Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Dispersion เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Dispersion

/dɪspərʒən/

noun

1. Spreading widely or driving off

  synonym:
 • dispersion
 • ,
 • scattering

1. แพร่กระจายอย่างกว้างขวางหรือขับรถออกไป

  คําพ้องความหมาย:
 • การกระจาย
 • ,
 • การกระเจิง

2. The spatial or geographic property of being scattered about over a range, area, or volume

 • "Worldwide in distribution"
 • "The distribution of nerve fibers"
 • "In complementary distribution"
  synonym:
 • distribution
 • ,
 • dispersion

2. คุณสมบัติเชิงพื้นที่หรือทางภูมิศาสตร์ของการกระจัดกระจายเกี่ยวกับช่วงพื้นที่หรือปริมาณ

 • "การกระจายทั่วโลก"
 • "การกระจายของเส้นใยประสาท"
 • "ในการกระจายเสริม"
  คําพ้องความหมาย:
 • การกระจาย
 • ,
 • การกระจาย

3. The act of dispersing or diffusing something

 • "The dispersion of the troops"
 • "The diffusion of knowledge"
  synonym:
 • dispersion
 • ,
 • dispersal
 • ,
 • dissemination
 • ,
 • diffusion

3. การกระทําของการกระจายหรือกระจายบางสิ่งบางอย่าง

 • "การกระจายตัวของทหาร"
 • "การแพร่กระจายของความรู้"
  คําพ้องความหมาย:
 • การกระจาย
 • ,
 • การกระจาย
 • ,
 • การเผยแพร่
 • ,
 • การแพร่กระจาย