Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Conditioned เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Conditioned

/kəndɪʃənd/

adjective

1. Established by conditioning or learning

 • "A conditioned response"
  synonym:
 • conditioned
 • ,
 • learned

1. จัดตั้งขึ้นโดยการปรับสภาพหรือการเรียนรู้

 • "การตอบสนองปรับอากาศ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ปรับอากาศ
 • ,
 • เรียนรู้

2. Physically fit

 • "Exercised daily to keep herself in condition"
  synonym:
 • conditioned
 • ,
 • in condition(p)

2. ร่างกายพอดี

 • "ออกกําลังกายทุกวันเพื่อให้ตัวเองอยู่ในสภาพ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ปรับอากาศ
 • ,
 • อยู่ในสภาพ ( p )