Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Scatter เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Scatter

/skætər/

noun

1. A haphazard distribution in all directions

  synonym:
 • scatter
 • ,
 • spread

1. การกระจายจับจดในทุกทิศทาง

คําพ้องความหมาย:
 • กระจาย,
 • แพร่กระจาย

2. The act of scattering

  synonym:
 • scatter
 • ,
 • scattering
 • ,
 • strewing

2. การกระทําของการกระจาย

คําพ้องความหมาย:
 • กระจาย,
 • การกระเจิง,
 • เมา

verb

1. To cause to separate and go in different directions

 • "She waved her hand and scattered the crowds"
  synonym:
 • disperse
 • ,
 • dissipate
 • ,
 • dispel
 • ,
 • break up
 • ,
 • scatter

1. เพื่อแยกและไปในทิศทางที่แตกต่างกัน

 • "เธอโบกมือของเธอและกระจายฝูงชน"
คําพ้องความหมาย:
 • แยกย้ายกันไป,
 • กระจาย,
 • ขับไล่,
 • เลิกกัน,
 • กระจาย

2. Move away from each other

 • "The crowds dispersed"
 • "The children scattered in all directions when the teacher approached"
  synonym:
 • disperse
 • ,
 • dissipate
 • ,
 • scatter
 • ,
 • spread out

2. ย้ายจากกัน

 • "ฝูงชนกระจาย"
 • "เด็กกระจัดกระจายไปทุกทิศทุกทางเมื่อครูเข้าหา"
คําพ้องความหมาย:
 • แยกย้ายกันไป,
 • กระจาย,
 • กระจาย,
 • แพร่กระจายออกไป

3. Distribute loosely

 • "He scattered gun powder under the wagon"
  synonym:
 • scatter
 • ,
 • sprinkle
 • ,
 • dot
 • ,
 • dust
 • ,
 • disperse

3. แจกจ่ายอย่างหลวม ๆ

 • "เขากระจัดกระจายผงปืนใต้เกวียน"
คําพ้องความหมาย:
 • กระจาย,
 • โรย,
 • จุด,
 • ฝุ่น,
 • แยกย้ายกันไป

4. Sow by scattering

 • "Scatter seeds"
  synonym:
 • scatter

4. หว่านโดยการกระจาย

 • "กระจายเมล็ด"
คําพ้องความหมาย:
 • กระจาย

5. Cause to separate

 • "Break up kidney stones"
 • "Disperse particles"
  synonym:
 • break up
 • ,
 • disperse
 • ,
 • scatter

5. ทําให้แยกจากกัน

 • "สลายนิ่วในไต"
 • "กระจายอนุภาค"
คําพ้องความหมาย:
 • เลิกกัน,
 • แยกย้ายกันไป,
 • กระจาย

6. Strew or distribute over an area

 • "He spread fertilizer over the lawn"
 • "Scatter cards across the table"
  synonym:
 • spread
 • ,
 • scatter
 • ,
 • spread out

6. ขันหรือกระจายไปทั่วพื้นที่

 • "เขากระจายปุ ⁇ ยไปทั่วสนามหญ้า"
 • "กระจายการ์ดข้ามโต๊ะ"
คําพ้องความหมาย:
 • แพร่กระจาย,
 • กระจาย,
 • แพร่กระจายออกไป