Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "retention" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "การเก็บรักษา" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Retention

[การเก็บรักษา]
/ritɛnʃən/

noun

1. The act of retaining something

  synonym:
 • retention
 • ,
 • keeping
 • ,
 • holding

1. การกระทําของการรักษาบางสิ่งบางอย่าง

คําพ้องความหมาย:
 • การเก็บรักษา,
 • การรักษา,
 • ถือ

2. The power of retaining and recalling past experience

 • "He had a good memory when he was younger"
  synonym:
 • memory
 • ,
 • retention
 • ,
 • retentiveness
 • ,
 • retentivity

2. พลังของการรักษาและระลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา

 • "เขามีความทรงจําที่ดีเมื่อเขายังเด็ก"
คําพ้องความหมาย:
 • หน่วยความจํา,
 • การเก็บรักษา,
 • การตอบโต้,
 • การผ่อนปรน

3. The power of retaining liquid

 • "Moisture retentivity of soil"
  synonym:
 • retentiveness
 • ,
 • retentivity
 • ,
 • retention

3. พลังของการกักเก็บของเหลว

 • "การกลับใจอย่างชื้นของดิน"
คําพ้องความหมาย:
 • การตอบโต้,
 • การผ่อนปรน,
 • การเก็บรักษา