Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

ความหมายการแปล & คําจํากัดความของคํา Awake เป็นภาษาไทย

EnglishThai

Awake

/əwek/

verb

1. Stop sleeping

 • "She woke up to the sound of the alarm clock"
  synonym:
 • wake up
 • ,
 • awake
 • ,
 • arouse
 • ,
 • awaken
 • ,
 • wake
 • ,
 • come alive
 • ,
 • waken

1. หยุดนอน

 • "เธอตื่นขึ้นมาด้วยเสียงนา ⁇ ิกาปลุก"
คําพ้องความหมาย:
 • ตื่นขึ้นมา,
 • ตื่น,
 • ปลุก,
 • ตื่นขึ้นมา,
 • ปลุก,
 • มีชีวิตอยู่,
 • ตื่นขึ้นมา

adjective

1. Not in a state of sleep

 • Completely conscious
 • "Lay awake thinking about his new job"
 • "Still not fully awake"
  synonym:
 • awake(p)

1. ไม่ได้อยู่ในสถานะของการนอนหลับ

 • มีสติอย่างสมบูรณ์
 • "ตื่นตัวคิดเกี่ยวกับงานใหม่ของเขา"
 • "ยังไม่ตื่นเต็มที่"
คําพ้องความหมาย:
 • ตื่น ( p )

2. Mentally perceptive and responsive

 • "An alert mind"
 • "Alert to the problems"
 • "Alive to what is going on"
 • "Awake to the dangers of her situation"
 • "Was now awake to the reality of his predicament"
  synonym:
 • alert
 • ,
 • alive(p)
 • ,
 • awake(p)

2. รับรู้และตอบสนองทางจิตใจ

 • "ใจที่ตื่นตัว"
 • "แจ้งเตือนปัญหา"
 • "มีชีวิตอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น"
 • "ตื่นขึ้นสู่อันตรายจากสถานการณ์ของเธอ"
 • "ตอนนี้ตื่นขึ้นสู่ความเป็นจริงของสถานการณ์ของเขา"
คําพ้องความหมาย:
 • แจ้งเตือน,
 • ยังมีชีวิตอยู่ ( p ),
 • ตื่น ( p )

Examples of using

Tom lay awake in bed, listening to the rain.
ทอมนอนตื่นอยู่บนเตียงฟังฝน.
Are you still awake?
คุณยังตื่นอยู่เหรอ?
Is Tom awake yet?
ทอมตื่นหรือยัง?