Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "last" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "สุดท้าย" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Last

[สุดท้าย]
/læst/

noun

1. The temporal end

 • The concluding time
 • "The stopping point of each round was signaled by a bell"
 • "The market was up at the finish"
 • "They were playing better at the close of the season"
  synonym:
 • stopping point
 • ,
 • finale
 • ,
 • finis
 • ,
 • finish
 • ,
 • last
 • ,
 • conclusion
 • ,
 • close

1. ปลายทางโลก

 • เวลาสรุป
 • "จุดหยุดของแต่ละรอบถูกส่งสัญญาณด้วยระฆัง"
 • "ตลาดกําลังจะเสร็จสิ้น"
 • "พวกเขาเล่นได้ดีกว่าในช่วงปิดฤดูกาล"
  คําพ้องความหมาย:
 • จุดหยุด
 • ,
 • ตอนจบ
 • ,
 • Finis
 • ,
 • เสร็จสิ้น
 • ,
 • ล่าสุด
 • ,
 • สรุป
 • ,
 • ใกล้

2. The last or lowest in an ordering or series

 • "He was the last to leave"
 • "He finished an inglorious last"
  synonym:
 • last

2. สุดท้ายหรือต่ําสุดในการสั่งซื้อหรือซีรีส์

 • "เขาเป็นคนสุดท้ายที่จะจากไป"
 • "เขาเสร็จในที่สุด"
  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด

3. A person's dying act

 • The final thing a person can do
 • "He breathed his last"
  synonym:
 • last

3. การกระทําที่กําลังจะตายของบุคคล

 • สิ่งสุดท้ายที่บุคคลสามารถทําได้
 • "เขาหายใจครั้งสุดท้าย"
  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด

4. The time at which life ends

 • Continuing until dead
 • "She stayed until his death"
 • "A struggle to the last"
  synonym:
 • death
 • ,
 • last

4. เวลาที่ชีวิตสิ้นสุดลง

 • ดําเนินต่อไปจนกระทั่งตาย
 • "เธออยู่จนกระทั่งเขาตาย"
 • "การต่อสู้เพื่อสุดท้าย"
  คําพ้องความหมาย:
 • ความตาย
 • ,
 • ล่าสุด

5. A unit of weight equal to 4,000 pounds

  synonym:
 • last

5. หน่วยน้ําหนักเท่ากับ 4,000 ปอนด์

  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด

6. A unit of capacity for grain equal to 80 bushels

  synonym:
 • last

6. หน่วยความจุสําหรับเมล็ดข้าวเท่ากับ 80 บุชเชล

  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด

7. The concluding parts of an event or occurrence

 • "The end was exciting"
 • "I had to miss the last of the movie"
  synonym:
 • end
 • ,
 • last
 • ,
 • final stage

7. ส่วนสุดท้ายของเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 • "จุดจบนั้นน่าตื่นเต้น"
 • "ฉันต้องคิดถึงภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย"
  คําพ้องความหมาย:
 • ปลาย
 • ,
 • ล่าสุด
 • ,
 • ขั้นตอนสุดท้าย

8. Holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes

  synonym:
 • last
 • ,
 • shoemaker's last
 • ,
 • cobbler's last

8. ถืออุปกรณ์ที่มีรูปร่างเหมือนเท้ามนุษย์ที่ใช้ในการแฟชั่นหรือซ่อมรองเท้า

  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด
 • ,
 • ช่างทํารองเท้าคนสุดท้าย
 • ,
 • คนสุดท้ายของพายผลไม้

verb

1. Persist for a specified period of time

 • "The bad weather lasted for three days"
  synonym:
 • last
 • ,
 • endure

1. ยังคงมีอยู่ตามระยะเวลาที่กําหนด

 • "สภาพอากาศเลวร้ายกินเวลาสามวัน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด
 • ,
 • อดทน

2. Continue to live through hardship or adversity

 • "We went without water and food for 3 days"
 • "These superstitions survive in the backwaters of america"
 • "The race car driver lived through several very serious accidents"
 • "How long can a person last without food and water?"
  synonym:
 • survive
 • ,
 • last
 • ,
 • live
 • ,
 • live on
 • ,
 • go
 • ,
 • endure
 • ,
 • hold up
 • ,
 • hold out

2. ยังคงมีชีวิตอยู่ผ่านความยากลําบากหรือความทุกข์ยาก

 • "เราไปโดยไม่มีน้ําและอาหารเป็นเวลา 3 วัน"
 • "ความเชื่อโชคลางเหล่านี้อยู่รอดใน backwaters ของอเมริกา"
 • "คนขับรถแข่งประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหลายครั้ง"
 • "คน ๆ หนึ่งจะอยู่ได้นานแค่ไหนหากไม่มีอาหารและน้ํา?"
  คําพ้องความหมาย:
 • อยู่รอด
 • ,
 • ล่าสุด
 • ,
 • สด
 • ,
 • สดบน
 • ,
 • ไป
 • ,
 • อดทน
 • ,
 • ระงับ

adjective

1. Immediately past

 • "Last thursday"
 • "The last chapter we read"
  synonym:
 • last(a)

1. ผ่านไปทันที

 • "วันพฤหัสบดีที่แล้ว"
 • "บทสุดท้ายที่เราอ่าน"
  คําพ้องความหมาย:
 • สุดท้าย ( a )

2. Coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining

 • "The last time i saw paris"
 • "The last day of the month"
 • "Had the last word"
 • "Waited until the last minute"
 • "He raised his voice in a last supreme call"
 • "The last game of the season"
 • "Down to his last nickel"
  synonym:
 • last

2. มาหลังจากคนอื่น ๆ ในเวลาหรือพื้นที่หรือระดับหรือเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่

 • "ครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นปารีส"
 • "วันสุดท้ายของเดือน"
 • "มีคําสุดท้าย"
 • "รอจนถึงนาทีสุดท้าย"
 • "เขาเปล่งเสียงของเขาในการเรียกสูงสุดครั้งสุดท้าย"
 • "เกมสุดท้ายของฤดูกาล"
 • "ลงไปที่นิกเกิลสุดท้ายของเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด

3. Occurring at or forming an end or termination

 • "His concluding words came as a surprise"
 • "The final chapter"
 • "The last days of the dinosaurs"
 • "Terminal leave"
  synonym:
 • concluding
 • ,
 • final
 • ,
 • last
 • ,
 • terminal

3. เกิดขึ้นที่หรือก่อตัวเป็นจุดสิ้นสุดหรือการสิ้นสุด

 • "คําพูดสุดท้ายของเขามาเป็นเซอร์ไพรส์"
 • "บทสุดท้าย"
 • "วันสุดท้ายของไดโนเสาร์"
 • "ออกจากอาคาร"
  คําพ้องความหมาย:
 • สรุป
 • ,
 • สุดท้าย
 • ,
 • ล่าสุด
 • ,
 • อาคารผู้โดยสาร

4. Most unlikely or unsuitable

 • "The last person we would have suspected"
 • "The last man they would have chosen for the job"
  synonym:
 • last

4. ไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุดหรือไม่เหมาะสม

 • "คนสุดท้ายที่เราจะสงสัย"
 • "ชายคนสุดท้ายที่พวกเขาจะเลือกงาน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด

5. Occurring at the time of death

 • "His last words"
 • "The last rites"
  synonym:
 • last

5. เกิดขึ้นในเวลาที่เสียชีวิต

 • "คําพูดสุดท้ายของเขา"
 • "พิธีกรรมครั้งสุดท้าย"
  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด

6. Conclusive in a process or progression

 • "The final answer"
 • "A last resort"
 • "The net result"
  synonym:
 • final
 • ,
 • last
 • ,
 • net

6. สรุปในกระบวนการหรือความก้าวหน้า

 • "คําตอบสุดท้าย"
 • "ทางเลือกสุดท้าย"
 • "ผลสุทธิ"
  คําพ้องความหมาย:
 • สุดท้าย
 • ,
 • ล่าสุด
 • ,
 • สุทธิ

7. Highest in extent or degree

 • "To the last measure of human endurance"
 • "Whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was...to be determined individually"
  synonym:
 • last
 • ,
 • utmost

7. สูงสุดในขอบเขตหรือระดับ

 • "ถึงมาตรการสุดท้ายของความอดทนของมนุษย์"
 • "ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้สมรู้ร่วมในระดับสุดท้ายหรือคนที่น้อยกว่าคือ ... จะถูกพิจารณาเป็นรายบุคคล"
  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด
 • ,
 • ที่สุด

8. Not to be altered or undone

 • "The judge's decision is final"
 • "The arbiter will have the last say"
  synonym:
 • final
 • ,
 • last

8. ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

 • "การตัดสินใจของผู้พิพากษาถือเป็นที่สิ้นสุด"
 • "ผู้ตัดสินจะมีคําพูดสุดท้าย"
  คําพ้องความหมาย:
 • สุดท้าย
 • ,
 • ล่าสุด

9. Lowest in rank or importance

 • "Last prize"
 • "In last place"
  synonym:
 • last
 • ,
 • last-place
 • ,
 • lowest

9. ต่ําที่สุดในอันดับหรือความสําคัญ

 • "รางวัลสุดท้าย"
 • "ในสถานที่สุดท้าย"
  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด
 • ,
 • สุดท้าย
 • ,
 • ต่ําที่สุด

adverb

1. Most recently

 • "I saw him last in london"
  synonym:
 • last

1. ล่าสุด

 • "ฉันเห็นเขาครั้งสุดท้ายในลอนดอน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด

2. The item at the end

 • "Last, i'll discuss family values"
  synonym:
 • last
 • ,
 • lastly
 • ,
 • in conclusion
 • ,
 • finally

2. รายการในตอนท้าย

 • "สุดท้ายฉันจะพูดถึงคุณค่าของครอบครัว"
  คําพ้องความหมาย:
 • ล่าสุด
 • ,
 • สุดท้าย
 • ,
 • สรุป
 • ,
 • ในที่สุด

Examples of using

I rolled out of bed last night.
เมื่อคืนฉันกลิ้งออกจากเตียง.
It's taken us three weeks to fix, but at last our car runs satisfactorily.
เราใช้เวลาสามสัปดาห์ในการแก้ไข แต่ในที่สุดรถของเราก็ทํางานได้อย่างน่าพอใจ.
It's so typical of him to bail out at the last minute.
เป็นเรื่องปกติที่เขาจะประกันตัวในนาทีสุดท้าย.