Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intimidate" into Tagalog language

Kahulugan ng pagsasalin at kahulugan ng salitang "panakot" sa wikang Tagalog

EnglishTagalog

Intimidate

[Takutin]
/ɪntɪmɪdet/

verb

1. Make timid or fearful

 • "Her boss intimidates her"
  synonym:
 • intimidate

1. Gumawa ng mahiyain o natatakot

 • "Pinatakot siya ng kanyang boss"
  magkasingkahulugan:
 • takutin

2. To compel or deter by or as if by threats

  synonym:
 • intimidate
 • ,
 • restrain

2. Upang pilitin o hadlangan ng o kung sa pamamagitan ng mga banta

  magkasingkahulugan:
 • takutin
 • ,
 • pigilan