Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Empty เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Empty

/ɛmpti/

noun

1. A container that has been emptied

 • "Return all empties to the store"
  synonym:
 • empty

1. ภาชนะที่ถูกเทออก

 • "ส่งคืนสินค้าทั้งหมดไปที่ร้าน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ว่างเปล่า

verb

1. Make void or empty of contents

 • "Empty the box"
 • "The alarm emptied the building"
  synonym:
 • empty

1. ทําให้เป็นโมฆะหรือว่างเปล่าของเนื้อหา

 • "ล้างกล่อง"
 • "สัญญาณเตือนอาคารว่างเปล่า"
  คําพ้องความหมาย:
 • ว่างเปล่า

2. Become empty or void of its content

 • "The room emptied"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • discharge

2. ว่างเปล่าหรือเป็นโมฆะของเนื้อหา

 • "ห้องว่างเปล่า"
  คําพ้องความหมาย:
 • ว่างเปล่า
 • ,
 • ปล่อย

3. Leave behind empty

 • Move out of
 • "You must vacate your office by tonight"
  synonym:
 • vacate
 • ,
 • empty
 • ,
 • abandon

3. ทิ้งทิ้งไว้ข้างหลังว่างเปล่า

 • ย้ายออกจาก
 • "คุณต้องออกจากสํานักงานของคุณคืนนี้"
  คําพ้องความหมาย:
 • ว่าง
 • ,
 • ว่างเปล่า
 • ,
 • ละทิ้ง

4. Remove

 • "Empty the water"
  synonym:
 • empty

4. ลบ

 • "ล้างน้ํา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ว่างเปล่า

5. Excrete or discharge from the body

  synonym:
 • evacuate
 • ,
 • void
 • ,
 • empty

5. ขับถ่ายหรือปล่อยออกจากร่างกาย

  คําพ้องความหมาย:
 • อพยพ
 • ,
 • โมฆะ
 • ,
 • ว่างเปล่า

adjective

1. Holding or containing nothing

 • "An empty glass"
 • "An empty room"
 • "Full of empty seats"
 • "Empty hours"
  synonym:
 • empty

1. ถือหรือไม่มีอะไร

 • "แก้วเปล่า"
 • "ห้องว่าง"
 • "เต็มไปด้วยที่นั่งว่าง"
 • "ชั่วโมงที่ว่างเปล่า"
  คําพ้องความหมาย:
 • ว่างเปล่า

2. Devoid of significance or point

 • "Empty promises"
 • "A hollow victory"
 • "Vacuous comments"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • hollow
 • ,
 • vacuous

2. ไร้ความสําคัญหรือจุด

 • "สัญญาที่ว่างเปล่า"
 • "ชัยชนะกลวง"
 • "ความคิดเห็นที่ไร้สาระ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ว่างเปล่า
 • ,
 • กลวง
 • ,
 • ว่างเปล่า

3. Needing nourishment

 • "After skipped lunch the men were empty by suppertime"
 • "Empty-bellied children"
  synonym:
 • empty
 • ,
 • empty-bellied

3. ต้องการบํารุง

 • "หลังจากข้ามมื้อกลางวันคนก็ว่างเปล่าในช่วงเทศกาล"
 • "เด็กที่ว่างเปล่า"
  คําพ้องความหมาย:
 • ว่างเปล่า
 • ,
 • ว่างเปล่าขลาด

4. Emptied of emotion

 • "After the violent argument he felt empty"
  synonym:
 • empty

4. อารมณ์ว่างเปล่า

 • "หลังจากการโต้เถียงอย่างรุนแรงเขารู้สึกว่างเปล่า"
  คําพ้องความหมาย:
 • ว่างเปล่า

Examples of using

I once read a sweet poem about an empty pot... Unfortunately, I forgot it.
ฉันเคยอ่านบทกวีหวาน ๆ เกี่ยวกับหม้อเปล่า... น่าเสียดายที่ฉันลืมมัน.
How many men does it take to replace an empty toilet roll? No one knows, it's never happened.
ต้องใช้ผู้ชายกี่คนในการเปลี่ยนม้วนห้องน้ําเปล่า? ไม่มีใครรู้ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้น.
Life would be empty without you.
ชีวิตจะว่างเปล่าหากไม่มีคุณ.