Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Memory เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Memory

/mɛməri/

noun

1. Something that is remembered

 • "Search as he would, the memory was lost"
  synonym:
 • memory

1. สิ่งที่จําได้

 • "ค้นหาตามที่เขาต้องการความทรงจําหายไป"
คําพ้องความหมาย:
 • หน่วยความจํา

2. The cognitive processes whereby past experience is remembered

 • "He can do it from memory"
 • "He enjoyed remembering his father"
  synonym:
 • memory
 • ,
 • remembering

2. กระบวนการทางปัญญาที่จดจําประสบการณ์ที่ผ่านมา

 • "เขาสามารถทําได้จากหน่วยความจํา"
 • "เขาสนุกกับการจดจําพ่อของเขา"
คําพ้องความหมาย:
 • หน่วยความจํา,
 • จดจํา

3. The power of retaining and recalling past experience

 • "He had a good memory when he was younger"
  synonym:
 • memory
 • ,
 • retention
 • ,
 • retentiveness
 • ,
 • retentivity

3. พลังของการรักษาและระลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา

 • "เขามีความทรงจําที่ดีเมื่อเขายังเด็ก"
คําพ้องความหมาย:
 • หน่วยความจํา,
 • การเก็บรักษา,
 • การตอบโต้,
 • การผ่อนปรน

4. An electronic memory device

 • "A memory and the cpu form the central part of a computer to which peripherals are attached"
  synonym:
 • memory
 • ,
 • computer memory
 • ,
 • storage
 • ,
 • computer storage
 • ,
 • store
 • ,
 • memory board

4. อุปกรณ์หน่วยความจําอิเล็กทรอนิกส์

 • "หน่วยความจําและ cpu เป็นส่วนกลางของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง"
คําพ้องความหมาย:
 • หน่วยความจํา,
 • หน่วยความจําคอมพิวเตอร์,
 • ที่เก็บ,
 • ที่เก็บคอมพิวเตอร์,
 • ร้านค้า,
 • แผงหน่วยความจํา

5. The area of cognitive psychology that studies memory processes

 • "He taught a graduate course on learning and memory"
  synonym:
 • memory

5. พื้นที่ของจิตวิทยาความรู้ความเข้าใจที่ศึกษากระบวนการหน่วยความจํา

 • "เขาสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเรื่องการเรียนรู้และความทรงจํา"
คําพ้องความหมาย:
 • หน่วยความจํา

Examples of using

Happiness is a good health and a short memory.
ความสุขคือสุขภาพที่ดีและความทรงจําสั้น ๆ.
“I can bring my laptop for you to copy it.” “Oh, don’t bother, no need to carry it around, I’d rather give you a memory stick later.”
“ ฉันสามารถนําแล็ปท็อปของฉันมาให้คุณคัดลอก ” “ โอ้ไม่ต้องกังวลไม่จําเป็นต้องพกติดตัวไปฉันจะให้หน่วยความจําติดในภายหลัง ”
History is life of memory.
ประวัติศาสตร์คือชีวิตแห่งความทรงจํา.