Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rage" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "ความโกรธ" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Rage

[ความโกรธ]
/reʤ/

noun

1. A feeling of intense anger

 • "Hell hath no fury like a woman scorned"
 • "His face turned red with rage"
  synonym:
 • fury
 • ,
 • rage
 • ,
 • madness

1. ความรู้สึกโกรธจัด

 • "นรกไม่มีความโกรธเหมือนผู้หญิงดูถูก"
 • "ใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความโกรธ"
คําพ้องความหมาย:
 • ความโกรธเกรี้ยว,
 • ความโกรธเกรี้ยว,
 • ความบ้าคลั่ง

2. A state of extreme anger

 • "She fell into a rage and refused to answer"
  synonym:
 • rage

2. สถานะของความโกรธมาก

 • "เธอตกอยู่ในความโกรธและปฏิเสธที่จะตอบ"
คําพ้องความหมาย:
 • ความโกรธเกรี้ยว

3. Something that is desired intensely

 • "His rage for fame destroyed him"
  synonym:
 • rage
 • ,
 • passion

3. สิ่งที่ต้องการอย่างเข้มข้น

 • "ความโกรธแค้นของเขาทําลายชื่อเสียงของเขา"
คําพ้องความหมาย:
 • ความโกรธเกรี้ยว,
 • ความหลงใหล

4. Violent state of the elements

 • "The sea hurled itself in thundering rage against the rocks"
  synonym:
 • rage

4. สถานะความรุนแรงขององค์ประกอบ

 • "ทะเลเหวี่ยงตัวเองด้วยความโกรธฟ้าร้องกับหิน"
คําพ้องความหมาย:
 • ความโกรธเกรี้ยว

5. An interest followed with exaggerated zeal

 • "He always follows the latest fads"
 • "It was all the rage that season"
  synonym:
 • fad
 • ,
 • craze
 • ,
 • furor
 • ,
 • furore
 • ,
 • cult
 • ,
 • rage

5. ความสนใจตามมาด้วยความกระตือรือร้นเกินจริง

 • "เขาติดตามแฟชั่นล่าสุดเสมอ"
 • "มันเป็นความโกรธในฤดูกาลนั้น"
คําพ้องความหมาย:
 • Fad,
 • ความบ้าคลั่ง,
 • ขน,
 • furore,
 • ลัทธิ,
 • ความโกรธเกรี้ยว

verb

1. Behave violently, as if in state of a great anger

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • rage
 • ,
 • storm

1. ประพฤติตนรุนแรงราวกับอยู่ในสภาวะโกรธมาก

คําพ้องความหมาย:
 • ทางลาด,
 • ความโกรธเกรี้ยว,
 • พายุ

2. Be violent

 • As of fires and storms
  synonym:
 • rage

2. ความรุนแรง

 • เป็นไฟและพายุ
คําพ้องความหมาย:
 • ความโกรธเกรี้ยว

3. Feel intense anger

 • "Rage against the dying of the light!"
  synonym:
 • rage

3. รู้สึกโกรธมาก

 • "โกรธกับการตายของแสง!"
คําพ้องความหมาย:
 • ความโกรธเกรี้ยว

Examples of using

My father flew into a rage when he found that out.
พ่อของฉันบินไปด้วยความโกรธเมื่อเขาพบว่า.
Tom burst into a rage.
ทอมระเบิดความโกรธ.
His constant complaints aroused my rage.
การร้องเรียนอย่างต่อเนื่องของเขากระตุ้นความโกรธของฉัน.