Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "grand" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "ใหญ่" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Grand

[ยิ่งใหญ่]
/grænd/

noun

1. The cardinal number that is the product of 10 and 100

  synonym:
 • thousand
 • ,
 • one thousand
 • ,
 • 1000
 • ,
 • M
 • ,
 • K
 • ,
 • chiliad
 • ,
 • G
 • ,
 • grand
 • ,
 • thou
 • ,
 • yard

1. หมายเลขสําคัญที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ 10 และ 100

  คําพ้องความหมาย:
 • พัน
 • ,
 • หนึ่งพัน
 • ,
 • 1000
 • ,
 • M
 • ,
 • K
 • ,
 • พริก
 • ,
 • G
 • ,
 • แกรนด์
 • ,
 • เจ้า
 • ,
 • ลานบ้าน

2. A piano with the strings on a horizontal harp-shaped frame

 • Usually supported by three legs
  synonym:
 • grand piano
 • ,
 • grand

2. เปียโนที่มีสายบนกรอบรูปพิณแนวนอน

 • มักจะรองรับสามขา
  คําพ้องความหมาย:
 • แกรนด์เปียโน
 • ,
 • แกรนด์

adjective

1. Of behavior that is impressive and ambitious in scale or scope

 • "An expansive lifestyle"
 • "In the grand manner"
 • "Collecting on a grand scale"
 • "Heroic undertakings"
  synonym:
 • expansive
 • ,
 • grand
 • ,
 • heroic

1. พฤติกรรมที่น่าประทับใจและมีความทะเยอทะยานในระดับหรือขอบเขต

 • "วิถีชีวิตที่กว้างขวาง"
 • "ในลักษณะที่ยิ่งใหญ่"
 • "รวบรวมในระดับที่ยิ่งใหญ่"
 • "ภารกิจที่กล้าหาญ"
  คําพ้องความหมาย:
 • กว้างขวาง
 • ,
 • แกรนด์
 • ,
 • กล้าหาญ

2. Of or befitting a lord

 • "Heir to a lordly fortune"
 • "Of august lineage"
  synonym:
 • august
 • ,
 • grand
 • ,
 • lordly

2. ของหรือ befitting เจ้านาย

 • "ทายาทแห่งโชคลาภ"
 • "ของเชื้อสายสิงหาคม"
  คําพ้องความหมาย:
 • สิงหาคม
 • ,
 • แกรนด์
 • ,
 • เจ้า

3. Rich and superior in quality

 • "A princely sum"
 • "Gilded dining rooms"
  synonym:
 • deluxe
 • ,
 • gilded
 • ,
 • grand
 • ,
 • luxurious
 • ,
 • opulent
 • ,
 • princely
 • ,
 • sumptuous

3. อุดมสมบูรณ์และเหนือกว่าในด้านคุณภาพ

 • "ผลรวมเจ้า"
 • "ห้องรับประทานอาหารสีทอง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ห้องดีลักซ์
 • ,
 • ปิดทอง
 • ,
 • แกรนด์
 • ,
 • หรูหรา
 • ,
 • มั่งคั่ง
 • ,
 • เจ้า

4. Extraordinarily good or great

 • Used especially as intensifiers
 • "A fantastic trip to the orient"
 • "The film was fantastic!"
 • "A howling success"
 • "A marvelous collection of rare books"
 • "Had a rattling conversation about politics"
 • "A tremendous achievement"
  synonym:
 • fantastic
 • ,
 • grand
 • ,
 • howling(a)
 • ,
 • marvelous
 • ,
 • marvellous
 • ,
 • rattling(a)
 • ,
 • terrific
 • ,
 • tremendous
 • ,
 • wonderful
 • ,
 • wondrous

4. ดีเป็นพิเศษหรือยอดเยี่ยม

 • ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น tensifiers
 • "การเดินทางที่ยอดเยี่ยมไปยังตะวันออก"
 • "ภาพยนตร์เรื่องนี้ยอดเยี่ยมมาก!"
 • "ความสําเร็จยิ่งใหญ่"
 • "คอลเล็กชั่นหนังสือหายาก"
 • "มีการสนทนาที่แสนยานุภาพเกี่ยวกับการเมือง"
 • "ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่"
  คําพ้องความหมาย:
 • ยอดเยี่ยม
 • ,
 • แกรนด์
 • ,
 • เสียงหอน ( a )
 • ,
 • มหัศจรรย์
 • ,
 • rattling ( a )
 • ,
 • อย่างมาก
 • ,
 • น่าอัศจรรย์

5. Of high moral or intellectual value

 • Elevated in nature or style
 • "An exalted ideal"
 • "Argue in terms of high-flown ideals"- oliver franks
 • "A noble and lofty concept"
 • "A grand purpose"
  synonym:
 • exalted
 • ,
 • elevated
 • ,
 • sublime
 • ,
 • grand
 • ,
 • high-flown
 • ,
 • high-minded
 • ,
 • lofty
 • ,
 • rarefied
 • ,
 • rarified
 • ,
 • idealistic
 • ,
 • noble-minded

5. คุณค่าทางศีลธรรมหรือทางปัญญาสูง

 • ยกระดับในธรรมชาติหรือสไตล์
 • "อุดมคติที่สูงส่ง"
 • "อาร์กในแง่ของอุดมคติที่สูง" - oliver franks
 • "แนวคิดอันสูงส่งและสูงส่ง"
 • "จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่"
  คําพ้องความหมาย:
 • ยกย่อง
 • ,
 • ยกระดับ
 • ,
 • ประเสริฐ
 • ,
 • แกรนด์
 • ,
 • สูง
 • ,
 • สูงใจ
 • ,
 • สูงส่ง
 • ,
 • rarelfied
 • ,
 • rarified
 • ,
 • อุดมการณ์

6. Large and impressive in physical size or extent

 • "The bridge is a grand structure"
  synonym:
 • grand

6. ใหญ่และน่าประทับใจในขนาดหรือขอบเขตทางกายภาพ

 • "สะพานเป็นโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่"
  คําพ้องความหมาย:
 • แกรนด์

7. The most important and magnificent in adornment

 • "Grand ballroom"
 • "Grand staircase"
  synonym:
 • grand

7. สิ่งสําคัญที่สุดและงดงามในการตกแต่ง

 • "ห้องบอลรูมแกรนด์"
 • "บันไดใหญ่"
  คําพ้องความหมาย:
 • แกรนด์

8. Used of a person's appearance or behavior

 • Befitting an eminent person
 • "His distinguished bearing"
 • "The monarch's imposing presence"
 • "She reigned in magisterial beauty"
  synonym:
 • distinguished
 • ,
 • grand
 • ,
 • imposing
 • ,
 • magisterial

8. ใช้ลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคล

 • เหมาะสมกับคนที่มีชื่อเสียง
 • "แบกที่โดดเด่นของเขา"
 • "การปรากฏตัวที่น่าประทับใจของกษัตริย์"
 • "เธอครองราชย์ในความงามของผู้ปกครอง"
  คําพ้องความหมาย:
 • โดดเด่น
 • ,
 • แกรนด์
 • ,
 • การจัดเก็บภาษี
 • ,
 • magisterial

Examples of using

Travel agency "Grand Tours": for one grand, a tour to any place on the globe!
ตัวแทนการท่องเที่ยว "Grand Tours": สําหรับแกรนด์หนึ่งทัวร์ไปยังสถานที่ใด ๆ ในโลก!
What is the grand total?
ยอดรวมทั้งหมดคืออะไร?
Tom and Mary are dancing in the grand ballroom.
ทอมกับแมรี่กําลังเต้นรําในห้องบอลรูมแกรนด์.