Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "respond" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "ตอบสนอง" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Respond

[ตอบสนอง]
/rɪspɑnd/

verb

1. Show a response or a reaction to something

  synonym:
 • react
 • ,
 • respond

1. แสดงการตอบสนองหรือปฏิกิริยาต่อบางสิ่ง

คําพ้องความหมาย:
 • ปฏิกิริยา,
 • ตอบสนอง

2. React verbally

 • "She didn't want to answer"
 • "Answer the question"
 • "We answered that we would accept the invitation"
  synonym:
 • answer
 • ,
 • reply
 • ,
 • respond

2. ตอบสนองด้วยวาจา

 • "เธอไม่ต้องการตอบ"
 • "ตอบคําถาม"
 • "เราตอบว่าเราจะยอมรับคําเชิญ"
คําพ้องความหมาย:
 • คําตอบ,
 • ตอบกลับ,
 • ตอบสนอง

3. Respond favorably or as hoped

 • "The cancer responded to the aggressive therapy"
  synonym:
 • respond

3. ตอบสนองอย่างดีหรือตามที่หวังไว้

 • "มะเร็งตอบสนองต่อการรักษาเชิงรุก"
คําพ้องความหมาย:
 • ตอบสนอง

Examples of using

I don't even know how to respond to that.
ฉันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะตอบอย่างไร.
How did Tom respond to that news?
ทอมตอบข่าวนั้นอย่างไร?
The patient didn't respond to treatment.
ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา.