Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "give" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "ให้" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Give

[ให้]
/gɪv/

noun

1. The elasticity of something that can be stretched and returns to its original length

  synonym:
 • give
 • ,
 • spring
 • ,
 • springiness

1. ความยืดหยุ่นของบางสิ่งที่สามารถยืดได้และกลับสู่ความยาวดั้งเดิม

คําพ้องความหมาย:
 • ให้,
 • ฤดูใบไม้ผลิ,
 • ฤดูใบไม้ผลิ

verb

1. Cause to have, in the abstract sense or physical sense

 • "She gave him a black eye"
 • "The draft gave me a cold"
  synonym:
 • give

1. สาเหตุที่จะมีในแง่ที่เป็นนามธรรมหรือความรู้สึกทางกายภาพ

 • "เธอให้ตาสีดําแก่เขา"
 • "ร่างทําให้ฉันเย็นชา"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

2. Be the cause or source of

 • "He gave me a lot of trouble"
 • "Our meeting afforded much interesting information"
  synonym:
 • yield
 • ,
 • give
 • ,
 • afford

2. เป็นสาเหตุหรือแหล่งที่มาของ

 • "เขาทําให้ฉันมีปัญหามากมาย"
 • "การประชุมของเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาก"
คําพ้องความหมาย:
 • ผลผลิต,
 • ให้,
 • จ่าย

3. Transfer possession of something concrete or abstract to somebody

 • "I gave her my money"
 • "Can you give me lessons?"
 • "She gave the children lots of love and tender loving care"
  synonym:
 • give

3. โอนการครอบครองสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมให้กับใครบางคน

 • "ฉันให้เงินเธอ"
 • "คุณให้บทเรียนฉันได้ไหม?"
 • "เธอมอบความรักและความรักให้กับเด็ก ๆ มากมาย"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

4. Convey or reveal information

 • "Give one's name"
  synonym:
 • give

4. สื่อหรือเปิดเผยข้อมูล

 • "ให้ชื่อ"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

5. Convey, as of a compliment, regards, attention, etc.

 • Bestow
 • "Don't pay him any mind"
 • "Give the orders"
 • "Give him my best regards"
 • "Pay attention"
  synonym:
 • give
 • ,
 • pay

5. สื่อความหมายความนับถือความสนใจ ⁇ ล.

 • มอบ
 • "อย่าจ่ายความคิดใด ๆ ให้เขา"
 • "ให้คําสั่ง"
 • "ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุดของฉัน"
 • "ใส่ใจ"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้,
 • จ่าย

6. Organize or be responsible for

 • "Hold a reception"
 • "Have, throw, or make a party"
 • "Give a course"
  synonym:
 • hold
 • ,
 • throw
 • ,
 • have
 • ,
 • make
 • ,
 • give

6. จัดระเบียบหรือรับผิดชอบ

 • "ถือแผนกต้อนรับ"
 • "มีโยนหรือทําปาร์ตี้"
 • "ให้หลักสูตร"
คําพ้องความหมาย:
 • ค้างไว้,
 • โยน,
 • มี,
 • ทํา,
 • ให้

7. Convey or communicate

 • Of a smile, a look, a physical gesture
 • "Throw a glance"
 • "She gave me a dirty look"
  synonym:
 • give
 • ,
 • throw

7. สื่อหรือสื่อสาร

 • ของรอยยิ้ม, ดู, ท่าทางทางกายภาพ
 • "โยนทิ้ง"
 • "เธอทําให้ฉันดูสกปรก"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้,
 • โยน

8. Give as a present

 • Make a gift of
 • "What will you give her for her birthday?"
  synonym:
 • give
 • ,
 • gift
 • ,
 • present

8. ให้เป็นของขวัญ

 • ทําของขวัญจาก
 • "คุณจะให้อะไรเธอในวันเกิดของเธอ?"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้,
 • ของขวัญ,
 • ปัจจุบัน

9. Cause to happen or be responsible for

 • "His two singles gave the team the victory"
  synonym:
 • give
 • ,
 • yield

9. สาเหตุที่จะเกิดขึ้นหรือรับผิดชอบ

 • "ซิงเกิ้ลทั้งสองของเขาทําให้ทีมได้รับชัยชนะ"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้,
 • ผลผลิต

10. Dedicate

 • "Give thought to"
 • "Give priority to"
 • "Pay attention to"
  synonym:
 • give
 • ,
 • pay
 • ,
 • devote

10. อุทิศ

 • "ให้ความคิดกับ"
 • "ให้ความสําคัญกับ"
 • "ใส่ใจกับ"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้,
 • จ่าย,
 • ผู้นับถือ

11. Give or supply

 • "The cow brings in 5 liters of milk"
 • "This year's crop yielded 1,000 bushels of corn"
 • "The estate renders some revenue for the family"
  synonym:
 • render
 • ,
 • yield
 • ,
 • return
 • ,
 • give
 • ,
 • generate

11. ให้หรือจัดหา

 • "วัวนํานม 5 ลิตร"
 • "พืชผลในปีนี้ให้ผลผลิตข้าวโพด 1,000 บุชเชล"
 • "อสังหาริมทรัพย์สร้างรายได้ให้กับครอบครัว"
คําพ้องความหมาย:
 • แสดงผล,
 • ผลผลิต,
 • คืน,
 • ให้,
 • สร้าง

12. Transmit (knowledge or skills)

 • "Give a secret to the russians"
 • "Leave your name and address here"
 • "Impart a new skill to the students"
  synonym:
 • impart
 • ,
 • leave
 • ,
 • give
 • ,
 • pass on

12. ส่ง ( ความรู้หรือทักษะ )

 • "ให้ความลับกับรัสเซีย"
 • "ทิ้งชื่อและที่อยู่ของคุณไว้ที่นี่"
 • "เพิ่มทักษะใหม่ให้กับนักเรียน"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้,
 • ออกจาก,
 • ให้,
 • ผ่านไป

13. Bring about

 • "The trompe l'oeil-illusion establishes depth"
  synonym:
 • establish
 • ,
 • give

13. นํามา

 • "Trompe l'oeil-illusion สร้างความลึก"
คําพ้องความหมาย:
 • สร้าง,
 • ให้

14. Leave with

 • Give temporarily
 • "Can i give you my keys while i go in the pool?"
 • "Can i give you the children for the weekend?"
  synonym:
 • give

14. ออกไปด้วย

 • ให้ชั่วคราว
 • "ฉันจะให้กุญแจกับคุณในขณะที่ฉันไปที่สระว่ายน้ําได้ไหม?"
 • "ฉันจะให้ลูก ๆ ของคุณในช่วงสุดสัปดาห์ได้ไหม?"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

15. Emit or utter

 • "Give a gulp"
 • "Give a yelp"
  synonym:
 • give

15. ปล่อยหรือที่สุด

 • "ให้อึก"
 • "ให้ร้องเอ ⁇ ง"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

16. Endure the loss of

 • "He gave his life for his children"
 • "I gave two sons to the war"
  synonym:
 • sacrifice
 • ,
 • give

16. ทนการสูญเสียของ

 • "เขาสละชีวิตเพื่อลูก ๆ ของเขา"
 • "ฉันให้ลูกชายสองคนเข้าสู่สงคราม"
คําพ้องความหมาย:
 • เสียสละ,
 • ให้

17. Place into the hands or custody of

 • "Hand me the spoon, please"
 • "Turn the files over to me, please"
 • "He turned over the prisoner to his lawyers"
  synonym:
 • pass
 • ,
 • hand
 • ,
 • reach
 • ,
 • pass on
 • ,
 • turn over
 • ,
 • give

17. วางไว้ในมือหรือดูแล

 • "ส่งช้อนให้ฉันหน่อย"
 • "โปรดส่งไฟล์ให้ฉันด้วย"
 • "เขาหันไปหานักโทษให้กับทนายความของเขา"
คําพ้องความหมาย:
 • ผ่าน,
 • มือ,
 • การเข้าถึง,
 • ผ่านไป,
 • พลิก,
 • ให้

18. Give entirely to a specific person, activity, or cause

 • "She committed herself to the work of god"
 • "Give one's talents to a good cause"
 • "Consecrate your life to the church"
  synonym:
 • give
 • ,
 • dedicate
 • ,
 • consecrate
 • ,
 • commit
 • ,
 • devote

18. มอบให้กับบุคคลกิจกรรมหรือสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงทั้งหมด

 • "เธอมุ่งมั่นที่จะทํางานของพระเจ้า"
 • "ให้ความสามารถของคน ๆ หนึ่งกับสาเหตุที่ดี"
 • "อุทิศชีวิตให้กับคริสตจักร"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้,
 • อุทิศ,
 • อุทิศ,
 • กระทํา,
 • ผู้นับถือ

19. Give (as medicine)

 • "I gave him the drug"
  synonym:
 • give

19. ให้ ( เป็นยา )

 • "ฉันให้ยาเขา"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

20. Give or convey physically

 • "She gave him first aid"
 • "I gave him a punch in the nose"
  synonym:
 • give
 • ,
 • apply

20. ให้หรือถ่ายทอดทางร่างกาย

 • "เธอให้การปฐมพยาบาลแก่เขา"
 • "ฉันให้หมัดเขาที่จมูก"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้,
 • ใช้

21. Bestow

 • "Give homage"
 • "Render thanks"
  synonym:
 • give
 • ,
 • render

21. มอบ

 • "ให้ความเคารพ"
 • "ขอบคุณ"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้,
 • แสดงผล

22. Bestow, especially officially

 • "Grant a degree"
 • "Give a divorce"
 • "This bill grants us new rights"
  synonym:
 • grant
 • ,
 • give

22. มอบให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเป็นทางการ

 • "ได้รับปริญญา"
 • "ให้การหย่าร้าง"
 • "การเรียกเก็บเงินนี้ให้สิทธิใหม่แก่เรา"
คําพ้องความหมาย:
 • ทุน,
 • ให้

23. Move in order to make room for someone for something

 • "The park gave way to a supermarket"
 • "`move over,' he told the crowd"
  synonym:
 • move over
 • ,
 • give way
 • ,
 • give
 • ,
 • ease up
 • ,
 • yield

23. ย้ายเพื่อให้มีที่ว่างสําหรับใครบางคนสําหรับบางสิ่งบางอย่าง

 • "สวนสาธารณะให้ทางไปซูเปอร์มาร์เก็ต"
 • "` ย้ายไป 'เขาบอกฝูงชน"
คําพ้องความหมาย:
 • เลื่อนไป,
 • ให้ทาง,
 • ให้,
 • ง่ายขึ้น,
 • ผลผลิต

24. Give food to

 • "Feed the starving children in india"
 • "Don't give the child this tough meat"
  synonym:
 • feed
 • ,
 • give

24. ให้อาหาร

 • "เลี้ยงลูกที่หิวโหยในอินเดีย"
 • "อย่าให้เนื้อเหนียวนี้แก่เด็ก"
คําพ้องความหมาย:
 • ฟีด,
 • ให้

25. Contribute to some cause

 • "I gave at the office"
  synonym:
 • contribute
 • ,
 • give
 • ,
 • chip in
 • ,
 • kick in

25. มีส่วนทําให้เกิด

 • "ฉันให้ที่สํานักงาน"
คําพ้องความหมาย:
 • มีส่วนร่วม,
 • ให้,
 • ชิปใน,
 • เตะเข้า

26. Break down, literally or metaphorically

 • "The wall collapsed"
 • "The business collapsed"
 • "The dam broke"
 • "The roof collapsed"
 • "The wall gave in"
 • "The roof finally gave under the weight of the ice"
  synonym:
 • collapse
 • ,
 • fall in
 • ,
 • cave in
 • ,
 • give
 • ,
 • give way
 • ,
 • break
 • ,
 • founder

26. ทําลายลงอย่างแท้จริงหรือเชิงเปรียบเทียบ

 • "กําแพงพัง"
 • "ธุรกิจทรุดตัวลง"
 • "เขื่อนพัง"
 • "หลังคาพัง"
 • "กําแพงให้"
 • "ในที่สุดหลังคาก็ให้น้ําหนักของน้ําแข็ง"
คําพ้องความหมาย:
 • การล่มสลาย,
 • ตกอยู่ใน,
 • ถ้ําใน,
 • ให้,
 • ให้ทาง,
 • หยุด,
 • ผู้ก่อตั้ง

27. Estimate the duration or outcome of something

 • "He gave the patient three months to live"
 • "I gave him a very good chance at success"
  synonym:
 • give

27. ประเมินระยะเวลาหรือผลลัพธ์ของบางสิ่ง

 • "เขาให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่สามเดือน"
 • "ฉันให้โอกาสเขาประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

28. Execute and deliver

 • "Give bond"
  synonym:
 • give

28. ดําเนินการและส่งมอบ

 • "ให้พันธบัตร"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

29. Deliver in exchange or recompense

 • "I'll give you three books for four cds"
  synonym:
 • give

29. ส่งมอบในการแลกเปลี่ยนหรือตอบแทน

 • "ฉันจะให้หนังสือสามเล่มสําหรับซีดีสี่แผ่น"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

30. Afford access to

 • "The door opens to the patio"
 • "The french doors give onto a terrace"
  synonym:
 • afford
 • ,
 • open
 • ,
 • give

30. สามารถเข้าถึง

 • "ประตูเปิดสู่ลานบ้าน"
 • "ประตูฝรั่งเศสให้บนระเบียง"
คําพ้องความหมาย:
 • จ่าย,
 • เปิด,
 • ให้

31. Present to view

 • "He gave the sign to start"
  synonym:
 • give

31. นําเสนอเพื่อดู

 • "เขาให้สัญญาณเพื่อเริ่มต้น"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

32. Perform for an audience

 • "Pollini is giving another concert in new york"
  synonym:
 • give

32. แสดงสําหรับผู้ชม

 • "Pollini กําลังจัดคอนเสิร์ตอีกครั้งในนิวยอร์ก"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

33. Be flexible under stress of physical force

 • "This material doesn't give"
  synonym:
 • give
 • ,
 • yield

33. มีความยืดหยุ่นภายใต้ความเครียดของแรงทางกายภาพ

 • "เนื้อหานี้ไม่ได้ให้"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้,
 • ผลผลิต

34. Propose

 • "He gave the first of many toasts at the birthday party"
  synonym:
 • give

34. เสนอ

 • "เขาให้ขนมปังปิ้งครั้งแรกในงานวันเกิด"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

35. Accord by verdict

 • "Give a decision for the plaintiff"
  synonym:
 • give

35. ตามคําตัดสินของศาล

 • "ให้การตัดสินใจกับโจทก์"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

36. Manifest or show

 • "This student gives promise of real creativity"
 • "The office gave evidence of tampering"
  synonym:
 • give

36. รายการหรือแสดง

 • "นักเรียนคนนี้ให้สัญญาของความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริง"
 • "สํานักงานให้หลักฐานการดัดแปลง"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

37. Offer in good faith

 • "He gave her his word"
  synonym:
 • give

37. เสนอโดยสุจริต

 • "เขาให้เธอคําของเขา"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

38. Submit for consideration, judgment, or use

 • "Give one's opinion"
 • "Give an excuse"
  synonym:
 • give

38. ส่งเพื่อพิจารณาตัดสินหรือใช้

 • "ให้ความเห็น"
 • "ให้ข้อแก้ตัว"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

39. Guide or direct, as by behavior of persuasion

 • "You gave me to think that you agreed with me"
  synonym:
 • give

39. คู่มือหรือโดยตรงตามพฤติกรรมการชักชวน

 • "คุณให้ฉันคิดว่าคุณเห็นด้วยกับฉัน"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

40. Allow to have or take

 • "I give you two minutes to respond"
  synonym:
 • give

40. อนุญาตให้มีหรือรับ

 • "ฉันให้เวลาคุณตอบสองนาที"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

41. Inflict as a punishment

 • "She gave the boy a good spanking"
 • "The judge gave me 10 years"
  synonym:
 • give

41. ทําดาเมจเป็นการลงโทษ

 • "เธอให้เด็กตบดี"
 • "ผู้พิพากษาให้ฉัน 10 ปี"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

42. Occur

 • "What gives?"
  synonym:
 • give

42. เกิดขึ้น

 • "ให้อะไร?"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

43. Consent to engage in sexual intercourse with a man

 • "She gave herself to many men"
  synonym:
 • give

43. ความยินยอมที่จะมีส่วนร่วมในการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย

 • "เธอมอบตัวเองให้กับผู้ชายหลายคน"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

44. Proffer (a body part)

 • "She gave her hand to her little sister"
  synonym:
 • give

44. Proffer ( ส่วนของร่างกาย )

 • "เธอมอบมือให้น้องสาวตัวน้อยของเธอ"
คําพ้องความหมาย:
 • ให้

Examples of using

It doesn't give me any satisfaction to prove you wrong.
มันไม่ได้ให้ความพึงพอใจใด ๆ กับฉันที่จะพิสูจน์ว่าคุณผิด.
This will give you a rough idea.
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความคิดคร่าวๆ.
The English articles are bread-and-butter important. For instance, if I ask my English friend to hold my bag for a while, and then ask to give it back by saying "Give me bag", he'll probably steal the bag of the man standing around because he didn't understand which bag was meant.
บทความภาษาอังกฤษมีความสําคัญกับขนมปังและเนย. ตัวอย่างเช่นถ้าฉันขอให้เพื่อนชาวอังกฤษของฉันถือกระเป ⁇ าของฉันสักครู่แล้วขอให้มันกลับมาโดยพูดว่า "ให้กระเป ⁇ าฉัน", เขาอาจจะขโมยกระเป ⁇ าของชายที่ยืนอยู่รอบ ๆ เพราะเขาไม่เข้าใจว่ากระเป ⁇ าใบไหนมีความหมาย.