Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Blue เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Blue

/blu/

noun

1. Blue color or pigment

 • Resembling the color of the clear sky in the daytime
 • "He had eyes of bright blue"
  synonym:
 • blue
 • ,
 • blueness

1. สีน้ําเงินหรือเม็ดสี

 • คล้ายกับสีของท้องฟ้าแจ่มใสในเวลากลางวัน
 • "เขามีตาสีฟ้าสดใส"
  คําพ้องความหมาย:
 • สีน้ําเงิน
 • ,
 • สีน้ําเงิน

2. Blue clothing

 • "She was wearing blue"
  synonym:
 • blue

2. เสื้อผ้าสีน้ําเงิน

 • "เธอใส่สีน้ําเงิน"
  คําพ้องความหมาย:
 • สีน้ําเงิน

3. Any organization or party whose uniforms or badges are blue

 • "The union army was a vast blue"
  synonym:
 • blue

3. องค์กรหรือปาร์ตี้ใด ๆ ที่มีเครื่องแบบหรือป้ายเป็นสีน้ําเงิน

 • "กองทัพพันธมิตรเป็นสีน้ําเงินที่กว้างใหญ่"
  คําพ้องความหมาย:
 • สีน้ําเงิน

4. The sky as viewed during daylight

 • "He shot an arrow into the blue"
  synonym:
 • blue sky
 • ,
 • blue
 • ,
 • blue air
 • ,
 • wild blue yonder

4. ท้องฟ้าตามที่มองในช่วงกลางวัน

 • "เขายิงธนูเข้าไปในสีน้ําเงิน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ท้องฟ้าสีฟ้า
 • ,
 • สีน้ําเงิน
 • ,
 • อากาศสีฟ้า
 • ,
 • สีน้ําเงินป่าโน่น

5. Used to whiten laundry or hair or give it a bluish tinge

  synonym:
 • bluing
 • ,
 • blueing
 • ,
 • blue

5. ใช้ในการซักผ้าหรือผมสีขาวหรือให้สีฟ้า

  คําพ้องความหมาย:
 • bluing
 • ,
 • สีน้ําเงิน
 • ,
 • สีน้ําเงิน

6. The sodium salt of amobarbital that is used as a barbiturate

 • Used as a sedative and a hypnotic
  synonym:
 • amobarbital sodium
 • ,
 • blue
 • ,
 • blue angel
 • ,
 • blue devil
 • ,
 • Amytal

6. เกลือโซเดียมของ amobarbital ที่ใช้เป็น barbiturate

 • ใช้เป็นยากล่อมประสาทและถูกสะกดจิต
  คําพ้องความหมาย:
 • โซเดียมอะมิโนบาร์บิท
 • ,
 • สีน้ําเงิน
 • ,
 • นางฟ้าสีฟ้า
 • ,
 • ปีศาจสีน้ําเงิน
 • ,
 • Amytal

7. Any of numerous small butterflies of the family lycaenidae

  synonym:
 • blue

7. ผีเสื้อขนาดเล็กจํานวนมากของตระกูล lycaenidae

  คําพ้องความหมาย:
 • สีน้ําเงิน

verb

1. Turn blue

  synonym:
 • blue

1. เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงิน

  คําพ้องความหมาย:
 • สีน้ําเงิน

adjective

1. Of the color intermediate between green and violet

 • Having a color similar to that of a clear unclouded sky
 • "October's bright blue weather"- helen hunt jackson
 • "A blue flame"
 • "Blue haze of tobacco smoke"
  synonym:
 • blue
 • ,
 • bluish
 • ,
 • blueish

1. ของสีกลางระหว่างสีเขียวและสีม่วง

 • มีสีคล้ายกับท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆปกคลุม
 • "อากาศสีฟ้าสดใสของเดือนตุลาคม" - helen hunt jackson
 • "เปลวไฟสีน้ําเงิน"
 • "หมอกควันสีน้ําเงินของควันบุหรี่"
  คําพ้องความหมาย:
 • สีน้ําเงิน
 • ,
 • bluish
 • ,
 • สีน้ําเงิน

2. Used to signify the union forces in the american civil war (who wore blue uniforms)

 • "A ragged blue line"
  synonym:
 • blue

2. ใช้เพื่อแสดงกองกําลังสหภาพในสงครามกลางเมืองอเมริกา ( ผู้สวมเครื่องแบบสีน้ําเงิน )

 • "เส้นสีน้ําเงินที่มอมแมม"
  คําพ้องความหมาย:
 • สีน้ําเงิน

3. Filled with melancholy and despondency

 • "Gloomy at the thought of what he had to face"
 • "Gloomy predictions"
 • "A gloomy silence"
 • "Took a grim view of the economy"
 • "The darkening mood"
 • "Lonely and blue in a strange city"
 • "Depressed by the loss of his job"
 • "A dispirited and resigned expression on her face"
 • "Downcast after his defeat"
 • "Feeling discouraged and downhearted"
  synonym:
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • blue
 • ,
 • depressed
 • ,
 • dispirited
 • ,
 • down(p)
 • ,
 • downcast
 • ,
 • downhearted
 • ,
 • down in the mouth
 • ,
 • low
 • ,
 • low-spirited

3. เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความสิ้นหวัง

 • "เศร้าหมองเมื่อนึกถึงสิ่งที่เขาต้องเผชิญ"
 • "การทํานายการกินของเลือด"
 • "ความเงียบมืดมน"
 • "รับมุมมองที่น่ากลัวของเศรษฐกิจ"
 • "อารมณ์มืดมน"
 • "โดดเดี่ยวและสีน้ําเงินในเมืองที่แปลกประหลาด"
 • "ตกต่ําจากการสูญเสียงานของเขา"
 • "การแสดงออกและลาออกบนใบหน้าของเธอ"
 • "เศร้าใจหลังจากความพ่ายแพ้ของเขา"
 • "รู้สึกท้อแท้และท้อแท้"
  คําพ้องความหมาย:
 • เศร้าหมอง
 • ,
 • น่ากลัว
 • ,
 • สีน้ําเงิน
 • ,
 • หดหู่
 • ,
 • dispirited
 • ,
 • ลง ( p )
 • ,
 • ตกต่ํา
 • ,
 • หมดใจ
 • ,
 • ลงไปในปาก
 • ,
 • ต่ํา
 • ,
 • ต่ํามีชีวิตชีวา

4. Characterized by profanity or cursing

 • "Foul-mouthed and blasphemous"
 • "Blue language"
 • "Profane words"
  synonym:
 • blasphemous
 • ,
 • blue
 • ,
 • profane

4. โดดเด่นด้วยความหยาบคายหรือสาปแช่ง

 • "ปากเหม็นและดูหมิ่น"
 • "ภาษาสีน้ําเงิน"
 • "คําหยาบคาย"
  คําพ้องความหมาย:
 • ดูหมิ่น
 • ,
 • สีน้ําเงิน
 • ,
 • ดูหมิ่น

5. Suggestive of sexual impropriety

 • "A blue movie"
 • "Blue jokes"
 • "He skips asterisks and gives you the gamy details"
 • "A juicy scandal"
 • "A naughty wink"
 • "Naughty words"
 • "Racy anecdotes"
 • "A risque story"
 • "Spicy gossip"
  synonym:
 • blue
 • ,
 • gamy
 • ,
 • gamey
 • ,
 • juicy
 • ,
 • naughty
 • ,
 • racy
 • ,
 • risque
 • ,
 • spicy

5. การชี้นําความไม่เหมาะสมทางเพศ

 • "ภาพยนตร์สีน้ําเงิน"
 • "มุขสีน้ําเงิน"
 • "เขาข้ามเครื่องหมายดอกจันและให้รายละเอียด gamy"
 • "เรื่องอื้อฉาวฉ่ํา"
 • "ขยิบตาซน"
 • "คําซน"
 • "เกรซี่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย"
 • "เรื่องราว ris ⁇ ue"
 • "ซุบซิบเผ็ด"
  คําพ้องความหมาย:
 • สีน้ําเงิน
 • ,
 • gamy
 • ,
 • gamey
 • ,
 • ฉ่ํา
 • ,
 • ซน
 • ,
 • แรซี่
 • ,
 • ris ⁇ ue
 • ,
 • เผ็ดร้อน

6. Belonging to or characteristic of the nobility or aristocracy

 • "An aristocratic family"
 • "Aristocratic bostonians"
 • "Aristocratic government"
 • "A blue family"
 • "Blue blood"
 • "The blue-blooded aristocracy"
 • "Of gentle blood"
 • "Patrician landholders of the american south"
 • "Aristocratic bearing"
 • "Aristocratic features"
 • "Patrician tastes"
  synonym:
 • aristocratic
 • ,
 • aristocratical
 • ,
 • blue
 • ,
 • blue-blooded
 • ,
 • gentle
 • ,
 • patrician

6. เป็นของหรือลักษณะของขุนนางหรือขุนนาง

 • "ครอบครัวชนชั้นสูง"
 • "ชาวบอสตันชนชั้นสูง"
 • "รัฐบาลชนชั้นสูง"
 • "ครอบครัวสีน้ําเงิน"
 • "เลือดสีฟ้า"
 • "ขุนนางเลือดสีฟ้า"
 • "เลือดอ่อนโยน"
 • "เจ้าของที่ดินผู้รักชาติของอเมริกาใต้"
 • "การแบกแบบชนชั้นสูง"
 • "คุณสมบัติแบบขุนนาง"
 • "รสนิยมของผู้รักชาติ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ขุนนาง
 • ,
 • ขุนนาง
 • ,
 • สีน้ําเงิน
 • ,
 • น้ําท่วม
 • ,
 • อ่อนโยน
 • ,
 • Patrician

7. Morally rigorous and strict

 • "The puritan work ethic"
 • "Puritanic distaste for alcohol"
 • "She was anything but puritanical in her behavior"
  synonym:
 • blue(a)
 • ,
 • puritanic
 • ,
 • puritanical

7. จริยธรรมอย่างเข้มงวดและเข้มงวด

 • "จรรยาบรรณในการทํางานที่เคร่งครัด"
 • "คนเจ้าระเบียบสําหรับแอลกอฮอล์"
 • "เธอเป็นอะไรนอกจากพฤติกรรมที่เคร่งครัด"
  คําพ้องความหมาย:
 • สีน้ําเงิน ( a )
 • ,
 • puritanic
 • ,
 • puritanical

8. Causing dejection

 • "A blue day"
 • "The dark days of the war"
 • "A week of rainy depressing weather"
 • "A disconsolate winter landscape"
 • "The first dismal dispiriting days of november"
 • "A dark gloomy day"
 • "Grim rainy weather"
  synonym:
 • blue
 • ,
 • dark
 • ,
 • dingy
 • ,
 • disconsolate
 • ,
 • dismal
 • ,
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • sorry
 • ,
 • drab
 • ,
 • drear
 • ,
 • dreary

8. ทําให้เกิดการ dejection

 • "วันสีน้ําเงิน"
 • "ยุคมืดของสงคราม"
 • "หนึ่งสัปดาห์ของสภาพอากาศที่ฝนตก"
 • "ภูมิทัศน์ฤดูหนาวที่แตกสลาย"
 • "วันแรกที่น่าหดหู่ใจของเดือนพฤศจิกายน"
 • "วันมืดมนมืดมน"
 • "อากาศฝนตกหนัก"
  คําพ้องความหมาย:
 • สีน้ําเงิน
 • ,
 • มืด
 • ,
 • Dingy
 • ,
 • disconsolate
 • ,
 • กลุ้มใจ
 • ,
 • เศร้าหมอง
 • ,
 • น่ากลัว
 • ,
 • ขอโทษ
 • ,
 • drab
 • ,
 • Drear
 • ,
 • น่าเบื่อ

Examples of using

My whole body is black and blue.
ร่างกายของฉันทั้งหมดเป็นสีดําและสีน้ําเงิน.
The great blue whale is the largest animal to have ever existed.
ปลาวา ⁇ สีน้ําเงินที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา.
Write your answer into the following blue field.
เขียนคําตอบของคุณในฟิลด์สีน้ําเงินต่อไปนี้.