Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "isolated" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "แยก" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Isolated

[โดดเดี่ยว]
/aɪsəletəd/

adjective

1. Not close together in time

 • "Isolated instances of rebellion"
 • "A few stray crumbs"
  synonym:
 • isolated
 • ,
 • stray

1. ไม่ได้ปิดกันในเวลา

 • "กรณีของการกบฏโดดเดี่ยว"
 • "เศษเล็กเศษน้อยหลงทาง"
  คําพ้องความหมาย:
 • แยก
 • ,
 • หลงทาง

2. Being or feeling set or kept apart from others

 • "She felt detached from the group"
 • "Could not remain the isolated figure he had been"- sherwood anderson
 • "Thought of herself as alone and separated from the others"
 • "Had a set-apart feeling"
  synonym:
 • detached
 • ,
 • isolated
 • ,
 • separated
 • ,
 • set-apart

2. เป็นหรือรู้สึกตั้งหรือเก็บห่างจากคนอื่น

 • "เธอรู้สึกแยกตัวออกจากกลุ่ม"
 • "ไม่สามารถเป็นร่างโดดเดี่ยวที่เขาเคยเป็น" - sherwood anderson
 • "คิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวและแยกออกจากคนอื่น"
 • "มีความรู้สึกเริ่มต้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • แยก
 • ,
 • แยกออกจากกัน
 • ,
 • ชุด Apart

3. Marked by separation of or from usually contiguous elements

 • "Little isolated worlds, as abruptly disjunct and unexpected as a palm-shaded well in the sahara"- scientific monthly
  synonym:
 • disjunct
 • ,
 • isolated

3. ทําเครื่องหมายโดยการแยกหรือจากองค์ประกอบที่ต่อเนื่องกัน

 • "โลกที่โดดเดี่ยวเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างฉับพลันและไม่คาดคิดเหมือนฝ่ามือร่มเงาในทะเลทรายซาฮารา" - วิทยาศาสตร์รายเดือน
  คําพ้องความหมาย:
 • disjunct
 • ,
 • แยก

4. Cut off or left behind

 • "An isolated pawn"
 • "Several stranded fish in a tide pool"
 • "Travelers marooned by the blizzard"
  synonym:
 • isolated
 • ,
 • marooned
 • ,
 • stranded

4. ตัดหรือทิ้งไว้ข้างหลัง

 • "เบี้ยโดดเดี่ยว"
 • "ปลาติดค้างหลายตัวในสระน้ํา"
 • "นักเดินทางเดินทัพโดยพายุหิมะ"
  คําพ้องความหมาย:
 • แยก
 • ,
 • ประดับด้วยหิน
 • ,
 • ควั่น

5. Under forced isolation especially for health reasons

 • "A quarantined animal"
 • "Isolated patients"
  synonym:
 • isolated
 • ,
 • quarantined

5. ภายใต้การบังคับแยกจากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ

 • "สัตว์ที่ถูกกักกัน"
 • "ผู้ป่วยที่แยกได้"
  คําพ้องความหมาย:
 • แยก
 • ,
 • กักกัน

6. Remote and separate physically or socially

 • "Existed over the centuries as a world apart"
 • "Preserved because they inhabited a place apart"- w.h.hudson
 • "Tiny isolated villages remote from centers of civilization"
 • "An obscure village"
  synonym:
 • apart(p)
 • ,
 • isolated
 • ,
 • obscure

6. ระยะไกลและแยกทางร่างกายหรือสังคม

 • "มีอยู่หลายศตวรรษในฐานะโลกที่แตกต่าง"
 • "เก็บรักษาไว้เพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน" - w.h.hudson
 • "หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของอารยธรรม"
 • "หมู่บ้านที่คลุมเครือ"
  คําพ้องความหมาย:
 • นอกเหนือจาก ( p )
 • ,
 • แยก
 • ,
 • ปิดบัง

Examples of using

Tom grew up in an isolated village deep in the mountains.
ทอมเติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านโดดเดี่ยวลึกลงไปในภูเขา.
The context is the most important thing in a translation. A translator might forget a word, but if the context is clear enough to him, he could make himself understood with no problems, but if he gets an isolated sentence with no explanation, he might understand it ambiguously and he won't translate the real meaning from the original language. That's why you should always provide context when asking for a translator's help.
บริบทเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการแปล. นักแปลอาจลืมคํา แต่ถ้าบริบทชัดเจนพอสําหรับเขาเขาสามารถทําให้ตัวเองเข้าใจโดยไม่มีปัญหา แต่ถ้าเขาได้รับประโยคโดดเดี่ยวโดยไม่มีคําอธิบาย, เขาอาจเข้าใจอย่างคลุมเครือและเขาจะไม่แปลความหมายที่แท้จริงจากภาษาดั้งเดิม. นั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรให้บริบทเสมอเมื่อขอความช่วยเหลือจากนักแปล.
This is a horror staple - young men and women spend a night of terror in an isolated house.
นี่คือแก่นสยองขวัญ - ชายหนุ่มและหญิงสาวใช้เวลาหนึ่งคืนด้วยความหวาดกลัวในบ้านที่โดดเดี่ยว.