Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Heat เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Heat

/hit/

noun

1. A form of energy that is transferred by a difference in temperature

  synonym:
 • heat
 • ,
 • heat energy

1. รูปแบบของพลังงานที่ถูกถ่ายโอนโดยความแตกต่างของอุณหภูมิ

คําพ้องความหมาย:
 • ความร้อน,
 • พลังงานความร้อน

2. The presence of heat

  synonym:
 • hotness
 • ,
 • heat
 • ,
 • high temperature

2. การปรากฏตัวของความร้อน

คําพ้องความหมาย:
 • ความร้อน,
 • ความร้อน,
 • อุณหภูมิสูง

3. The sensation caused by heat energy

  synonym:
 • heat
 • ,
 • warmth

3. ความรู้สึกที่เกิดจากพลังงานความร้อน

คําพ้องความหมาย:
 • ความร้อน,
 • ความอบอุ่น

4. The trait of being intensely emotional

  synonym:
 • heat
 • ,
 • warmth
 • ,
 • passion

4. ลักษณะของการเป็นอารมณ์ที่รุนแรง

คําพ้องความหมาย:
 • ความร้อน,
 • ความอบอุ่น,
 • ความหลงใหล

5. Applies to nonhuman mammals: a state or period of heightened sexual arousal and activity

  synonym:
 • estrus
 • ,
 • oestrus
 • ,
 • heat
 • ,
 • rut

5. นําไปใช้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์: สถานะหรือช่วงเวลาของการเร้าอารมณ์ทางเพศและกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น

คําพ้องความหมาย:
 • เป็นสัด,
 • ส้มโอ,
 • ความร้อน,
 • Rut

6. A preliminary race in which the winner advances to a more important race

  synonym:
 • heat

6. การแข่งขันเบื้องต้นที่ผู้ชนะจะก้าวไปสู่การแข่งขันที่สําคัญกว่า

คําพ้องความหมาย:
 • ความร้อน

7. Utility to warm a building

 • "The heating system wasn't working"
 • "They have radiant heating"
  synonym:
 • heating system
 • ,
 • heating plant
 • ,
 • heating
 • ,
 • heat

7. ยูทิลิตี้เพื่ออุ่นอาคาร

 • "ระบบทําความร้อนไม่ทํางาน"
 • "พวกเขามีความร้อนกระจ่างใส"
คําพ้องความหมาย:
 • ระบบทําความร้อน,
 • โรงทําความร้อน,
 • เครื่องทําความร้อน,
 • ความร้อน

verb

1. Make hot or hotter

 • "The sun heats the oceans"
 • "Heat the water on the stove"
  synonym:
 • heat
 • ,
 • heat up

1. ทําให้ร้อนหรือร้อนขึ้น

 • "ดวงอาทิตย์ร้อนมหาสมุทร"
 • "ทําให้น้ําร้อนบนเตา"
คําพ้องความหมาย:
 • ความร้อน,
 • ความร้อนขึ้น

2. Provide with heat

 • "Heat the house"
  synonym:
 • heat

2. ให้ความร้อน

 • "ร้อนบ้าน"
คําพ้องความหมาย:
 • ความร้อน

3. Arouse or excite feelings and passions

 • "The ostentatious way of living of the rich ignites the hatred of the poor"
 • "The refugees' fate stirred up compassion around the world"
 • "Wake old feelings of hatred"
  synonym:
 • inflame
 • ,
 • stir up
 • ,
 • wake
 • ,
 • ignite
 • ,
 • heat
 • ,
 • fire up

3. กระตุ้นหรือกระตุ้นความรู้สึกและความสนใจ

 • "วิถีชีวิตของคนรวยจุดประกายความเกลียดชังของคนจน"
 • "ชะตากรรมของผู้ลี้ภัยกระตุ้นความเห็นอกเห็นใจทั่วโลก"
 • "ปลุกความรู้สึกเกลียดชังเก่า ๆ"
คําพ้องความหมาย:
 • infame,
 • กวน,
 • ปลุก,
 • จุดไฟ,
 • ความร้อน,
 • ไฟไหม้

4. Gain heat or get hot

 • "The room heated up quickly"
  synonym:
 • heat
 • ,
 • hot up
 • ,
 • heat up

4. รับความร้อนหรือร้อน

 • "ห้องอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว"
คําพ้องความหมาย:
 • ความร้อน,
 • ร้อนขึ้น,
 • ความร้อนขึ้น

Examples of using

A woman was arrested yesterday for leaving a baby unattended in her car in searing heat.
ผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับกุมเมื่อวานนี้เพราะทิ้งลูกไว้ในรถด้วยความร้อน.
Tom was overcome by the heat.
ทอมถูกเอาชนะด้วยความร้อน.
I'll heat up the soup for you.
ฉันจะอุ่นซุปให้คุณ.