Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา False เป็นภาษาไทย

EnglishThai

False

/fɔls/

adjective

1. Not in accordance with the fact or reality or actuality

 • "Gave false testimony under oath"
 • "False tales of bravery"
  synonym:
 • false

1. ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงหรือความเป็นจริง

 • "ให้ประจักษ์พยานเท็จภายใต้คําสาบาน"
 • "นิทานเท็จของความกล้าหาญ"
คําพ้องความหมาย:
 • เท็จ

2. Arising from error

 • "A false assumption"
 • "A mistaken view of the situation"
  synonym:
 • false
 • ,
 • mistaken

2. เกิดจากข้อผิดพลาด

 • "สมมติฐานที่ผิดพลาด"
 • "มุมมองที่ผิดพลาดของสถานการณ์"
คําพ้องความหมาย:
 • เท็จ,
 • เข้าใจผิด

3. Erroneous and usually accidental

 • "A false start"
 • "A false alarm"
  synonym:
 • false

3. ผิดพลาดและโดยอุบัติเหตุ

 • "การเริ่มต้นเท็จ"
 • "การเตือนที่ผิดพลาด"
คําพ้องความหมาย:
 • เท็จ

4. Deliberately deceptive

 • "False pretenses"
  synonym:
 • false

4. จงใจหลอกลวง

 • "ข้ออ้างเท็จ"
คําพ้องความหมาย:
 • เท็จ

5. Inappropriate to reality or facts

 • "Delusive faith in a wonder drug"
 • "Delusive expectations"
 • "False hopes"
  synonym:
 • delusive
 • ,
 • false

5. ไม่เหมาะสมกับความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริง

 • "ศรัทธาในยาเสพติดที่น่าสงสัย"
 • "ความคาดหวังที่เข้าใจยาก"
 • "ความหวังเท็จ"
คําพ้องความหมาย:
 • หลงผิด,
 • เท็จ

6. Not genuine or real

 • Being an imitation of the genuine article
 • "It isn't fake anything
 • It's real synthetic fur"
 • "Faux pearls"
 • "False teeth"
 • "Decorated with imitation palm leaves"
 • "A purse of simulated alligator hide"
  synonym:
 • fake
 • ,
 • false
 • ,
 • faux
 • ,
 • imitation
 • ,
 • simulated

6. ไม่ใช่ของแท้หรือของจริง

 • เป็นการเลียนแบบบทความของแท้
 • "มันไม่ใช่ของปลอมเลย
 • มันเป็นขนสังเคราะห์จริง"
 • "ไข่มุกมารยาท"
 • "ฟันปลอม"
 • "ตกแต่งด้วยใบปาล์มเทียม"
 • "กระเป ⁇ าเงินของจระเข้จําลองซ่อน"
คําพ้องความหมาย:
 • ของปลอม,
 • เท็จ,
 • มารยาท,
 • การเลียนแบบ,
 • จําลอง

7. Designed to deceive

 • "A suitcase with a false bottom"
  synonym:
 • false

7. ออกแบบมาเพื่อหลอกลวง

 • "กระเป ⁇ าเดินทางที่มีก้นเท็จ"
คําพ้องความหมาย:
 • เท็จ

8. Inaccurate in pitch

 • "A false (or sour) note"
 • "Her singing was off key"
  synonym:
 • false
 • ,
 • off-key
 • ,
 • sour

8. ไม่ถูกต้องในสนาม

 • "บันทึกเท็จ ( หรือเปรี้ยว )"
 • "การร้องเพลงของเธอปิดกุญแจ"
คําพ้องความหมาย:
 • เท็จ,
 • ปิดคีย์,
 • เปรี้ยว

9. Adopted in order to deceive

 • "An assumed name"
 • "An assumed cheerfulness"
 • "A fictitious address"
 • "Fictive sympathy"
 • "A pretended interest"
 • "A put-on childish voice"
 • "Sham modesty"
  synonym:
 • assumed
 • ,
 • false
 • ,
 • fictitious
 • ,
 • fictive
 • ,
 • pretended
 • ,
 • put on
 • ,
 • sham

9. นํามาใช้เพื่อหลอกลวง

 • "ชื่อปลอม"
 • "ความร่าเริงสันนิษฐาน"
 • "ที่อยู่ปลอม"
 • "ความเห็นอกเห็นใจสมมติ"
 • "ดอกเบี้ยที่แกล้งทําเป็น"
 • "เสียงเด็ก ๆ ใส่"
 • "เสแสร้งสุภาพ"
คําพ้องความหมาย:
 • สันนิษฐาน,
 • เท็จ,
 • หลอกลวง,
 • สวม,
 • แกล้งทําเป็น,
 • ใส่,
 • หลอกลวง

10. (used especially of persons) not dependable in devotion or affection

 • Unfaithful
 • "A false friend"
 • "When lovers prove untrue"
  synonym:
 • false
 • ,
 • untrue

10. ( ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคล ) ไม่สามารถเชื่อถือได้ในการอุทิศตนหรือความรัก

 • นอกใจ
 • "เพื่อนเท็จ"
 • "เมื่อคนรักพิสูจน์ความจริง"
คําพ้องความหมาย:
 • เท็จ,
 • ไม่จริง

adverb

1. In a disloyal and faithless manner

 • "He behaved treacherously"
 • "His wife played him false"
  synonym:
 • faithlessly
 • ,
 • traitorously
 • ,
 • treacherously
 • ,
 • treasonably
 • ,
 • false

1. ในลักษณะที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่ซื่อสัตย์

 • "เขาประพฤติตัวทรยศ"
 • "ภรรยาของเขาเล่นเขาเท็จ"
คําพ้องความหมาย:
 • อย่างไม่ซื่อสัตย์,
 • ทรยศ,
 • ทรยศ,
 • ทรยศ,
 • เท็จ

Examples of using

The more people believe in some theory, the more is the probability that it's false. He who is right is alone in most cases.
ผู้คนจํานวนมากเชื่อในทฤษฎีบางอย่างยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะเป็นเท็จ. ผู้ที่ถูกอยู่คนเดียวในกรณีส่วนใหญ่.
Every statement is false, so is this one!
ทุกคําสั่งเป็นเท็จดังนั้นอันนี้!
The real reminiscences seemed to be an illusion while the false ones were so convincing that could replace the reality.
ความทรงจําที่แท้จริงดูเหมือนจะเป็นภาพลวงตาในขณะที่คนเท็จเชื่ออย่างนั้นสามารถแทนที่ความเป็นจริง.