Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Neglectful เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Neglectful

/nɪglɛktfəl/

adjective

1. Not showing due care or attention

 • "Inattentive students"
 • "An inattentive babysitter"
 • "Neglectful parents"
  synonym:
 • inattentive
 • ,
 • neglectful

1. ไม่แสดงความห่วงใยหรือความสนใจ

 • "นักเรียนที่ไม่ตั้งใจ"
 • "คนเลี้ยงที่ไม่ตั้งใจ"
 • "พ่อแม่ที่ละเลย"
คําพ้องความหมาย:
 • ไม่ตั้งใจ,
 • ละเลย

2. Failing in what duty requires

 • "Derelict (or delinquent) in his duty"
 • "Neglectful of his duties"
 • "Remiss of you not to pay your bills"
  synonym:
 • derelict
 • ,
 • delinquent
 • ,
 • neglectful
 • ,
 • remiss

2. ความล้มเหลวในสิ่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่

 • "ถูกทิ้ง ( หรือกระทําผิด ) ในหน้าที่ของเขา"
 • "ละเลยหน้าที่ของเขา"
 • "ปลดคุณไม่ต้องจ่ายบิล"
คําพ้องความหมาย:
 • ถูกทิ้งร้าง,
 • กระทําผิด,
 • ละเลย,
 • ปลด