaced without rotation

  synonym:
 • shift
 • ,
 • displacement

1. เหตุการณ์ที่บางสิ่งถูกแทนที่โดยไม่มีการหมุน

คําพ้องความหมาย:
 • กะ,
 • การกระจัด

2. A qualitative change

  synonym:
 • transformation
 • ,
 • transmutation
 • ,
 • shift

2. การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ

คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง,
 • การแปลงร่าง,
 • กะ

3. The time period during which you are at work

  synonym:
 • shift
 • ,
 • work shift
 • ,
 • duty period

3. ช่วงเวลาที่คุณทํางาน

คําพ้องความหมาย:
 • กะ,
 • กะลางาน,
 • ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่

4. The act of changing one thing or position for another

 • "His switch on abortion cost him the election"
  synonym:
 • switch
 • ,
 • switching
 • ,
 • shift

4. การกระทําของการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งหรือตําแหน่งสําหรับอีก

 • "การเปลี่ยนการทําแท้งของเขาทําให้เขาเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง"
คําพ้องความหมาย:
 • สวิตช์,
 • การสลับ,
 • กะ

5. The act of moving from one place to another

 • "His constant shifting disrupted the class"
  synonym:
 • shift
 • ,
 • shifting

5. การกระทําของการย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

 • "การขยับอย่างต่อเนื่องของเขาทําให้ชั้นเรียนหยุดชะงัก"
คําพ้องความหมาย:
 • กะ,
 • การขยับ

6. (geology) a crack in the earth's crust resulting from the displacement of one side with respect to the other

 • "They built it right over a geological fault"
 • "He studied the faulting of the earth's crust"
  synonym:
 • fault
 • ,
 • faulting
 • ,
 • geological fault
 • ,
 • shift
 • ,
 • fracture
 • ,
 • break

6. ( ธรณีวิทยา ) รอยแตกในเปลือกโลกที่เกิดจากการกระจัดของด้านหนึ่งด้วยความเคารพต่ออีกด้านหนึ่ง

 • "พวกเขาสร้างมันขึ้นมาเหนือความผิดทางธรณีวิทยา"
 • "เขาศึกษาความผิดพลาดของเปลือกโลก"
คําพ้องความหมาย:
 • ความผิด,
 • ผิดพลาด,
 • ความผิดทางธรณีวิทยา,
 • กะ,
 • แตกหัก,
 • หยุด

7. A crew of workers who work for a specific period of time

  synonym:
 • shift

7. ลูกเรือของคนงานที่ทํางานในช่วงเวลาหนึ่ง

คําพ้องความหมาย:
 • กะ

8. The key on the typewriter keyboard that shifts from lower-case letters to upper-case letters

  synonym:
 • shift key
 • ,
 • shift

8. คีย์บนแป้นพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดที่เลื่อนจากตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กไปเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

คําพ้องความหมาย:
 • กุญแจกะ,
 • กะ

9. A woman's sleeveless undergarment

  synonym:
 • chemise
 • ,
 • shimmy
 • ,
 • shift
 • ,
 • slip
 • ,
 • teddy

9. ชุดชั้นในสตรีแขนกุด

คําพ้องความหมาย:
 • chemise,
 • shimmy,
 • กะ,
 • ลื่นไถล,
 • เท็ดดี้

10. A loose-fitting dress hanging straight from the shoulders without a waist

  synonym:
 • chemise
 • ,
 • sack
 • ,
 • shift

10. ชุดหลวมกระชับห้อยตรงจากไหล่โดยไม่มีเอว

คําพ้องความหมาย:
 • chemise,
 • กระสอบ,
 • กะ

verb

1. Make a shift in or exchange of

 • "First joe led
 • Then we switched"
  synonym:
 • switch
 • ,
 • change over
 • ,
 • shift

1. ทําการเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยน

 • "โจคนแรกนํา
 • จากนั้นเราเปลี่ยน"
คําพ้องความหมาย:
 • สวิตช์,
 • เปลี่ยนมากกว่า,
 • กะ

2. Change place or direction

 • "Shift one's position"
  synonym:
 • shift
 • ,
 • dislodge
 • ,
 • reposition

2. เปลี่ยนสถานที่หรือทิศทาง

 • "ตําแหน่งของคนเปลี่ยน"
คําพ้องความหมาย:
 • กะ,
 • dislodge,
 • การวางตําแหน่ง

3. Move around

 • "Transfer the packet from his trouser pockets to a pocket in his jacket"
  synonym:
 • transfer
 • ,
 • shift

3. ย้ายไปรอบ ๆ

 • "โอนแพ็คเก็ตจากกระเป ⁇ ากางเกงของเขาไปยังกระเป ⁇ าในแจ็คเก็ตของเขา"
คําพ้องความหมาย:
 • โอน,
 • กะ

4. Move very slightly

 • "He shifted in his seat"
  synonym:
 • stir
 • ,
 • shift
 • ,
 • budge
 • ,
 • agitate

4. เคลื่อนไหวเล็กน้อยมาก

 • "เขาขยับเข้าที่นั่ง"
คําพ้องความหมาย:
 • คน,
 • กะ,
 • เหลวไหล,
 • ตื่นเต้น

5. Move from one setting or context to another

 • "Shift the emphasis"
 • "Shift one's attention"
  synonym:
 • shift

5. ย้ายจากการตั้งค่าหรือบริบทหนึ่งไปยังอีก

 • "เปลี่ยนความสําคัญ"
 • "เปลี่ยนความสนใจ"
คําพ้องความหมาย:
 • กะ

6. Change in quality

 • "His tone shifted"
  synonym:
 • shift

6. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

 • "น้ําเสียงของเขาเปลี่ยนไป"
คําพ้องความหมาย:
 • กะ

7. Move and exchange for another

 • "Shift the date for our class reunion"
  synonym:
 • shift

7. ย้ายและแลกเปลี่ยนกัน

 • "เปลี่ยนวันที่สําหรับการรวมตัวในชั้นเรียนของเรา"
คําพ้องความหมาย:
 • กะ

8. Move sideways or in an unsteady way

 • "The ship careened out of control"
  synonym:
 • careen
 • ,
 • wobble
 • ,
 • shift
 • ,
 • tilt

8. ย้ายไปด้านข้างหรือในทางที่ไม่มั่นคง

 • "เรือควบคุมไม่ได้"
คําพ้องความหมาย:
 • คารีน,
 • โยกเยก,
 • กะ,
 • เอียง

9. Move abruptly

 • "The ship suddenly lurched to the left"
  synonym:
 • lurch
 • ,
 • pitch
 • ,
 • shift

9. ย้ายทันที

 • "เรือแล่นไปทางซ้ายทันที"
คําพ้องความหมาย:
 • Lurch,
 • ระดับเสียง,
 • กะ

10. Use a shift key on a keyboard

 • "She could not shift so all her letters are written in lower case"
  synonym:
 • shift

10. ใช้ปุ่ม shift บนแป้นพิมพ์

 • "เธอไม่สามารถเลื่อนได้ดังนั้นจดหมายทั้งหมดของเธอจะถูกเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็ก"
คําพ้องความหมาย:
 • กะ

11. Change phonetically as part of a systematic historical change

 • "Grimm showed how the consonants shifted"
  synonym:
 • shift

11. เปลี่ยนสัทศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

 • "กริมม์แสดงให้เห็นว่าพยัญชนะเปลี่ยนไปอย่างไร"
คําพ้องความหมาย:
 • กะ

12. Change gears

 • "You have to shift when you go down a steep hill"
  synonym:
 • shift

12. เปลี่ยนเกียร์

 • "คุณต้องเปลี่ยนเมื่อคุณลงเขาสูงชัน"
คําพ้องความหมาย:
 • กะ

13. Lay aside, abandon, or leave for another

 • "Switch to a different brand of beer"
 • "She switched psychiatrists"
 • "The car changed lanes"
  synonym:
 • switch
 • ,
 • shift
 • ,
 • change

13. วางกันละทิ้งหรือออกไปอีก

 • "เปลี่ยนเป็นเบียร์ยี่ห้ออื่น"
 • "เธอเปลี่ยนจิตแพทย์"
 • "รถเปลี่ยนเลน"
คําพ้องความหมาย:
 • สวิตช์,
 • กะ,
 • การเปลี่ยนแปลง

Examples of using

Children are our shift, our future, the continuation of the people's life.
เด็ก ๆ คือการเปลี่ยนแปลงของเราอนาคตของเราความต่อเนื่องของชีวิตของผู้คน.
He worked both the lunch and dinner shift.
เขาทํางานทั้งอาหารกลางวันและอาหารเย็น.
Starting next week, I'll be on the late shift.
เริ่มสัปดาห์หน้าฉันจะอยู่ในช่วงดึก.