Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Mali เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Mali

/mɑli/

noun

1. A landlocked republic in northwestern africa

 • Achieved independence from france in 1960
 • Mali was a center of west african civilization for more than 4,000 years
  synonym:
 • Mali
 • ,
 • Republic of Mali
 • ,
 • French Sudan

1. สาธารณรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ

 • ได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศสในปี 2503
 • มาลีเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมแอฟริกาตะวันตกมานานกว่า 4,000 ปี
คําพ้องความหมาย:
 • มาลี,
 • สาธารณรัฐมาลี,
 • ซูดานฝรั่งเศส