Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "infantile" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "ทารก" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Infantile

[เด็กกําพร้า]
/ɪnfəntɪl/

adjective

1. Indicating a lack of maturity

 • "Childish tantrums"
 • "Infantile behavior"
  synonym:
 • childish
 • ,
 • infantile

1. บ่งชี้ถึงการขาดวุฒิภาวะ

 • "ความโกรธเกรี้ยวของเด็ก ๆ"
 • "พฤติกรรมเด็ก"
  คําพ้องความหมาย:
 • หน่อมแน้ม
 • ,
 • เด็กอมมือ

2. Of or relating to infants or infancy

 • "Infantile paralysis"
  synonym:
 • infantile

2. หรือเกี่ยวข้องกับทารกหรือวัยเด็ก

 • "อัมพาตทารก"
  คําพ้องความหมาย:
 • เด็กอมมือ

3. Being or befitting or characteristic of an infant

 • "Infantile games"
  synonym:
 • infantile

3. เป็นหรือเหมาะสมหรือลักษณะของทารก

 • "เกมเด็ก"
  คําพ้องความหมาย:
 • เด็กอมมือ

Examples of using

"Left-Wing" communism is an infantile disorder.
"ลัทธิคอมมิวนิสต์ "Left-Wing" เป็นโรคในวัยเด็ก.