Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "fated" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "โชคชะตา" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Fated

[โชคชะตา]
/fetɪd/

adjective

1. (usually followed by `to') determined by tragic fate

 • "Doomed to unhappiness"
 • "Fated to be the scene of kennedy's assassination"
  synonym:
 • doomed
 • ,
 • fated

1. ( มักจะตามด้วย `ถึง ') กําหนดโดยชะตากรรมที่น่าเศร้า

 • "ถึงวาระแห่งความทุกข์"
 • "โชคชะตาที่จะเป็นฉากการลอบสังหารของเคนเนดี"
  คําพ้องความหมาย:
 • ถึงวาระ
 • ,
 • โชคชะตา

Examples of using

How beautiful nature made you! To whom are you fated to belong?
ธรรมชาติที่สวยงามทําให้คุณ! คุณโชคชะตาของใคร?