Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Insistence เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Insistence

/ɪnsɪstəns/

noun

1. Continual and persistent demands

  synonym:
 • insistence
 • ,
 • insisting

1. ความต้องการอย่างต่อเนื่องและถาวร

คําพ้องความหมาย:
 • ยืนยัน,
 • ยืนยัน

2. The state of demanding notice or attention

 • "The insistence of their hunger"
 • "The press of business matters"
  synonym:
 • imperativeness
 • ,
 • insistence
 • ,
 • insistency
 • ,
 • press
 • ,
 • pressure

2. สถานะของการแจ้งเตือนหรือความสนใจเรียกร้อง

 • "การยืนกรานความหิว"
 • "ข่าวเรื่องธุรกิจ"
คําพ้องความหมาย:
 • ความไม่เที่ยง,
 • ยืนยัน,
 • การยืนยัน,
 • กด,
 • ความดัน

3. The act of insisting on something

 • "Insistence on grammatical correctness is a conservative position"
  synonym:
 • insistence
 • ,
 • insistency

3. การกระทําของการยืนยันในบางสิ่งบางอย่าง

 • "การดํารงอยู่ของความถูกต้องทางไวยากรณ์เป็นตําแหน่งอนุรักษ์นิยม"
คําพ้องความหมาย:
 • ยืนยัน,
 • การยืนยัน