Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cat" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "แมว" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Cat

[แมว]
/kæt/

noun

1. Feline mammal usually having thick soft fur and no ability to roar: domestic cats

 • Wildcats
  synonym:
 • cat
 • ,
 • true cat

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมวมักจะมีขนนุ่มหนาและไม่มีความสามารถในการคําราม: แมวบ้าน

 • แมวป่า
  คําพ้องความหมาย:
 • แมว
 • ,
 • แมวตัวจริง

2. An informal term for a youth or man

 • "A nice guy"
 • "The guy's only doing it for some doll"
  synonym:
 • guy
 • ,
 • cat
 • ,
 • hombre
 • ,
 • bozo

2. คําที่ไม่เป็นทางการสําหรับเยาวชนหรือมนุษย์

 • "เป็นคนดี"
 • "คนที่แต่งตัวประหลาดทําเพื่อตุ๊กตาเท่านั้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • ผู้ชาย
 • ,
 • แมว
 • ,
 • Hombre
 • ,
 • Bozo

3. A spiteful woman gossip

 • "What a cat she is!"
  synonym:
 • cat

3. ซุบซิบผู้หญิงอาฆาตแค้น

 • "เธอเป็นแมวอะไร!"
  คําพ้องความหมาย:
 • แมว

4. The leaves of the shrub catha edulis which are chewed like tobacco or used to make tea

 • Has the effect of a euphoric stimulant
 • "In yemen kat is used daily by 85% of adults"
  synonym:
 • kat
 • ,
 • khat
 • ,
 • qat
 • ,
 • quat
 • ,
 • cat
 • ,
 • Arabian tea
 • ,
 • African tea

4. ใบของไม้พุ่ม catha edulis ซึ่งถูกเคี้ยวเหมือนยาสูบหรือใช้ในการชงชา

 • มีผลของสารกระตุ้นร่าเริง
 • "ในเยเมน kat ใช้ทุกวัน 85% ของผู้ใหญ่"
  คําพ้องความหมาย:
 • Kat
 • ,
 • Khat
 • ,
 • ⁇ at
 • ,
 • ⁇ uat
 • ,
 • แมว
 • ,
 • ชาอาหรับ
 • ,
 • ชาแอฟริกัน

5. A whip with nine knotted cords

 • "British sailors feared the cat"
  synonym:
 • cat-o'-nine-tails
 • ,
 • cat

5. แส้ที่มีเก้าสายผูกปม

 • "ลูกเรือชาวอังกฤษกลัวแมว"
  คําพ้องความหมาย:
 • cat-o'-เก้าหาง
 • ,
 • แมว

6. A large tracked vehicle that is propelled by two endless metal belts

 • Frequently used for moving earth in construction and farm work
  synonym:
 • Caterpillar
 • ,
 • cat

6. ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่ถูกติดตามซึ่งขับเคลื่อนด้วยสายพานโลหะที่ไม่มีที่สิ้นสุดสองตัว

 • ใช้บ่อยในการเคลื่อนย้ายดินในงานก่อสร้างและงานฟาร์ม
  คําพ้องความหมาย:
 • หนอนผีเสื้อ
 • ,
 • แมว

7. Any of several large cats typically able to roar and living in the wild

  synonym:
 • big cat
 • ,
 • cat

7. แมวใหญ่หลายตัวสามารถคํารามและอาศัยอยู่ในป่าได้

  คําพ้องความหมาย:
 • แมวใหญ่
 • ,
 • แมว

8. A method of examining body organs by scanning them with x rays and using a computer to construct a series of cross-sectional scans along a single axis

  synonym:
 • computerized tomography
 • ,
 • computed tomography
 • ,
 • CT
 • ,
 • computerized axial tomography
 • ,
 • computed axial tomography
 • ,
 • CAT

8. วิธีการตรวจสอบอวัยวะของร่างกายโดยการสแกนด้วยรังสีเอกซ์และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างชุดของการสแกนข้ามส่วนตามแนวแกนเดียว

  คําพ้องความหมาย:
 • เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์
 • ,
 • คํานวณเอกซเรย์
 • ,
 • CT
 • ,
 • คํานวณเอกซเรย์เอกซ์เรย์
 • ,
 • CAT

verb

1. Beat with a cat-o'-nine-tails

  synonym:
 • cat

1. ตีด้วยหางแมว -o'-nine

  คําพ้องความหมาย:
 • แมว

2. Eject the contents of the stomach through the mouth

 • "After drinking too much, the students vomited"
 • "He purged continuously"
 • "The patient regurgitated the food we gave him last night"
  synonym:
 • vomit
 • ,
 • vomit up
 • ,
 • purge
 • ,
 • cast
 • ,
 • sick
 • ,
 • cat
 • ,
 • be sick
 • ,
 • disgorge
 • ,
 • regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • puke
 • ,
 • barf
 • ,
 • spew
 • ,
 • spue
 • ,
 • chuck
 • ,
 • upchuck
 • ,
 • honk
 • ,
 • regurgitate
 • ,
 • throw up

2. ขับเนื้อหาของกระเพาะอาหารผ่านปาก

 • "หลังจากดื่มมากเกินไปนักเรียนอาเจียน"
 • "เขาล้างอย่างต่อเนื่อง"
 • "ผู้ป่วยสํารอกอาหารที่เราให้เขาเมื่อคืนนี้"
  คําพ้องความหมาย:
 • อาเจียน
 • ,
 • อาเจียนขึ้น
 • ,
 • ล้าง
 • ,
 • หล่อ
 • ,
 • ป่วย
 • ,
 • แมว
 • ,
 • ศักดิ์ศรี
 • ,
 • Regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • อ้วก
 • ,
 • Barf
 • ,
 • ถ่มน้ําลาย
 • ,
 • Spue
 • ,
 • ชัค
 • ,
 • upchuck
 • ,
 • Honk
 • ,
 • regurgitate
 • ,
 • โยนขึ้น

Examples of using

Tom's cat is always waiting at the door when he arrives home.
แมวของทอมรออยู่ที่ประตูเสมอเมื่อเขากลับถึงบ้าน.
The cat likes to play in the garden.
แมวชอบเล่นในสวน.
A cat is a miniature lion that loves mice, hates dogs and tolerates humans.
แมวเป็นสิงโตจิ ⁇ วที่รักหนูเกลียดสุนัขและทนต่อมนุษย์.