Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Right เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Right

/raɪt/

noun

1. An abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature

 • "They are endowed by their creator with certain unalienable rights"
 • "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- eleanor roosevelt
 • "A right is not something that somebody gives you
 • It is something that nobody can take away"
  synonym:
 • right

1. ความคิดที่เป็นนามธรรมของสิ่งที่เกิดจากบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายหรือประเพณีหรือธรรมชาติ

 • "พวกเขาได้รับการยกย่องจากผู้สร้างด้วยสิทธิที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้"
 • "สิทธิบางอย่างไม่สามารถมอบให้กับรัฐบาลได้ แต่ต้องอยู่ในมือของประชาชน" - eleanor roosevelt
 • "ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ใครบางคนให้คุณ
 • มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเอาไปได้"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

2. Location near or direction toward the right side

 • I.e. the side to the south when a person or object faces east
 • "He stood on the right"
  synonym:
 • right

2. ตําแหน่งใกล้หรือทิศทางไปทางด้านขวา

 • เช่นด้านทิศใต้เมื่อบุคคลหรือวัตถุหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
 • "เขายืนอยู่ทางขวา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

3. The piece of ground in the outfield on the catcher's right

  synonym:
 • right field
 • ,
 • rightfield
 • ,
 • right

3. ชิ้นส่วนของพื้นดินในสนามด้านขวาของนักจับ

  คําพ้องความหมาย:
 • ฟิลด์ขวา
 • ,
 • ขวา
 • ,
 • ขวา

4. Those who support political or social or economic conservatism

 • Those who believe that things are better left unchanged
  synonym:
 • right
 • ,
 • right wing

4. ผู้ที่สนับสนุนการอนุรักษ์ทางการเมืองหรือสังคมหรือเศรษฐกิจ

 • ผู้ที่เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ จะดีกว่าไม่เปลี่ยนแปลง
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา
 • ,
 • ปีกขวา

5. The hand that is on the right side of the body

 • "He writes with his right hand but pitches with his left"
 • "Hit him with quick rights to the body"
  synonym:
 • right
 • ,
 • right hand

5. มือที่อยู่ทางด้านขวาของร่างกาย

 • "เขาเขียนด้วยมือขวา แต่ขว้างด้วยซ้าย"
 • "ตีเขาด้วยสิทธิอย่างรวดเร็วต่อร่างกาย"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา
 • ,
 • มือขวา

6. A turn toward the side of the body that is on the south when the person is facing east

 • "Take a right at the corner"
  synonym:
 • right

6. หันไปทางด้านข้างของร่างกายที่อยู่ทางทิศใต้เมื่อบุคคลนั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

 • "เลี้ยวขวาที่มุม"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

7. Anything in accord with principles of justice

 • "He feels he is in the right"
 • "The rightfulness of his claim"
  synonym:
 • right
 • ,
 • rightfulness

7. อะไรก็ได้ที่สอดคล้องกับหลักการแห่งความยุติธรรม

 • "เขารู้สึกว่าเขาพูดถูก"
 • "ความถูกต้องของการเรียกร้องของเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา
 • ,
 • ความชอบธรรม

8. (frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing

 • "Mineral rights"
 • "Film rights"
  synonym:
 • right

8. ( พหูพจน์บ่อยครั้ง ) ความสนใจที่ถูกครอบครองโดยกฎหมายหรือธรรมเนียมในบางสิ่งที่จับต้องไม่ได้

 • "สิทธิ์แร่"
 • "สิทธิภาพยนตร์"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

verb

1. Make reparations or amends for

 • "Right a wrongs done to the victims of the holocaust"
  synonym:
 • right
 • ,
 • compensate
 • ,
 • redress
 • ,
 • correct

1. ทําการชดใช้หรือแก้ไข

 • "ถูกต้องผิดที่ทํากับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความหายนะ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา
 • ,
 • ชดเชย
 • ,
 • แก้ไข
 • ,
 • ถูกต้อง

2. Put in or restore to an upright position

 • "They righted the sailboat that had capsized"
  synonym:
 • right

2. ใส่หรือเรียกคืนไปยังตําแหน่งตั้งตรง

 • "พวกเขาทําให้เรือใบล่ม"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

3. Regain an upright or proper position

 • "The capsized boat righted again"
  synonym:
 • right

3. ฟื้นตําแหน่งตั้งตรงหรือเหมาะสม

 • "เรือล่มอีกครั้ง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

4. Make right or correct

 • "Correct the mistakes"
 • "Rectify the calculation"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • rectify
 • ,
 • right

4. ทําให้ถูกต้องหรือถูกต้อง

 • "แก้ไขข้อผิดพลาด"
 • "แก้ไขการคํานวณ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ถูกต้อง
 • ,
 • แก้ไข
 • ,
 • ขวา

adjective

1. Being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north

 • "My right hand"
 • "Right center field"
 • "A right-hand turn"
 • "The right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
  synonym:
 • right

1. อยู่หรือตั้งอยู่บนหรือมุ่งไปทางด้านข้างของร่างกายไปทางทิศตะวันออกเมื่อหันหน้าไปทางทิศเหนือ

 • "มือขวาของฉัน"
 • "ฟิลด์กึ่งกลางขวา"
 • "เลี้ยวขวา"
 • "ฝั่งขวาของแม่น้ําคือธนาคารทางด้านขวาของคุณเมื่อคุณหันหน้าไปทางปลายน้ํา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

2. Free from error

 • Especially conforming to fact or truth
 • "The correct answer"
 • "The correct version"
 • "The right answer"
 • "Took the right road"
 • "The right decision"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • right

2. ปราศจากข้อผิดพลาด

 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดคล้องกับความจริงหรือความจริง
 • "คําตอบที่ถูกต้อง"
 • "รุ่นที่ถูกต้อง"
 • "คําตอบที่ถูกต้อง"
 • "ใช้ถนนที่ถูกต้อง"
 • "การตัดสินใจที่ถูกต้อง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ถูกต้อง
 • ,
 • ขวา

3. Socially right or correct

 • "It isn't right to leave the party without saying goodbye"
 • "Correct behavior"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • right

3. สิทธิทางสังคมหรือถูกต้อง

 • "มันไม่ถูกต้องที่จะออกจากงานปาร์ตี้โดยไม่บอกลา"
 • "พฤติกรรมที่ถูกต้อง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ถูกต้อง
 • ,
 • ขวา

4. In conformance with justice or law or morality

 • "Do the right thing and confess"
  synonym:
 • right

4. สอดคล้องกับความยุติธรรมหรือกฎหมายหรือศีลธรรม

 • "ทําสิ่งที่ถูกต้องและสารภาพ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

5. Correct in opinion or judgment

 • "Time proved him right"
  synonym:
 • right
 • ,
 • correct

5. ถูกต้องในความเห็นหรือการตัดสิน

 • "เวลาพิสูจน์เขาถูกต้อง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา
 • ,
 • ถูกต้อง

6. Appropriate for a condition or purpose or occasion or a person's character, needs

 • "Everything in its proper place"
 • "The right man for the job"
 • "She is not suitable for the position"
  synonym:
 • proper
 • ,
 • right

6. เหมาะสมสําหรับเงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์หรือโอกาสหรือลักษณะของบุคคลความต้องการ

 • "ทุกอย่างในสถานที่ที่เหมาะสม"
 • "คนที่ใช่สําหรับงาน"
 • "เธอไม่เหมาะกับตําแหน่ง"
  คําพ้องความหมาย:
 • เหมาะสม
 • ,
 • ขวา

7. Of or belonging to the political or intellectual right

  synonym:
 • right

7. ของหรือเป็นของสิทธิทางการเมืองหรือทางปัญญา

  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

8. In or into a satisfactory condition

 • "Things are right again now"
 • "Put things right"
  synonym:
 • right

8. ในหรือเข้าสู่สภาพที่น่าพอใจ

 • "สิ่งต่าง ๆ ถูกต้องอีกครั้งในขณะนี้"
 • "ทําให้ถูกต้อง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

9. Intended for the right hand

 • "A right-hand glove"
  synonym:
 • right(a)
 • ,
 • right-hand(a)

9. มีไว้สําหรับมือขวา

 • "ถุงมือขวา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา ( a )
 • ,
 • มือขวา ( a )

10. In accord with accepted standards of usage or procedure

 • "What's the right word for this?"
 • "The right way to open oysters"
  synonym:
 • correct
 • ,
 • right

10. สอดคล้องกับมาตรฐานการใช้งานหรือขั้นตอนที่ยอมรับ

 • "คําที่เหมาะสมสําหรับสิ่งนี้คืออะไร?"
 • "วิธีที่ถูกต้องในการเปิดหอยนางรม"
  คําพ้องความหมาย:
 • ถูกต้อง
 • ,
 • ขวา

11. Having the axis perpendicular to the base

 • "A right angle"
  synonym:
 • right

11. มีแกนตั้งฉากกับฐาน

 • "มุมขวา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

12. (of the side of cloth or clothing) facing or intended to face outward

 • "The right side of the cloth showed the pattern"
 • "Be sure your shirt is right side out"
  synonym:
 • right(a)

12. ( ที่ด้านข้างของผ้าหรือเสื้อผ้า ) หันหน้าเข้าหาหรือตั้งใจจะออกไปข้างนอก

 • "ด้านขวาของผ้าแสดงรูปแบบ"
 • "ให้แน่ใจว่าเสื้อของคุณอยู่ทางด้านขวา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา ( a )

13. Most suitable or right for a particular purpose

 • "A good time to plant tomatoes"
 • "The right time to act"
 • "The time is ripe for great sociological changes"
  synonym:
 • good
 • ,
 • right
 • ,
 • ripe

13. เหมาะสมที่สุดหรือถูกต้องสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

 • "ช่วงเวลาที่ดีสําหรับการปลูกมะเขือเทศ"
 • "เวลาที่เหมาะสมในการกระทํา"
 • "เวลาสุกงอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวิทยาที่ยิ่งใหญ่"
  คําพ้องความหมาย:
 • ดี
 • ,
 • ขวา
 • ,
 • สุก

14. Precisely accurate

 • "A veracious account"
  synonym:
 • veracious
 • ,
 • right

14. แม่นยํา

 • "บัญชีจริง"
  คําพ้องความหมาย:
 • veracious
 • ,
 • ขวา

adverb

1. Precisely, exactly

 • "Stand right here!"
  synonym:
 • right

1. อย่างแม่นยํา

 • "ยืนอยู่ตรงนี้!"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

2. Immediately

 • "She called right after dinner"
  synonym:
 • right

2. ทันที

 • "เธอโทรมาหลังอาหารเย็น"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

3. Exactly

 • "He fell flop on his face"
  synonym:
 • right
 • ,
 • flop

3. อย่างแน่นอน

 • "เขาล้มลงบนใบหน้าของเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา
 • ,
 • ป ⁇ อม

4. Toward or on the right

 • Also used figuratively
 • "He looked right and left"
 • "The party has moved right"
  synonym:
 • right

4. ไปหรือทางขวา

 • ยังใช้เปรียบเปรย
 • "เขาดูขวาและซ้าย"
 • "พรรคขยับไปทางขวา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

5. In the right manner

 • "Please do your job properly!"
 • "Can't you carry me decent?"
  synonym:
 • properly
 • ,
 • decently
 • ,
 • decent
 • ,
 • in good order
 • ,
 • right
 • ,
 • the right way

5. ในลักษณะที่ถูกต้อง

 • "โปรดทํางานของคุณอย่างถูกต้อง!"
 • "คุณอุ้มฉันไม่ได้เหรอ?"
  คําพ้องความหมาย:
 • อย่างถูกต้อง
 • ,
 • อย่างเหมาะสม
 • ,
 • ดี
 • ,
 • ในลําดับที่ดี
 • ,
 • ขวา
 • ,
 • วิธีที่ถูกต้อง

6. An interjection expressing agreement

  synonym:
 • right
 • ,
 • right on

6. ข้อตกลงการแสดงการอุทาน

  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา
 • ,
 • ขวาบน

7. Completely

 • "She felt right at home"
 • "He fell right into the trap"
  synonym:
 • right

7. อย่างสมบูรณ์

 • "เธอรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน"
 • "เขาตกลงไปในกับดัก"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขวา

8. (southern regional intensive) very

 • To a great degree
 • "The baby is mighty cute"
 • "He's mighty tired"
 • "It is powerful humid"
 • "That boy is powerful big now"
 • "They have a right nice place"
 • "They rejoiced mightily"
  synonym:
 • mighty
 • ,
 • mightily
 • ,
 • powerful
 • ,
 • right

8. ( ภาคใต้เข้มข้น ) มาก

 • ในระดับที่ดี
 • "ลูกน่ารักยิ่ง"
 • "เขาเหนื่อยมาก"
 • "มันทรงพลัง"
 • "เด็กชายคนนั้นทรงพลังมากในตอนนี้"
 • "พวกเขามีสถานที่ที่ดี"
 • "พวกเขาชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง"
  คําพ้องความหมาย:
 • อันยิ่งใหญ่
 • ,
 • อย่างหนัก
 • ,
 • พลัง
 • ,
 • ขวา

9. In accordance with moral or social standards

 • "That serves him right"
 • "Do right by him"
  synonym:
 • justly
 • ,
 • right

9. ตามมาตรฐานทางศีลธรรมหรือสังคม

 • "นั่นทําหน้าที่เขาถูกต้อง"
 • "ทําถูกต้องโดยเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • เพียงแค่
 • ,
 • ขวา

10. In an accurate manner

 • "The flower had been correctly depicted by his son"
 • "He guessed right"
  synonym:
 • correctly
 • ,
 • right
 • ,
 • aright

10. ในลักษณะที่ถูกต้อง

 • "ดอกไม้ถูกวาดโดยลูกชายของเขาอย่างถูกต้อง"
 • "เขาเดาถูก"
  คําพ้องความหมาย:
 • อย่างถูกต้อง
 • ,
 • ขวา
 • ,
 • ตรง

Examples of using

The men's room is on the right, and the women's is on the left.
ห้องของผู้ชายอยู่ทางขวาและผู้หญิงอยู่ทางซ้าย.
I'll stay right here until you get back.
ฉันจะอยู่ที่นี่จนกว่าคุณจะกลับมา.
Put your mind at rest. Everything will turn out all right.
วางใจของคุณที่เหลือ. ทุกอย่างจะออกมาดี.