Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Dark เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Dark

/dɑrk/

noun

1. Absence of light or illumination

  synonym:
 • dark
 • ,
 • darkness

1. ไม่มีแสงหรือไฟส่องสว่าง

คําพ้องความหมาย:
 • มืด,
 • ความมืด

2. Absence of moral or spiritual values

 • "The powers of darkness"
  synonym:
 • iniquity
 • ,
 • wickedness
 • ,
 • darkness
 • ,
 • dark

2. การขาดคุณค่าทางศีลธรรมหรือจิตวิญญาณ

 • "พลังแห่งความมืด"
คําพ้องความหมาย:
 • ความชั่วช้า,
 • ความชั่วร้าย,
 • ความมืด,
 • มืด

3. An unilluminated area

 • "He moved off into the darkness"
  synonym:
 • darkness
 • ,
 • dark
 • ,
 • shadow

3. พื้นที่ที่ไม่มีการส่องสว่าง

 • "เขาย้ายออกไปสู่ความมืด"
คําพ้องความหมาย:
 • ความมืด,
 • มืด,
 • เงา

4. The time after sunset and before sunrise while it is dark outside

  synonym:
 • night
 • ,
 • nighttime
 • ,
 • dark

4. เวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกและก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในขณะที่มันมืดอยู่ข้างนอก

คําพ้องความหมาย:
 • คืน,
 • กลางคืน,
 • มืด

5. An unenlightened state

 • "He was in the dark concerning their intentions"
 • "His lectures dispelled the darkness"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • darkness

5. สถานะที่ไม่ได้รับความสว่าง

 • "เขาอยู่ในความมืดเกี่ยวกับความตั้งใจของพวกเขา"
 • "การบรรยายของเขาขจัดความมืด"
คําพ้องความหมาย:
 • มืด,
 • ความมืด

adjective

1. Devoid of or deficient in light or brightness

 • Shadowed or black
 • "Sitting in a dark corner"
 • "A dark day"
 • "Dark shadows"
 • "Dark as the inside of a black cat"
  synonym:
 • dark

1. ปราศจากหรือขาดแสงหรือความสว่าง

 • เงาหรือสีดํา
 • "นั่งในมุมมืด"
 • "วันที่มืดมน"
 • "เงามืด"
 • "มืดเหมือนด้านในของแมวดํา"
คําพ้องความหมาย:
 • มืด

2. (used of color) having a dark hue

 • "Dark green"
 • "Dark glasses"
 • "Dark colors like wine red or navy blue"
  synonym:
 • dark

2. ( ใช้สี ) มีสีเข้ม

 • "สีเขียวเข้ม"
 • "แว่นตาดํา"
 • "สีเข้มเช่นไวน์แดงหรือน้ําเงิน"
คําพ้องความหมาย:
 • มืด

3. Brunet (used of hair or skin or eyes)

 • "Dark eyes"
  synonym:
 • dark

3. Brunet ( ใช้กับผมหรือผิวหนังหรือดวงตา )

 • "ดวงตาสีเข้ม"
คําพ้องความหมาย:
 • มืด

4. Stemming from evil characteristics or forces

 • Wicked or dishonorable
 • "Black deeds"
 • "A black lie"
 • "His black heart has concocted yet another black deed"
 • "Darth vader of the dark side"
 • "A dark purpose"
 • "Dark undercurrents of ethnic hostility"
 • "The scheme of some sinister intelligence bent on punishing him"-thomas hardy
  synonym:
 • black
 • ,
 • dark
 • ,
 • sinister

4. เกิดจากลักษณะชั่วร้ายหรือแรง

 • ชั่วร้ายหรือไม่น่าไว้วางใจ
 • "การกระทําสีดํา"
 • "โกหกดํา"
 • "หัวใจสีดําของเขาได้ปรุงแต่งการกระทําสีดําอีกครั้ง"
 • "ดาร์ ธ เวเดอร์แห่งด้านมืด"
 • "จุดประสงค์ที่มืด"
 • "คลื่นใต้น้ําที่มืดมนของความเป็นปรปักษ์ของชาติพันธุ์"
 • "แผนการของสติปัญญาที่น่ากลัวบางอย่างก้มลงลงโทษเขา" - โธมัสฮาร์ดี
คําพ้องความหมาย:
 • สีดํา,
 • มืด,
 • น่ากลัว

5. Secret

 • "Keep it dark"
  synonym:
 • dark

5. ความลับ

 • "ทําให้มันมืด"
คําพ้องความหมาย:
 • มืด

6. Showing a brooding ill humor

 • "A dark scowl"
 • "The proverbially dour new england puritan"
 • "A glum, hopeless shrug"
 • "He sat in moody silence"
 • "A morose and unsociable manner"
 • "A saturnine, almost misanthropic young genius"- bruce bliven
 • "A sour temper"
 • "A sullen crowd"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • dour
 • ,
 • glowering
 • ,
 • glum
 • ,
 • moody
 • ,
 • morose
 • ,
 • saturnine
 • ,
 • sour
 • ,
 • sullen

6. แสดงอารมณ์ขันที่ไม่ดี

 • "หน้าบึ้งมืด"
 • "ผู้นิวอิงแลนด์ที่เคร่งศาสนา"
 • "สลัมยักไหล่สิ้นหวัง"
 • "เขานั่งเงียบอารมณ์"
 • "ลักษณะที่ผิดปกติและไม่สามารถพูดได้"
 • "เป็นอัจฉริยะอัจฉริยะที่เกือบจะเข้าใจผิด" - bruce bliven
 • "อารมณ์เปรี้ยว"
 • "ฝูงชนบูดบึ้ง"
คําพ้องความหมาย:
 • มืด,
 • Dour,
 • เปล่งประกาย,
 • เหล้ารัม,
 • อารมณ์แปรปรวน,
 • ปัญญาอ่อน,
 • saturnine,
 • เปรี้ยว,
 • sullen

7. Lacking enlightenment or knowledge or culture

 • "This benighted country"
 • "Benighted ages of barbarism and superstition"
 • "The dark ages"
 • "A dark age in the history of education"
  synonym:
 • benighted
 • ,
 • dark

7. ขาดการตรัสรู้หรือความรู้หรือวัฒนธรรม

 • "ประเทศนี้เป็นสุข"
 • "ยุคแห่งความป่าเถื่อนและความเชื่อโชคลาง"
 • "ยุคมืด"
 • "ยุคมืดในประวัติศาสตร์การศึกษา"
คําพ้องความหมาย:
 • benighted,
 • มืด

8. Marked by difficulty of style or expression

 • "Much that was dark is now quite clear to me"
 • "Those who do not appreciate kafka's work say his style is obscure"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • obscure

8. ทําเครื่องหมายด้วยความยากลําบากของสไตล์หรือการแสดงออก

 • "สิ่งที่มืดตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนสําหรับฉัน"
 • "คนที่ไม่ชื่นชมผลงานของคาฟคาบอกว่าสไตล์ของเขาคลุมเครือ"
คําพ้องความหมาย:
 • มืด,
 • ปิดบัง

9. Causing dejection

 • "A blue day"
 • "The dark days of the war"
 • "A week of rainy depressing weather"
 • "A disconsolate winter landscape"
 • "The first dismal dispiriting days of november"
 • "A dark gloomy day"
 • "Grim rainy weather"
  synonym:
 • blue
 • ,
 • dark
 • ,
 • dingy
 • ,
 • disconsolate
 • ,
 • dismal
 • ,
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • sorry
 • ,
 • drab
 • ,
 • drear
 • ,
 • dreary

9. ทําให้เกิดการ dejection

 • "วันสีน้ําเงิน"
 • "ยุคมืดของสงคราม"
 • "หนึ่งสัปดาห์ของสภาพอากาศที่ฝนตก"
 • "ภูมิทัศน์ฤดูหนาวที่แตกสลาย"
 • "วันแรกที่น่าหดหู่ใจของเดือนพฤศจิกายน"
 • "วันมืดมนมืดมน"
 • "อากาศฝนตกหนัก"
คําพ้องความหมาย:
 • สีน้ําเงิน,
 • มืด,
 • Dingy,
 • disconsolate,
 • กลุ้มใจ,
 • เศร้าหมอง,
 • น่ากลัว,
 • ขอโทษ,
 • drab,
 • Drear,
 • น่าเบื่อ

10. Having skin rich in melanin pigments

 • "National association for the advancement of colored people"
 • "Dark-skinned peoples"
  synonym:
 • colored
 • ,
 • coloured
 • ,
 • dark
 • ,
 • dark-skinned
 • ,
 • non-white

10. มีผิวที่อุดมไปด้วยเม็ดสีเมลานิน

 • "สมาคมแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของคนหลากสี"
 • "คนผิวคล้ํา"
คําพ้องความหมาย:
 • สี,
 • สี,
 • มืด,
 • ผิวคล้ํา,
 • ไม่ใช่สีขาว

11. Not giving performances

 • Closed
 • "The theater is dark on mondays"
  synonym:
 • dark

11. ไม่ให้การแสดง

 • ปิด
 • "โรงละครมืดในวันจันทร์"
คําพ้องความหมาย:
 • มืด

Examples of using

The night is dark.
คืนนั้นมืด.
It was dark in the forest.
มันมืดในป่า.
The dark clouds and swirling wind indicated that a storm was imminent.
เมฆมืดและลมหมุนวนแสดงว่าพายุใกล้เข้ามาแล้ว.