Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rag" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "ผ้าขี้ริ้ว" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Rag

[ผ้าขี้ริ้ว]
/ræg/

noun

1. A small piece of cloth or paper

  synonym:
 • rag
 • ,
 • shred
 • ,
 • tag
 • ,
 • tag end
 • ,
 • tatter

1. ผ้าหรือกระดาษชิ้นเล็ก ๆ

คําพ้องความหมาย:
 • เศษผ้า,
 • ฉีก,
 • แท็ก,
 • แท็กท้าย,
 • tatter

2. A week at british universities during which side-shows and processions of floats are organized to raise money for charities

  synonym:
 • rag
 • ,
 • rag week

2. หนึ่งสัปดาห์ที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษซึ่งมีการแสดงด้านข้างและขบวนแห่เพื่อหารายได้เพื่อการกุศล

คําพ้องความหมาย:
 • เศษผ้า,
 • เศษผ้าสัปดาห์

3. Music with a syncopated melody (usually for the piano)

  synonym:
 • ragtime
 • ,
 • rag

3. เพลงที่มีทํานอง syncopated ( โดยปกติสําหรับเปียโน )

คําพ้องความหมาย:
 • ragtime,
 • เศษผ้า

4. Newspaper with half-size pages

  synonym:
 • tabloid
 • ,
 • rag
 • ,
 • sheet

4. หนังสือพิมพ์ที่มีหน้าขนาดครึ่ง

คําพ้องความหมาย:
 • แท็บลอยด์,
 • เศษผ้า,
 • แผ่น

5. A boisterous practical joke (especially by college students)

  synonym:
 • rag

5. เรื่องตลกเชิงปฏิบัติที่น่าสนใจ ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยนักศึกษา )

คําพ้องความหมาย:
 • เศษผ้า

verb

1. Treat cruelly

 • "The children tormented the stuttering teacher"
  synonym:
 • torment
 • ,
 • rag
 • ,
 • bedevil
 • ,
 • crucify
 • ,
 • dun
 • ,
 • frustrate

1. รักษาอย่างโหดร้าย

 • "เด็ก ๆ ทรมานครูที่พูดติดอ่าง"
คําพ้องความหมาย:
 • การทรมาน,
 • เศษผ้า,
 • bedevil,
 • ตรึงกางเขน,
 • ดัน,
 • ผิดหวัง

2. Cause annoyance in

 • Disturb, especially by minor irritations
 • "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"
 • "It irritates me that she never closes the door after she leaves"
  synonym:
 • annoy
 • ,
 • rag
 • ,
 • get to
 • ,
 • bother
 • ,
 • get at
 • ,
 • irritate
 • ,
 • rile
 • ,
 • nark
 • ,
 • nettle
 • ,
 • gravel
 • ,
 • vex
 • ,
 • chafe
 • ,
 • devil

2. ทําให้เกิดความรําคาญ

 • รบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการระคายเคืองเล็กน้อย
 • "ยุงหึ่งในหูของฉันรบกวนจิตใจฉันจริงๆ"
 • "มันทําให้ฉันหงุดหงิดที่เธอไม่เคยปิดประตูหลังจากที่เธอจากไป"
คําพ้องความหมาย:
 • รบกวน,
 • เศษผ้า,
 • ไป,
 • รบกวน,
 • รับที่,
 • ระคายเคือง,
 • Rile,
 • Nark,
 • ตําแย,
 • กรวด,
 • vex,
 • ชะอํา,
 • ปีศาจ

3. Play in ragtime

 • "Rag that old tune"
  synonym:
 • rag

3. เล่นใน ragtime

 • "Rag เพลงเก่า"
คําพ้องความหมาย:
 • เศษผ้า

4. Harass with persistent criticism or carping

 • "The children teased the new teacher"
 • "Don't ride me so hard over my failure"
 • "His fellow workers razzed him when he wore a jacket and tie"
  synonym:
 • tease
 • ,
 • razz
 • ,
 • rag
 • ,
 • cod
 • ,
 • tantalize
 • ,
 • tantalise
 • ,
 • bait
 • ,
 • taunt
 • ,
 • twit
 • ,
 • rally
 • ,
 • ride

4. รบกวนด้วยการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องหรือ carping

 • "เด็กแกล้งครูคนใหม่"
 • "อย่าขี่ฉันอย่างหนักกับความล้มเหลวของฉัน"
 • "เพื่อนร่วมงานของเขาทําให้เขาโกรธเมื่อเขาสวมแจ็คเก็ตและเน็คไท"
คําพ้องความหมาย:
 • หยอกล้อ,
 • Razz,
 • เศษผ้า,
 • รหัส,
 • tantalize,
 • tantalise,
 • เหยื่อ,
 • ถ้อยคํา,
 • twit,
 • การชุมนุม,
 • นั่ง

5. Censure severely or angrily

 • "The mother scolded the child for entering a stranger's car"
 • "The deputy ragged the prime minister"
 • "The customer dressed down the waiter for bringing cold soup"
  synonym:
 • call on the carpet
 • ,
 • take to task
 • ,
 • rebuke
 • ,
 • rag
 • ,
 • trounce
 • ,
 • reproof
 • ,
 • lecture
 • ,
 • reprimand
 • ,
 • jaw
 • ,
 • dress down
 • ,
 • call down
 • ,
 • scold
 • ,
 • chide
 • ,
 • berate
 • ,
 • bawl out
 • ,
 • remonstrate
 • ,
 • chew out
 • ,
 • chew up
 • ,
 • have words
 • ,
 • lambaste
 • ,
 • lambast

5. ตําหนิอย่างรุนแรงหรือโกรธ

 • "แม่ดุเด็กเพื่อเข้าไปในรถของคนแปลกหน้า"
 • "รองผู้อํานวยการมอมแมมนายกรัฐมนตรี"
 • "ลูกค้าแต่งตัวบริกรเพื่อนําซุปเย็น"
คําพ้องความหมาย:
 • โทรหาพรม,
 • รับงาน,
 • ตําหนิ,
 • เศษผ้า,
 • trounce,
 • reproof,
 • การบรรยาย,
 • ตําหนิ,
 • กราม,
 • แต่งตัว,
 • โทรลง,
 • ดุ,
 • chide,
 • berate,
 • ตะโกนออกมา,
 • remonstrate,
 • เคี้ยวออก,
 • เคี้ยวขึ้น,
 • มีคําพูด,
 • lambaste,
 • lambast

6. Break into lumps before sorting

 • "Rag ore"
  synonym:
 • rag

6. แตกเป็นก้อนก่อนคัดแยก

 • "แร่อาร์"
คําพ้องความหมาย:
 • เศษผ้า

Examples of using

Tom cleaned the top of the table with a wet rag.
ทอมทําความสะอาดด้านบนของตารางด้วยเศษผ้าเปียก.
Don't talk to him about politics because it's like a red rag to a bull.
อย่าคุยกับเขาเกี่ยวกับการเมืองเพราะมันเหมือนเศษผ้าสีแดงกับวัว.