Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "daddy" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "พ่อ" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Daddy

[พ่อ]
/dædi/

noun

1. An informal term for a father

 • Probably derived from baby talk
  synonym:
 • dad
 • ,
 • dada
 • ,
 • daddy
 • ,
 • pa
 • ,
 • papa
 • ,
 • pappa
 • ,
 • pop

1. คําที่ไม่เป็นทางการสําหรับพ่อ

 • อาจมาจากการพูดคุยของทารก
คําพ้องความหมาย:
 • พ่อ,
 • Dada,
 • พ่อ,
 • พ่อ,
 • พ่อ,
 • Pappa,
 • ป๊อป

Examples of using

"The sorcerer disguises himself as a beast, he wears a hide over his head and walks around town. It's my daddy who told me that."
"หมอผีปลอมตัวเป็นสัตว์ร้ายเขาสวมหมวกคลุมหัวแล้วเดินไปรอบ ๆ เมือง. มันเป็นพ่อของฉันที่บอกฉันว่า."
Jane's dream was to find herself a sugar daddy.
ความฝันของเจนคือการพบว่าตัวเองเป็นพ่อน้ําตาล.