Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Meet เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Meet

/mit/

noun

1. A meeting at which a number of athletic contests are held

  synonym:
 • meet
 • ,
 • sports meeting

1. การประชุมที่มีการแข่งขันกี ⁇ าจํานวนมาก

คําพ้องความหมาย:
 • พบกัน,
 • การประชุมกี ⁇ า

verb

1. Come together

 • "I'll probably see you at the meeting"
 • "How nice to see you again!"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • run into
 • ,
 • encounter
 • ,
 • run across
 • ,
 • come across
 • ,
 • see

1. มารวมกัน

 • "ฉันอาจจะเห็นคุณในที่ประชุม"
 • "ดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้ง!"
คําพ้องความหมาย:
 • พบกัน,
 • วิ่งเข้าไป,
 • พบ,
 • วิ่งข้าม,
 • เจอ,
 • ดู

2. Get together socially or for a specific purpose

  synonym:
 • meet
 • ,
 • get together

2. รวมตัวกันทางสังคมหรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

คําพ้องความหมาย:
 • พบกัน,
 • มารวมกัน

3. Be adjacent or come together

 • "The lines converge at this point"
  synonym:
 • converge
 • ,
 • meet

3. อยู่ติดกันหรือมารวมกัน

 • "เส้นมาบรรจบกัน ณ จุดนี้"
คําพ้องความหมาย:
 • มาบรรจบกัน,
 • พบกัน

4. Fill or meet a want or need

  synonym:
 • meet
 • ,
 • satisfy
 • ,
 • fill
 • ,
 • fulfill
 • ,
 • fulfil

4. เติมหรือตอบสนองความต้องการหรือความต้องการ

คําพ้องความหมาย:
 • พบกัน,
 • ตอบสนอง,
 • เติม,
 • เติมเต็ม,
 • เติมเต็ม

5. Satisfy a condition or restriction

 • "Does this paper meet the requirements for the degree?"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • fit
 • ,
 • conform to

5. ตอบสนองเงื่อนไขหรือข้อ จํากัด

 • "บทความนี้ตรงตามข้อกําหนดสําหรับการศึกษาระดับปริญญาหรือไม่?"
คําพ้องความหมาย:
 • พบกัน,
 • พอดี,
 • สอดคล้องกับ

6. Satisfy or fulfill

 • "Meet a need"
 • "This job doesn't match my dreams"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • match
 • ,
 • cope with

6. ตอบสนองหรือตอบสนอง

 • "ตอบสนองความต้องการ"
 • "งานนี้ไม่ตรงกับความฝันของฉัน"
คําพ้องความหมาย:
 • พบกัน,
 • การแข่งขัน,
 • รับมือกับ

7. Collect in one place

 • "We assembled in the church basement"
 • "Let's gather in the dining room"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • gather
 • ,
 • assemble
 • ,
 • forgather
 • ,
 • foregather

7. รวบรวมในที่เดียว

 • "เรารวมตัวกันในห้องใต้ดินของโบสถ์"
 • "มารวมตัวกันในห้องอาหาร"
คําพ้องความหมาย:
 • พบกัน,
 • รวบรวม,
 • รวม,
 • forgather,
 • foregather

8. Get to know

 • Get acquainted with
 • "I met this really handsome guy at a bar last night!"
 • "We met in singapore"
  synonym:
 • meet

8. ทําความรู้จัก

 • ทําความคุ้นเคยกับ
 • "ฉันเจอผู้ชายหล่อคนนี้ที่บาร์เมื่อคืนนี้!"
 • "เราพบกันที่สิงคโปร์"
คําพ้องความหมาย:
 • พบกัน

9. Meet by design

 • Be present at the arrival of
 • "Can you meet me at the train station?"
  synonym:
 • meet

9. พบโดยการออกแบบ

 • จะปรากฏเมื่อการมาถึงของ
 • "คุณพบฉันที่สถานีรถไฟได้ไหม?"
คําพ้องความหมาย:
 • พบกัน

10. Contend against an opponent in a sport, game, or battle

 • "Princeton plays yale this weekend"
 • "Charlie likes to play mary"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • encounter
 • ,
 • play
 • ,
 • take on

10. ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ในกี ⁇ าเกมหรือการต่อสู้

 • "Princeton เล่น yale ในสุดสัปดาห์นี้"
 • "ชาร์ลีชอบเล่นแมรี่"
คําพ้องความหมาย:
 • พบกัน,
 • พบ,
 • เล่น,
 • ใช้เวลา

11. Experience as a reaction

 • "My proposal met with much opposition"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • encounter
 • ,
 • receive

11. ประสบการณ์เป็นปฏิกิริยา

 • "ข้อเสนอของฉันพบกับการต่อต้านมาก"
คําพ้องความหมาย:
 • พบกัน,
 • พบ,
 • รับ

12. Undergo or suffer

 • "Meet a violent death"
 • "Suffer a terrible fate"
  synonym:
 • suffer
 • ,
 • meet

12. รับหรือประสบ

 • "พบกับความตายที่รุนแรง"
 • "ประสบชะตากรรมที่น่ากลัว"
คําพ้องความหมาย:
 • ประสบ,
 • พบกัน

13. Be in direct physical contact with

 • Make contact
 • "The two buildings touch"
 • "Their hands touched"
 • "The wire must not contact the metal cover"
 • "The surfaces contact at this point"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • adjoin
 • ,
 • meet
 • ,
 • contact

13. อยู่ในการติดต่อทางกายภาพโดยตรงกับ

 • ติดต่อ
 • "อาคารทั้งสองสัมผัส"
 • "มือของพวกเขาสัมผัส"
 • "ลวดต้องไม่สัมผัสกับฝาครอบโลหะ"
 • "พื้นผิวสัมผัส ณ จุดนี้"
คําพ้องความหมาย:
 • สัมผัส,
 • ติดกับ,
 • พบกัน,
 • ติดต่อ

adjective

1. Being precisely fitting and right

 • "It is only meet that she should be seated first"
  synonym:
 • fitting
 • ,
 • meet

1. เหมาะสมและถูกต้องอย่างแม่นยํา

 • "พบเพียงว่าเธอควรจะนั่งก่อน"
คําพ้องความหมาย:
 • ข้อต่อ,
 • พบกัน

Examples of using

We'll meet her tomorrow at the station.
เราจะพบเธอในวันพรุ่งนี้ที่สถานี.
Don't try to reform everyone you meet.
อย่าพยายามปฏิรูปทุกคนที่คุณพบ.
It was a real pleasure to meet Tom.
มันเป็นความสุขที่แท้จริงที่ได้พบกับทอม.