Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blow" into Thai language

แปลความหมายและคําจํากัดความของคําว่า "เป่า" เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Blow

[เป่า]
/bloʊ/

noun

1. A powerful stroke with the fist or a weapon

 • "A blow on the head"
  synonym:
 • blow

1. จังหวะที่ทรงพลังด้วยกําปั้นหรืออาวุธ

 • "ระเบิดหัว"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

2. An impact (as from a collision)

 • "The bump threw him off the bicycle"
  synonym:
 • blow
 • ,
 • bump

2. ผลกระทบ ( จากการชน )

 • "ชนโยนเขาออกจากจักรยาน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด
 • ,
 • ชน

3. An unfortunate happening that hinders or impedes

 • Something that is thwarting or frustrating
  synonym:
 • reverse
 • ,
 • reversal
 • ,
 • setback
 • ,
 • blow
 • ,
 • black eye

3. เหตุการณ์ที่โชคร้ายที่ขัดขวางหรือขัดขวาง

 • สิ่งที่ขัดขวางหรือน่าผิดหวัง
  คําพ้องความหมาย:
 • ย้อนกลับ
 • ,
 • กลับรายการ
 • ,
 • ความปราชัย
 • ,
 • ระเบิด
 • ,
 • ตาสีดํา

4. An unpleasant or disappointing surprise

 • "It came as a shock to learn that he was injured"
  synonym:
 • shock
 • ,
 • blow

4. แปลกใจที่ไม่พึงประสงค์หรือน่าผิดหวัง

 • "มันน่าตกใจเมื่อรู้ว่าเขาบาดเจ็บ"
  คําพ้องความหมาย:
 • ช็อต
 • ,
 • ระเบิด

5. A strong current of air

 • "The tree was bent almost double by the gust"
  synonym:
 • gust
 • ,
 • blast
 • ,
 • blow

5. กระแสลมแรง

 • "ต้นไม้ก้มลงเกือบสองเท่าด้วยลมกระโชก"
  คําพ้องความหมาย:
 • กระโชก
 • ,
 • ระเบิด

6. Street names for cocaine

  synonym:
 • coke
 • ,
 • blow
 • ,
 • nose candy
 • ,
 • snow
 • ,
 • C

6. ชื่อถนนสําหรับโคเคน

  คําพ้องความหมาย:
 • โคก
 • ,
 • ระเบิด
 • ,
 • ลูกอมจมูก
 • ,
 • หิมะ
 • ,
 • C

7. Forceful exhalation through the nose or mouth

 • "He gave his nose a loud blow"
 • "He blew out all the candles with a single puff"
  synonym:
 • blow
 • ,
 • puff

7. การหายใจออกแรงผ่านจมูกหรือปาก

 • "เขาทําให้จมูกของเขาดัง"
 • "เขาเป่าเทียนทั้งหมดด้วยพัฟเดียว"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด
 • ,
 • พัฟ

verb

1. Exhale hard

 • "Blow on the soup to cool it down"
  synonym:
 • blow

1. หายใจออกยาก

 • "เป่าซุปเพื่อทําให้เย็นลง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

2. Be blowing or storming

 • "The wind blew from the west"
  synonym:
 • blow

2. จะพัดหรือบุก

 • "The wind blew from the west"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

3. Free of obstruction by blowing air through

 • "Blow one's nose"
  synonym:
 • blow

3. ปราศจากสิ่งกีดขวางโดยการเป่าลมผ่าน

 • "เป่าจมูก"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

4. Be in motion due to some air or water current

 • "The leaves were blowing in the wind"
 • "The boat drifted on the lake"
 • "The sailboat was adrift on the open sea"
 • "The shipwrecked boat drifted away from the shore"
  synonym:
 • float
 • ,
 • drift
 • ,
 • be adrift
 • ,
 • blow

4. มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากกระแสอากาศหรือน้ําบางส่วน

 • "ใบไม้กําลังพัดในสายลม"
 • "เรือลอยอยู่บนทะเลสาบ"
 • "เรือใบล่องลอยไปในทะเลเปิด"
 • "เรืออับปางล่องลอยไปจากฝั่ง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ลอย
 • ,
 • ดริฟท์
 • ,
 • จะลอย
 • ,
 • ระเบิด

5. Make a sound as if blown

 • "The whistle blew"
  synonym:
 • blow

5. ทําเสียงราวกับเป่า

 • "เสียงนกหวีดดังขึ้น"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

6. Shape by blowing

 • "Blow a glass vase"
  synonym:
 • blow

6. รูปร่างโดยการเป่า

 • "เป่าแจกันแก้ว"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

7. Make a mess of, destroy or ruin

 • "I botched the dinner and we had to eat out"
 • "The pianist screwed up the difficult passage in the second movement"
  synonym:
 • botch
 • ,
 • bodge
 • ,
 • bumble
 • ,
 • fumble
 • ,
 • botch up
 • ,
 • muff
 • ,
 • blow
 • ,
 • flub
 • ,
 • screw up
 • ,
 • ball up
 • ,
 • spoil
 • ,
 • muck up
 • ,
 • bungle
 • ,
 • fluff
 • ,
 • bollix
 • ,
 • bollix up
 • ,
 • bollocks
 • ,
 • bollocks up
 • ,
 • bobble
 • ,
 • mishandle
 • ,
 • louse up
 • ,
 • foul up
 • ,
 • mess up
 • ,
 • fuck up

7. ทําให้เป็นระเบียบทําลายหรือทําลาย

 • "ฉันทําอาหารเย็นไม่เรียบร้อยและเราต้องออกไปกินข้าว"
 • "นักเปียโนทําให้เส้นทางที่ยากลําบากในการเคลื่อนไหวครั้งที่สอง"
  คําพ้องความหมาย:
 • บอทช์
 • ,
 • Bodge
 • ,
 • บัมเบิล
 • ,
 • คลํา
 • ,
 • บ๊อตขึ้น
 • ,
 • สร้อย
 • ,
 • ระเบิด
 • ,
 • flub
 • ,
 • ขันขึ้น
 • ,
 • ลูกบอลขึ้น
 • ,
 • ของเสีย
 • ,
 • โคลนขึ้น
 • ,
 • ป่า
 • ,
 • ปุย
 • ,
 • bollix
 • ,
 • หนุนขึ้น
 • ,
 • bollocks
 • ,
 • bollocks ขึ้น
 • ,
 • กลม
 • ,
 • mishandle
 • ,
 • เหาขึ้น
 • ,
 • ทําผิดกติกา
 • ,
 • ยุ่งขึ้น
 • ,
 • มีเพศสัมพันธ์ขึ้น

8. Spend thoughtlessly

 • Throw away
 • "He wasted his inheritance on his insincere friends"
 • "You squandered the opportunity to get and advanced degree"
  synonym:
 • waste
 • ,
 • blow
 • ,
 • squander

8. ใช้จ่ายอย่างไร้ความปราณี

 • ทิ้ง
 • "เขาสูญเสียมรดกของเขากับเพื่อนที่ไม่จริงใจของเขา"
 • "คุณถลุงโอกาสที่จะได้รับและระดับสูง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ของเสีย
 • ,
 • ระเบิด
 • ,
 • หมองคล้ํา

9. Spend lavishly or wastefully on

 • "He blew a lot of money on his new home theater"
  synonym:
 • blow

9. ใช้อย่างฟุ่มเฟือยหรือสิ้นเปลือง

 • "เขาเป่าเงินเป็นจํานวนมากในโฮมเธียเตอร์ใหม่ของเขา"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

10. Sound by having air expelled through a tube

 • "The trumpets blew"
  synonym:
 • blow

10. เสียงโดยให้อากาศขับผ่านหลอด

 • "แตรเป่า"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

11. Play or sound a wind instrument

 • "She blew the horn"
  synonym:
 • blow

11. เล่นหรือเสียงเครื่องดนตรีลม

 • "เธอเป่าแตร"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

12. Provide sexual gratification through oral stimulation

  synonym:
 • fellate
 • ,
 • suck
 • ,
 • blow
 • ,
 • go down on

12. ให้ความพึงพอใจทางเพศผ่านการกระตุ้นในช่องปาก

  คําพ้องความหมาย:
 • fellate
 • ,
 • ดูด
 • ,
 • ระเบิด
 • ,
 • ลงต่อไป

13. Cause air to go in, on, or through

 • "Blow my hair dry"
  synonym:
 • blow

13. ทําให้อากาศเข้าหรือผ่าน

 • "เป่าผมให้แห้ง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

14. Cause to move by means of an air current

 • "The wind blew the leaves around in the yard"
  synonym:
 • blow

14. ทําให้เกิดการเคลื่อนที่โดยใช้กระแสอากาศ

 • "ลมพัดใบไม้รอบ ๆ บ้าน"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

15. Spout moist air from the blowhole

 • "The whales blew"
  synonym:
 • blow

15. พวยอากาศชื้นจากช่องลม

 • "ปลาวา ⁇ พัด"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

16. Leave

 • Informal or rude
 • "Shove off!"
 • "The children shoved along"
 • "Blow now!"
  synonym:
 • shove off
 • ,
 • shove along
 • ,
 • blow

16. ออกจาก

 • ไม่เป็นทางการหรือหยาบคาย
 • "ผลักออก!"
 • "เด็ก ๆ ผลักไป"
 • "ระเบิดตอนนี้!"
  คําพ้องความหมาย:
 • ผลักออก
 • ,
 • ผลักไปตาม
 • ,
 • ระเบิด

17. Lay eggs

 • "Certain insects are said to blow"
  synonym:
 • blow

17. วางไข่

 • "แมลงบางชนิดถูกระเบิด"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

18. Cause to be revealed and jeopardized

 • "The story blew their cover"
 • "The double agent was blown by the other side"
  synonym:
 • blow

18. สาเหตุที่ต้องเปิดเผยและเสี่ยงภัย

 • "เรื่องราวระเบิดปกของพวกเขา"
 • "เอเจนต์คู่ถูกเป่าโดยอีกด้านหนึ่ง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

19. Show off

  synonym:
 • boast
 • ,
 • tout
 • ,
 • swash
 • ,
 • shoot a line
 • ,
 • brag
 • ,
 • gas
 • ,
 • blow
 • ,
 • bluster
 • ,
 • vaunt
 • ,
 • gasconade

19. ปิด

  คําพ้องความหมาย:
 • คุยโม้
 • ,
 • โต้
 • ,
 • สาบาน
 • ,
 • ยิงเส้น
 • ,
 • ก๊าซ
 • ,
 • ระเบิด
 • ,
 • Bluster
 • ,
 • ฝ่าบาท
 • ,
 • แก๊ส

20. Allow to regain its breath

 • "Blow a horse"
  synonym:
 • blow

20. อนุญาตให้ฟื้นลมหายใจ

 • "ระเบิดม้า"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

21. Melt, break, or become otherwise unusable

 • "The lightbulbs blew out"
 • "The fuse blew"
  synonym:
 • blow out
 • ,
 • burn out
 • ,
 • blow

21. ละลายแตกหรือใช้งานไม่ได้

 • "หลอดไฟระเบิด"
 • "ฟิวส์เป่า"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิดออก
 • ,
 • เผาออก
 • ,
 • ระเบิด

22. Burst suddenly

 • "The tire blew"
 • "We blew a tire"
  synonym:
 • blow

22. ระเบิดทันที

 • "ยางเป่า"
 • "เราเป่ายาง"
  คําพ้องความหมาย:
 • ระเบิด

Examples of using

The loss of her husband was a great blow for Mary.
การสูญเสียสามีของเธอเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับแมรี่.
"How many candles did you blow out on your birthday?" "Fifty-six"
"คุณมีเทียนกี่ลูกในวันเกิดของคุณ?" "ห้าสิบหก"
It's going to blow up!
มันจะระเบิด!