Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "press" into Thai language

แปลความหมาย & นิยามของคําว่า "กด" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Press

[กด]
/prɛs/

noun

1. The state of demanding notice or attention

 • "The insistence of their hunger"
 • "The press of business matters"
  synonym:
 • imperativeness
 • ,
 • insistence
 • ,
 • insistency
 • ,
 • press
 • ,
 • pressure

1. สถานะของการเรียกร้องการแจ้งเตือนหรือความสนใจ

 • "การยืนกรานถึงความหิวโหยของพวกเขา"
 • "สื่อมวลชนเรื่องธุรกิจ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ความไม่แน่นอน
 • ,
 • การยืนกราน
 • ,
 • กด
 • ,
 • ความดัน

2. The print media responsible for gathering and publishing news in the form of newspapers or magazines

  synonym:
 • press
 • ,
 • public press

2. สื่อสิ่งพิมพ์ที่ทําหน้าที่รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารในรูปแบบหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

  คําพ้องความหมาย:
 • กด
 • ,
 • สื่อสาธารณะ

3. A machine used for printing

  synonym:
 • press
 • ,
 • printing press

3. เครื่องที่ใช้สําหรับการพิมพ์

  คําพ้องความหมาย:
 • กด
 • ,
 • แท่นพิมพ์

4. A dense crowd of people

  synonym:
 • crush
 • ,
 • jam
 • ,
 • press

4. ฝูงชนที่หนาแน่นของผู้คน

  คําพ้องความหมาย:
 • บดขยี้
 • ,
 • แยม
 • ,
 • กด

5. A tall piece of furniture that provides storage space for clothes

 • Has a door and rails or hooks for hanging clothes
  synonym:
 • wardrobe
 • ,
 • closet
 • ,
 • press

5. เฟอร์นิเจอร์ชิ้นสูงที่ให้พื้นที่เก็บของเสื้อผ้า

 • มีประตูและรางหรือตะขอสําหรับแขวนเสื้อผ้า
  คําพ้องความหมาย:
 • ตู้เสื้อผ้า
 • ,
 • กด

6. Clamp to prevent wooden rackets from warping when not in use

  synonym:
 • press

6. แคลมป์เพื่อป้องกันไม่ให้ไม้แร็กเก็ตบิดเบี้ยวเมื่อไม่ได้ใช้งาน

  คําพ้องความหมาย:
 • กด

7. Any machine that exerts pressure to form or shape or cut materials or extract liquids or compress solids

  synonym:
 • press
 • ,
 • mechanical press

7. เครื่องจักรใด ๆ ที่ออกแรงกดเพื่อสร้างหรือรูปร่างหรือตัดวัสดุหรือแยกของเหลวหรือบีบอัดของแข็ง

  คําพ้องความหมาย:
 • กด
 • ,
 • กดเครื่องกล

8. A weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then smoothly lifted overhead

  synonym:
 • press
 • ,
 • military press

8. การยกน้ําหนักโดยยกบาร์เบลให้สูงระดับไหล่แล้วยกขึ้นเหนือศีรษะอย่างราบรื่น

  คําพ้องความหมาย:
 • กด
 • ,
 • กดทหาร

9. The act of pressing

 • The exertion of pressure
 • "He gave the button a press"
 • "He used pressure to stop the bleeding"
 • "At the pressing of a button"
  synonym:
 • press
 • ,
 • pressure
 • ,
 • pressing

9. การกระทําของการกด

 • การออกแรงกดดัน
 • "เขากดปุ่ม"
 • "เขาใช้แรงกดดันเพื่อห้ามเลือด"
 • "เมื่อกดปุ่ม"
  คําพ้องความหมาย:
 • กด
 • ,
 • ความดัน
 • ,
 • การกด

verb

1. Exert pressure or force to or upon

 • "He pressed down on the boards"
 • "Press your thumb on this spot"
  synonym:
 • press

1. ออกแรงกดดันหรือแรงไปหรือเมื่อ

 • "เขากดลงบนกระดาน"
 • "กดนิ้วโป้งตรงจุดนี้"
  คําพ้องความหมาย:
 • กด

2. Force or impel in an indicated direction

 • "I urged him to finish his studies"
  synonym:
 • urge
 • ,
 • urge on
 • ,
 • press
 • ,
 • exhort

2. แรงหรือแรงผลักไปในทิศทางที่ระบุ

 • "ฉันกระตุ้นให้เขาเรียนจบ"
  คําพ้องความหมาย:
 • กระตุ้น
 • ,
 • กด
 • ,
 • เตือนสติ

3. To be oppressive or burdensome

 • "Weigh heavily on the mind", "something pressed on his mind"
  synonym:
 • weigh
 • ,
 • press

3. ที่จะกดขี่หรือเป็นภาระ

 • "ชั่งน้ําหนักจิตใจอย่างหนัก", "มีบางอย่างกดดันจิตใจของเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ชั่งน้ําหนัก
 • ,
 • กด

4. Place between two surfaces and apply weight or pressure

 • "Pressed flowers"
  synonym:
 • press

4. วางระหว่างสองพื้นผิวและใช้น้ําหนักหรือแรงกด

 • "ดอกไม้อัด"
  คําพ้องความหมาย:
 • กด

5. Squeeze or press together

 • "She compressed her lips"
 • "The spasm contracted the muscle"
  synonym:
 • compress
 • ,
 • constrict
 • ,
 • squeeze
 • ,
 • compact
 • ,
 • contract
 • ,
 • press

5. บีบหรือกดเข้าด้วยกัน

 • "เธอบีบอัดริมฝีปากของเธอ"
 • "อาการกระตุกเกร็งกล้ามเนื้อ"
  คําพ้องความหมาย:
 • บีบอัด
 • ,
 • หดตัว
 • ,
 • บีบ
 • ,
 • กะทัดรัด
 • ,
 • สัญญา
 • ,
 • กด

6. Crowd closely

 • "The crowds pressed along the street"
  synonym:
 • press

6. ฝูงชนอย่างใกล้ชิด

 • "ฝูงชนเบียดเสียดไปตามถนน"
  คําพ้องความหมาย:
 • กด

7. Create by pressing

 • "Press little holes into the soft clay"
  synonym:
 • press

7. สร้างโดยการกด

 • "กดรูเล็กๆ ลงในดินเหนียวนุ่ม"
  คําพ้องความหมาย:
 • กด

8. Be urgent

 • "This is a pressing problem"
  synonym:
 • press

8. เร่งด่วน

 • "นี่เป็นปัญหาเร่งด่วน"
  คําพ้องความหมาย:
 • กด

9. Exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person

 • Be an advocate for
 • "The liberal party pushed for reforms"
 • "She is crusading for women's rights"
 • "The dean is pushing for his favorite candidate"
  synonym:
 • crusade
 • ,
 • fight
 • ,
 • press
 • ,
 • campaign
 • ,
 • push
 • ,
 • agitate

9. ออกแรงอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง หรือเสือกเพื่อยุติหรือเข้าร่วมสงครามครูเสดด้วยเหตุผลหรือบุคคลบางอย่าง

 • เป็นผู้ให้การสนับสนุน
 • "พรรคเสรีนิยมผลักดันการปฏิรูป"
 • "เธอกําลังรณรงค์เพื่อสิทธิสตรี"
 • "คณบดีกําลังผลักดันผู้สมัครคนโปรดของเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • สงครามครูเสด
 • ,
 • สู้
 • ,
 • กด
 • ,
 • แคมเปญ
 • ,
 • ดัน
 • ,
 • กระวนกระวายใจ

10. Press from a plastic

 • "Press a record"
  synonym:
 • press
 • ,
 • press out

10. กดจากพลาสติก

 • "กดบันทึก"
  คําพ้องความหมาย:
 • กด
 • ,
 • กดออก

11. Make strenuous pushing movements during birth to expel the baby

 • "`now push hard,' said the doctor to the woman"
  synonym:
 • press
 • ,
 • push

11. เคลื่อนไหวอย่างหนักระหว่างการคลอดบุตรเพื่อไล่ทารกออก

 • "`now push hard,' หมอพูดกับผู้หญิงคนนั้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • กด
 • ,
 • ดัน

12. Press and smooth with a heated iron

 • "Press your shirts"
 • "She stood there ironing"
  synonym:
 • iron
 • ,
 • iron out
 • ,
 • press

12. กดให้เรียบด้วยเตารีดอุ่น

 • "กดเสื้อของคุณ"
 • "เธอยืนรีดผ้าอยู่ตรงนั้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • เหล็ก
 • ,
 • เหล็กออก
 • ,
 • กด

13. Lift weights

 • "This guy can press 300 pounds"
  synonym:
 • weight-lift
 • ,
 • weightlift
 • ,
 • press

13. ยกน้ําหนัก

 • "ผู้ชายคนนี้สามารถกดได้ 300 ปอนด์"
  คําพ้องความหมาย:
 • ยกน้ําหนัก
 • ,
 • กด

14. Ask for or request earnestly

 • "The prophet bid all people to become good persons"
  synonym:
 • bid
 • ,
 • beseech
 • ,
 • entreat
 • ,
 • adjure
 • ,
 • press
 • ,
 • conjure

14. ขอหรือขออย่างจริงจัง

 • "ศาสดาพยากรณ์ทรงบัญชาให้คนทั้งปวงเป็นคนดี"
  คําพ้องความหมาย:
 • เสนอราคา
 • ,
 • ขอร้อง
 • ,
 • เลื่อน
 • ,
 • กด
 • ,
 • เสกสรร

Examples of using

This book is ready to go to press.
หนังสือเล่มนี้พร้อมไปกดแล้ว.
This play was well received by the press.
ละครเรื่องนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสื่อมวลชน.
I wouldn't press the matter any further, if I were you.
ฉันจะไม่กดดันเรื่องนี้อีกต่อไปถ้าฉันเป็นคุณ.