Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "change" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "เปลี่ยน" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Change

[เปลี่ยนแปลง]
/ʧenʤ/

noun

1. An event that occurs when something passes from one state or phase to another

 • "The change was intended to increase sales"
 • "This storm is certainly a change for the worse"
 • "The neighborhood had undergone few modifications since his last visit years ago"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alteration
 • ,
 • modification

1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบางสิ่งผ่านจากสถานะหนึ่งหรือเฟสไปยังอีกรัฐหนึ่ง

 • "การเปลี่ยนแปลงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขาย"
 • "พายุนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายยิ่งอย่างแน่นอน"
 • "เพื่อนบ้านได้รับการดัดแปลงเล็กน้อยตั้งแต่ครั้งสุดท้ายเมื่อหลายปีก่อน"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง
 • ,
 • การแก้ไข

2. A relational difference between states

 • Especially between states before and after some event
 • "He attributed the change to their marriage"
  synonym:
 • change

2. ความแตกต่างเชิงสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างรัฐก่อนและหลังเหตุการณ์บางอย่าง
 • "เขาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการแต่งงานของพวกเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง

3. The action of changing something

 • "The change of government had no impact on the economy"
 • "His change on abortion cost him the election"
  synonym:
 • change

3. การกระทําของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง

 • "การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ"
 • "การเปลี่ยนแปลงการทําแท้งของเขาทําให้เขาเสียการเลือกตั้ง"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง

4. The result of alteration or modification

 • "There were marked changes in the lining of the lungs"
 • "There had been no change in the mountains"
  synonym:
 • change

4. ผลของการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

 • "มีการเปลี่ยนแปลงที่ทําเครื่องหมายไว้ในเยื่อบุของปอด"
 • "ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภูเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง

5. The balance of money received when the amount you tender is greater than the amount due

 • "I paid with a twenty and pocketed the change"
  synonym:
 • change

5. ยอดคงเหลือของเงินที่ได้รับเมื่อจํานวนเงินที่คุณซื้อมากกว่าจํานวนเงินที่ต้องชําระ

 • "ฉันจ่ายด้วยยี่สิบและกระเป ⁇ าการเปลี่ยนแปลง"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง

6. A thing that is different

 • "He inspected several changes before selecting one"
  synonym:
 • change

6. สิ่งที่แตกต่าง

 • "เขาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก่อนเลือกหนึ่ง"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง

7. A different or fresh set of clothes

 • "She brought a change in her overnight bag"
  synonym:
 • change

7. ชุดเสื้อผ้าที่แตกต่างหรือสด

 • "เธอนําการเปลี่ยนแปลงในกระเป ⁇ าค้างคืนของเธอ"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง

8. Coins of small denomination regarded collectively

 • "He had a pocketful of change"
  synonym:
 • change

8. เหรียญของนิกายเล็ก ๆ ที่ถือกันโดยรวม

 • "เขามีการเปลี่ยนแปลงมากมาย"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง

9. Money received in return for its equivalent in a larger denomination or a different currency

 • "He got change for a twenty and used it to pay the taxi driver"
  synonym:
 • change

9. เงินที่ได้รับเป็นการตอบแทนเทียบเท่าในสกุลเงินที่ใหญ่กว่าหรือสกุลเงินอื่น

 • "เขาเปลี่ยนไปเป็นเวลายี่สิบและใช้มันเพื่อจ่ายค่าคนขับแท็กซี่"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง

10. A difference that is usually pleasant

 • "He goes to france for variety"
 • "It is a refreshing change to meet a woman mechanic"
  synonym:
 • variety
 • ,
 • change

10. ความแตกต่างที่มักจะพอใจ

 • "เขาไปฝรั่งเศสเพื่อความหลากหลาย"
 • "มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สดชื่นเพื่อพบกับช่างหญิง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ความหลากหลาย
 • ,
 • การเปลี่ยนแปลง

verb

1. Cause to change

 • Make different
 • Cause a transformation
 • "The advent of the automobile may have altered the growth pattern of the city"
 • "The discussion has changed my thinking about the issue"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alter
 • ,
 • modify

1. ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 • ทําให้แตกต่าง
 • ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
 • "การถือกําเนิดของรถยนต์อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเติบโตของเมือง"
 • "การสนทนาเปลี่ยนความคิดของฉันเกี่ยวกับปัญหา"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง
 • ,
 • เปลี่ยนแปลง
 • ,
 • แก้ไข

2. Undergo a change

 • Become different in essence
 • Losing one's or its original nature
 • "She changed completely as she grew older"
 • "The weather changed last night"
  synonym:
 • change

2. ได้รับการเปลี่ยนแปลง

 • กลายเป็นสาระสําคัญที่แตกต่างกัน
 • สูญเสียหรือลักษณะดั้งเดิม
 • "เธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเธอโตขึ้น"
 • "สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเมื่อคืนนี้"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง

3. Become different in some particular way, without permanently losing one's or its former characteristics or essence

 • "Her mood changes in accordance with the weather"
 • "The supermarket's selection of vegetables varies according to the season"
  synonym:
 • change
 • ,
 • alter
 • ,
 • vary

3. แตกต่างในบางวิธีโดยไม่สูญเสียลักษณะหรือสาระสําคัญในอดีตหรือถาวร

 • "อารมณ์ของเธอเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ"
 • "การเลือกผักของซุปเปอร์มาร์เก็ตแตกต่างกันไปตามฤดูกาล"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง
 • ,
 • เปลี่ยนแปลง
 • ,
 • แตกต่างกันไป

4. Lay aside, abandon, or leave for another

 • "Switch to a different brand of beer"
 • "She switched psychiatrists"
 • "The car changed lanes"
  synonym:
 • switch
 • ,
 • shift
 • ,
 • change

4. วางกันละทิ้งหรือออกไปอีก

 • "เปลี่ยนเป็นเบียร์ยี่ห้ออื่น"
 • "เธอเปลี่ยนจิตแพทย์"
 • "รถเปลี่ยนเลน"
  คําพ้องความหมาย:
 • สวิตช์
 • ,
 • กะ
 • ,
 • การเปลี่ยนแปลง

5. Change clothes

 • Put on different clothes
 • "Change before you go to the opera"
  synonym:
 • change

5. เปลี่ยนเสื้อผ้า

 • ใส่เสื้อผ้าที่แตกต่างกัน
 • "เปลี่ยนก่อนที่คุณจะไปที่โอเปร่า"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง

6. Exchange or replace with another, usually of the same kind or category

 • "Could you convert my dollars into pounds?"
 • "He changed his name"
 • "Convert centimeters into inches"
 • "Convert holdings into shares"
  synonym:
 • change
 • ,
 • exchange
 • ,
 • commute
 • ,
 • convert

6. แลกเปลี่ยนหรือแทนที่ด้วยประเภทอื่นโดยปกติจะเป็นประเภทหรือหมวดหมู่เดียวกัน

 • "คุณสามารถแปลงดอลลาร์ของฉันเป็นปอนด์ได้หรือไม่?"
 • "เขาเปลี่ยนชื่อ"
 • "แปลงเซนติเมตรเป็นนิ้ว"
 • "แปลงการถือครองเป็นหุ้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง
 • ,
 • แลกเปลี่ยน
 • ,
 • การเดินทาง
 • ,
 • แปลง

7. Give to, and receive from, one another

 • "Would you change places with me?"
 • "We have been exchanging letters for a year"
  synonym:
 • exchange
 • ,
 • change
 • ,
 • interchange

7. มอบให้และรับจากกัน

 • "คุณจะเปลี่ยนสถานที่กับฉันได้ไหม?"
 • "เราแลกเปลี่ยนจดหมายเป็นเวลาหนึ่งปี"
  คําพ้องความหมาย:
 • แลกเปลี่ยน
 • ,
 • การเปลี่ยนแปลง
 • ,
 • การแลกเปลี่ยน

8. Change from one vehicle or transportation line to another

 • "She changed in chicago on her way to the east coast"
  synonym:
 • transfer
 • ,
 • change

8. เปลี่ยนจากยานพาหนะหนึ่งคันหรือสายการขนส่งเป็นอีกสายหนึ่ง

 • "เธอเปลี่ยนในชิคาโกระหว่างทางไปชายฝั่งตะวันออก"
  คําพ้องความหมาย:
 • โอน
 • ,
 • การเปลี่ยนแปลง

9. Become deeper in tone

 • "His voice began to change when he was 12 years old"
 • "Her voice deepened when she whispered the password"
  synonym:
 • deepen
 • ,
 • change

9. กลายเป็นน้ําเสียงที่ลึกลงไป

 • "เสียงของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขาอายุ 12 ปี"
 • "เสียงของเธอลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเธอกระซิบรหัสผ่าน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ลึก
 • ,
 • การเปลี่ยนแปลง

10. Remove or replace the coverings of

 • "Father had to learn how to change the baby"
 • "After each guest we changed the bed linens"
  synonym:
 • change

10. ลบหรือแทนที่การหุ้มของ

 • "พ่อต้องเรียนรู้วิธีเปลี่ยนลูก"
 • "หลังจากแขกแต่ละคนเราเปลี่ยนผ้าปูที่นอน"
  คําพ้องความหมาย:
 • การเปลี่ยนแปลง

Examples of using

I need to change my tires.
ฉันต้องเปลี่ยนยางของฉัน.
Let's change the topic.
มาเปลี่ยนหัวข้อกัน.
We should change something.
เราควรเปลี่ยนบางสิ่ง.