Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Decay เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Decay

/dɪke/

noun

1. The process of gradually becoming inferior

  synonym:
 • decay

1. กระบวนการของการค่อยๆกลายเป็นด้อยกว่า

  คําพ้องความหมาย:
 • สลายตัว

2. A gradual decrease

 • As of stored charge or current
  synonym:
 • decay
 • ,
 • decline

2. ลดลงทีละน้อย

 • เป็นค่าใช้จ่ายที่เก็บไว้หรือปัจจุบัน
  คําพ้องความหมาย:
 • สลายตัว
 • ,
 • ลดลง

3. The organic phenomenon of rotting

  synonym:
 • decay
 • ,
 • decomposition

3. ปรากฏการณ์อินทรีย์ของการเน่าเปื่อย

  คําพ้องความหมาย:
 • สลายตัว
 • ,
 • การสลายตัว

4. An inferior state resulting from the process of decaying

 • "The corpse was in an advanced state of decay"
 • "The house had fallen into a serious state of decay and disrepair"
  synonym:
 • decay

4. สถานะที่ด้อยกว่าซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการสลายตัว

 • "ศพอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมขั้นสูง"
 • "บ้านตกอยู่ในสภาพทรุดโทรมและทรุดโทรมอย่างรุนแรง"
  คําพ้องความหมาย:
 • สลายตัว

5. The spontaneous disintegration of a radioactive substance along with the emission of ionizing radiation

  synonym:
 • decay
 • ,
 • radioactive decay
 • ,
 • disintegration

5. การสลายตัวตามธรรมชาติของสารกัมมันตรังสีพร้อมกับการปล่อยรังสีไอออไนซ์

  คําพ้องความหมาย:
 • สลายตัว
 • ,
 • กัมมันตภาพรังสีสลายตัว
 • ,
 • การสลายตัว

verb

1. Lose a stored charge, magnetic flux, or current

 • "The particles disintegrated during the nuclear fission process"
  synonym:
 • disintegrate
 • ,
 • decay
 • ,
 • decompose

1. สูญเสียประจุที่เก็บไว้ฟลักซ์แม่เหล็กหรือกระแส

 • "อนุภาคสลายตัวในระหว่างกระบวนการฟิชชันนิวเคลียร์"
  คําพ้องความหมาย:
 • สลายตัว
 • ,
 • สลายตัว
 • ,
 • decompose

2. Fall into decay or ruin

 • "The unoccupied house started to decay"
  synonym:
 • decay
 • ,
 • crumble
 • ,
 • dilapidate

2. ตกอยู่ในความเสื่อมสลายหรือทําลาย

 • "บ้านว่างเริ่มสลายตัว"
  คําพ้องความหมาย:
 • สลายตัว
 • ,
 • แตก
 • ,
 • dilapidate

3. Undergo decay or decomposition

 • "The body started to decay and needed to be cremated"
  synonym:
 • decay

3. รับการสลายตัวหรือการสลายตัว

 • "ร่างกายเริ่มสลายตัวและต้องถูกเผา"
  คําพ้องความหมาย:
 • สลายตัว

Examples of using

We have to pick those apples right now, otherwise they'll decay.
เราต้องเลือกแอปเปิ้ลเหล่านั้นในตอนนี้มิฉะนั้นพวกมันจะสลายตัว.
The apple has begun to decay.
แอปเปิ้ลเริ่มสลายตัว.
Fruits tend to decay soon.
ผลไม้มีแนวโน้มที่จะสลายตัวในไม่ช้า.