Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bright" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "สดใส" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Bright

[สดใส]
/braɪt/

adjective

1. Emitting or reflecting light readily or in large amounts

 • "The sun was bright and hot"
 • "A bright sunlit room"
  synonym:
 • bright

1. เปล่งหรือสะท้อนแสงได้อย่างง่ายดายหรือในปริมาณมาก

 • "ดวงอาทิตย์สว่างและร้อน"
 • "ห้องที่มีแสงแดดจ้า"
  คําพ้องความหมาย:
 • สดใส

2. Having striking color

 • "Bright dress"
 • "Brilliant tapestries"
 • "A bird with vivid plumage"
  synonym:
 • bright
 • ,
 • brilliant
 • ,
 • vivid

2. มีสีที่โดดเด่น

 • "ชุดสว่าง"
 • "พรมที่ยอดเยี่ยม"
 • "นกที่มีขนนกสดใส"
  คําพ้องความหมาย:
 • สดใส
 • ,
 • ยอดเยี่ยม

3. Characterized by quickness and ease in learning

 • "Some children are brighter in one subject than another"
 • "Smart children talk earlier than the average"
  synonym:
 • bright
 • ,
 • smart

3. โดดเด่นด้วยความรวดเร็วและง่ายดายในการเรียนรู้

 • "เด็กบางคนสว่างกว่าในเรื่องหนึ่งมากกว่าอีกเรื่อง"
 • "เด็กฉลาดพูดเร็วกว่าค่าเฉลี่ย"
  คําพ้องความหมาย:
 • สดใส
 • ,
 • สมาร์ท

4. Having lots of light either natural or artificial

 • "The room was bright and airy"
 • "A stage bright with spotlights"
  synonym:
 • bright

4. มีแสงมากมายทั้งจากธรรมชาติหรือเทียม

 • "ห้องสว่างและโปร่งสบาย"
 • "เวทีสว่างพร้อมสปอตไลท์"
  คําพ้องความหมาย:
 • สดใส

5. Made smooth and bright by or as if by rubbing

 • Reflecting a sheen or glow
 • "Bright silver candlesticks"
 • "A burnished brass knocker"
 • "She brushed her hair until it fell in lustrous auburn waves"
 • "Rows of shining glasses"
 • "Shiny black patents"
  synonym:
 • bright
 • ,
 • burnished
 • ,
 • lustrous
 • ,
 • shining
 • ,
 • shiny

5. ทําให้เรียบและสดใสโดยหรือราวกับว่าการถู

 • สะท้อนให้เห็นถึงเงาหรือเรืองแสง
 • "เชิงเทียนสีเงินสว่าง"
 • "เคาะทองเหลืองขัดเงา"
 • "เธอแปรงผมของเธอจนกว่ามันจะตกลงไปในคลื่นสีน้ําตาลแดงมันวาว"
 • "แถวของแว่นตาส่องแสง"
 • "สิทธิบัตรสีดํามันวาว"
  คําพ้องความหมาย:
 • สดใส
 • ,
 • เผา
 • ,
 • เงา
 • ,
 • เปล่งประกาย
 • ,
 • มันเงา

6. Splendid

 • "The bright stars of stage and screen"
 • "A bright moment in history"
 • "The bright pageantry of court"
  synonym:
 • bright

6. งดงาม

 • "ดาวสว่างของเวทีและหน้าจอ"
 • "ช่วงเวลาที่สดใสในประวัติศาสตร์"
 • "การประกวดที่สดใสของศาล"
  คําพ้องความหมาย:
 • สดใส

7. Not made dim or less bright

 • "Undimmed headlights"
 • "Surprisingly the curtain started to rise while the houselights were still undimmed"
  synonym:
 • undimmed
 • ,
 • bright

7. ไม่ทําให้สลัวหรือสว่างน้อยลง

 • "ไฟหน้าไม่ จํากัด"
 • "น่าแปลกใจที่ม่านเริ่มสูงขึ้นในขณะที่ม้าลายยังคงไม่ลดลง"
  คําพ้องความหมาย:
 • undimmed
 • ,
 • สดใส

8. Clear and sharp and ringing

 • "The bright sound of the trumpet section"
 • "The brilliant sound of the trumpets"
  synonym:
 • bright
 • ,
 • brilliant

8. ชัดเจนและคมชัดและดัง

 • "เสียงที่สดใสของส่วนทรัมเป็ต"
 • "เสียงที่ยอดเยี่ยมของแตร"
  คําพ้องความหมาย:
 • สดใส
 • ,
 • ยอดเยี่ยม

9. Characterized by happiness or gladness

 • "Bright faces"
 • "All the world seems bright and gay"
  synonym:
 • bright

9. โดดเด่นด้วยความสุขหรือความดีใจ

 • "ใบหน้าที่สดใส"
 • "โลกทั้งใบดูสดใสและเป็นเกย์"
  คําพ้องความหมาย:
 • สดใส

10. Full or promise

 • "Had a bright future in publishing"
 • "The scandal threatened an abrupt end to a promising political career"
 • "A hopeful new singer on broadway"
  synonym:
 • bright
 • ,
 • hopeful
 • ,
 • promising

10. เต็มหรือสัญญา

 • "มีอนาคตที่สดใสในการเผยแพร่"
 • "เรื่องอื้อฉาวขู่ว่าจะยุติอาชีพทางการเมืองที่มีแนวโน้ม"
 • "นักร้องหน้าใหม่ที่มีความหวังในบรอดเวย์"
  คําพ้องความหมาย:
 • สดใส
 • ,
 • มีความหวัง
 • ,
 • สัญญา

adverb

1. With brightness

 • "The stars shone brilliantly"
 • "The windows glowed jewel bright"
  synonym:
 • brilliantly
 • ,
 • brightly
 • ,
 • bright

1. ด้วยความสว่าง

 • "ดวงดาวเปล่งประกายอย่างยอดเยี่ยม"
 • "หน้าต่างเรืองแสงอัญมณีสดใส"
  คําพ้องความหมาย:
 • สุกใส
 • ,
 • สดใส

Examples of using

Sometimes a bright word comes suddenly, without any search, by itself.
บางครั้งคําที่สดใสก็มาทันทีโดยไม่มีการค้นหาใด ๆ ด้วยตัวเอง.
Some people, looking at the bright Sun, seek for stains only.
บางคนมองไปที่ดวงอาทิตย์ที่สดใสค้นหาคราบเท่านั้น.
The room is very bright.
ห้องพักสว่างมาก.