Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mournful" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "โศกเศร้า" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Mournful

[เศร้าโศก]
/mɔrnfəl/

adjective

1. Expressing sorrow

  synonym:
 • mournful
 • ,
 • plaintive

1. แสดงความเสียใจ

  คําพ้องความหมาย:
 • โศกเศร้า
 • ,
 • ถ้อยคํา

2. Filled with or evoking sadness

 • "The child's doleful expression"
 • "Stared with mournful eyes"
 • "Mournful news"
  synonym:
 • doleful
 • ,
 • mournful

2. เต็มไปด้วยหรือทําให้เกิดความโศกเศร้า

 • "การแสดงออกที่เชื่อฟังของเด็ก"
 • "จ้องมองด้วยสายตาที่โศกเศร้า"
 • "ข่าวเศร้า"
  คําพ้องความหมาย:
 • เชื่อฟัง
 • ,
 • โศกเศร้า