Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "have" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "มี" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Have

[มี]
/hæv/

noun

1. A person who possesses great material wealth

  synonym:
 • rich person
 • ,
 • wealthy person
 • ,
 • have

1. คนที่มีความมั่งคั่งทางวัตถุมากมาย

คําพ้องความหมาย:
 • คนรวย,
 • คนร่ํารวย,
 • มี

verb

1. Have or possess, either in a concrete or an abstract sense

 • "She has $1,000 in the bank"
 • "He has got two beautiful daughters"
 • "She holds a master's degree from harvard"
  synonym:
 • have
 • ,
 • have got
 • ,
 • hold

1. มีหรือครอบครองไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม

 • "เธอมี $ 1,000 ในธนาคาร"
 • "เขามีลูกสาวสองคนที่สวยงาม"
 • "เธอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากฮาร์วาร์ด"
คําพ้องความหมาย:
 • มี,
 • ได้,
 • ค้างไว้

2. Have as a feature

 • "This restaurant features the most famous chefs in france"
  synonym:
 • have
 • ,
 • feature

2. มีคุณสมบัติเป็น

 • "ร้านอาหารแห่งนี้มีพ่อครัวที่มีชื่อเสียงที่สุดในฝรั่งเศส"
คําพ้องความหมาย:
 • มี,
 • คุณสมบัติ

3. Go through (mental or physical states or experiences)

 • "Get an idea"
 • "Experience vertigo"
 • "Get nauseous"
 • "Receive injuries"
 • "Have a feeling"
  synonym:
 • experience
 • ,
 • receive
 • ,
 • have
 • ,
 • get

3. ผ่าน ( สถานะทางจิตหรือทางกายภาพหรือประสบการณ์ )

 • "รับความคิด"
 • "อาการรู้สึกหมุนประสบการณ์"
 • "รับคลื่นไส้"
 • "ได้รับบาดเจ็บ"
 • "มีความรู้สึก"
คําพ้องความหมาย:
 • ประสบการณ์,
 • รับ,
 • มี,
 • รับ

4. Have ownership or possession of

 • "He owns three houses in florida"
 • "How many cars does she have?"
  synonym:
 • own
 • ,
 • have
 • ,
 • possess

4. มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครอง

 • "เขาเป็นเจ้าของบ้านสามหลังในฟลอริดา"
 • "เธอมีรถยนต์กี่คัน?"
คําพ้องความหมาย:
 • ของตัวเอง,
 • มี,
 • ครอบครอง

5. Cause to move

 • Cause to be in a certain position or condition
 • "He got his squad on the ball"
 • "This let me in for a big surprise"
 • "He got a girl into trouble"
  synonym:
 • get
 • ,
 • let
 • ,
 • have

5. ทําให้ย้าย

 • ทําให้อยู่ในตําแหน่งหรือเงื่อนไขที่แน่นอน
 • "เขามีทีมอยู่บนลูกบอล"
 • "นี่ทําให้ฉันประหลาดใจมาก"
 • "เขามีผู้หญิงมีปัญหา"
คําพ้องความหมาย:
 • รับ,
 • ปล่อยให้,
 • มี

6. Serve oneself to, or consume regularly

 • "Have another bowl of chicken soup!"
 • "I don't take sugar in my coffee"
  synonym:
 • consume
 • ,
 • ingest
 • ,
 • take in
 • ,
 • take
 • ,
 • have

6. รับใช้ตัวเองหรือบริโภคเป็นประจํา

 • "มีซุปไก่อีกหนึ่งชาม!"
 • "ฉันไม่ทานน้ําตาลในกาแฟ"
คําพ้องความหมาย:
 • กิน,
 • กลืนกิน,
 • รับ,
 • ใช้เวลา,
 • มี

7. Have a personal or business relationship with someone

 • "Have a postdoc"
 • "Have an assistant"
 • "Have a lover"
  synonym:
 • have

7. มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือธุรกิจกับใครบางคน

 • "มี postdoc"
 • "มีผู้ช่วย"
 • "มีคนรัก"
คําพ้องความหมาย:
 • มี

8. Organize or be responsible for

 • "Hold a reception"
 • "Have, throw, or make a party"
 • "Give a course"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • throw
 • ,
 • have
 • ,
 • make
 • ,
 • give

8. จัดระเบียบหรือรับผิดชอบ

 • "ถือแผนกต้อนรับ"
 • "มีโยนหรือทําปาร์ตี้"
 • "ให้หลักสูตร"
คําพ้องความหมาย:
 • ค้างไว้,
 • โยน,
 • มี,
 • ทํา,
 • ให้

9. Have left

 • "I have two years left"
 • "I don't have any money left"
 • "They have two more years before they retire"
  synonym:
 • have

9. เหลือแล้ว

 • "ฉันเหลืออีกสองปี"
 • "ฉันไม่มีเงินเหลือ"
 • "พวกเขามีอีกสองปีก่อนที่พวกเขาจะเกษียณ"
คําพ้องความหมาย:
 • มี

10. Be confronted with

 • "What do we have here?"
 • "Now we have a fine mess"
  synonym:
 • have

10. ต้องเผชิญหน้ากับ

 • "เรามีอะไรที่นี่?"
 • "ตอนนี้เรามีระเบียบดี"
คําพ้องความหมาย:
 • มี

11. Undergo

 • "The stocks had a fast run-up"
  synonym:
 • have
 • ,
 • experience

11. ได้รับ

 • "หุ้นวิ่งเร็ว"
คําพ้องความหมาย:
 • มี,
 • ประสบการณ์

12. Suffer from

 • Be ill with
 • "She has arthritis"
  synonym:
 • have

12. ประสบจาก

 • ป่วยด้วย
 • "เธอมีโรคข้ออักเสบ"
คําพ้องความหมาย:
 • มี

13. Cause to do

 • Cause to act in a specified manner
 • "The ads induced me to buy a vcr"
 • "My children finally got me to buy a computer"
 • "My wife made me buy a new sofa"
  synonym:
 • induce
 • ,
 • stimulate
 • ,
 • cause
 • ,
 • have
 • ,
 • get
 • ,
 • make

13. ทําให้ต้องทํา

 • ทําให้การกระทําในลักษณะที่กําหนด
 • "โฆษณาชักนําให้ฉันซื้อ vcr"
 • "ในที่สุดลูก ๆ ของฉันก็พาฉันไปซื้อคอมพิวเตอร์"
 • "ภรรยาของฉันทําให้ฉันซื้อโซฟาใหม่"
คําพ้องความหมาย:
 • ชักนํา,
 • กระตุ้น,
 • สาเหตุ,
 • มี,
 • รับ,
 • ทํา

14. Receive willingly something given or offered

 • "The only girl who would have him was the miller's daughter"
 • "I won't have this dog in my house!"
 • "Please accept my present"
  synonym:
 • accept
 • ,
 • take
 • ,
 • have

14. รับสิ่งที่ได้รับหรือเสนอด้วยความเต็มใจ

 • "ผู้หญิงคนเดียวที่จะมีเขาคือลูกสาวของมิลเลอร์"
 • "ฉันจะไม่มีสุนัขตัวนี้ในบ้านของฉัน!"
 • "โปรดยอมรับของขวัญของฉัน"
คําพ้องความหมาย:
 • ยอมรับ,
 • ใช้เวลา,
 • มี

15. Get something

 • Come into possession of
 • "Receive payment"
 • "Receive a gift"
 • "Receive letters from the front"
  synonym:
 • receive
 • ,
 • have

15. รับบางสิ่งบางอย่าง

 • เข้ามาครอบครอง
 • "รับการชําระเงิน"
 • "รับของขวัญ"
 • "รับจดหมายจากด้านหน้า"
คําพ้องความหมาย:
 • รับ,
 • มี

16. Undergo (as of injuries and illnesses)

 • "She suffered a fracture in the accident"
 • "He had an insulin shock after eating three candy bars"
 • "She got a bruise on her leg"
 • "He got his arm broken in the scuffle"
  synonym:
 • suffer
 • ,
 • sustain
 • ,
 • have
 • ,
 • get

16. ได้รับ ( เมื่อได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วย )

 • "เธอประสบอุบัติเหตุจากการแตกหัก"
 • "เขามีอินซูลินช็อตหลังจากกินลูกกวาดสามแท่ง"
 • "เธอมีรอยช้ําที่ขาของเธอ"
 • "เขามีแขนหักในการต่อสู้"
คําพ้องความหมาย:
 • ประสบ,
 • รักษา,
 • มี,
 • รับ

17. Achieve a point or goal

 • "Nicklaus had a 70"
 • "The brazilian team got 4 goals"
 • "She made 29 points that day"
  synonym:
 • have
 • ,
 • get
 • ,
 • make

17. บรรลุจุดหรือเป้าหมาย

 • "Nicklaus มี 70"
 • "ทีมบราซิลมี 4 ประตู"
 • "เธอทํา 29 คะแนนในวันนั้น"
คําพ้องความหมาย:
 • มี,
 • รับ,
 • ทํา

18. Cause to be born

 • "My wife had twins yesterday!"
  synonym:
 • give birth
 • ,
 • deliver
 • ,
 • bear
 • ,
 • birth
 • ,
 • have

18. ทําให้เกิด

 • "ภรรยาของฉันมีฝาแฝดเมื่อวานนี้!"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้กําเนิด,
 • ส่งมอบ,
 • หมี,
 • เกิด,
 • มี

19. Have sex with

 • Archaic use
 • "He had taken this woman when she was most vulnerable"
  synonym:
 • take
 • ,
 • have

19. มีเพศสัมพันธ์กับ

 • การใช้งานโบราณ
 • "เขาพาผู้หญิงคนนี้เมื่อเธออ่อนแอที่สุด"
คําพ้องความหมาย:
 • ใช้เวลา,
 • มี

Examples of using

I have to be back home by seven.
ฉันต้องกลับบ้านตอนเจ็ดโมง.
I have no leisure for reading.
ฉันไม่มีเวลาว่างสําหรับการอ่าน.
I have no leisure for reading.
ฉันไม่มีเวลาว่างสําหรับการอ่าน.