Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mop" into Tagalog language

Kahulugan ng pagsasalin at kahulugan ng salitang "mop" sa wikang Tagalog

EnglishTagalog

Mop

[Magpunas]
/mɑp/

noun

1. Cleaning implement consisting of absorbent material fastened to a handle

 • For cleaning floors
  synonym:
 • swab
 • ,
 • swob
 • ,
 • mop

1. Pagpapatupad ng paglilinis na binubuo ng sumisipsip na materyal na naka-fasten sa isang hawakan

 • Para sa paglilinis ng mga sahig
  magkasingkahulugan:
 • lumubog
 • ,
 • magpalitan
 • ,
 • isaw

verb

1. To wash or wipe with or as if with a mop

 • "Mop the hallway now"
 • "He mopped her forehead with a towel"
  synonym:
 • wipe up
 • ,
 • mop up
 • ,
 • mop

1. Upang hugasan o punasan ng o kung may isang mop

 • "I-mop ang pasilyo ngayon"
 • "Hinawakan niya ang kanyang noo ng isang tuwalya"
  magkasingkahulugan:
 • punasan
 • ,
 • isawsaw
 • ,
 • isaw

2. Make a sad face and thrust out one's lower lip

 • "Mop and mow"
 • "The girl pouted"
  synonym:
 • pout
 • ,
 • mop
 • ,
 • mow

2. Gumawa ng isang malungkot na mukha at itapon ang isang mas mababang labi

 • "Mop at mow"
 • "Ang batang babae pouted"
  magkasingkahulugan:
 • pout
 • ,
 • isaw
 • ,
 • mow

Examples of using

I promise I'll mop the floor tomorrow morning.
Ipinangako ko na i-mop ko ang sahig bukas ng umaga.
I promise I'll mop the floor tomorrow morning.
Ipinangako ko na i-mop ko ang sahig bukas ng umaga.