Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "zero" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "noll" till svenska språket

EnglishSwedish

Zero

[Noll]
/zɪroʊ/

noun

1. A quantity of no importance

 • "It looked like nothing i had ever seen before"
 • "Reduced to nil all the work we had done"
 • "We racked up a pathetic goose egg"
 • "It was all for naught"
 • "I didn't hear zilch about it"
  synonym:
 • nothing
 • ,
 • nil
 • ,
 • nix
 • ,
 • nada
 • ,
 • null
 • ,
 • aught
 • ,
 • cipher
 • ,
 • cypher
 • ,
 • goose egg
 • ,
 • naught
 • ,
 • zero
 • ,
 • zilch
 • ,
 • zip
 • ,
 • zippo

1. En kvantitet utan betydelse

 • "Det såg ut som ingenting jag någonsin sett förut"
 • "Reducerad till noll allt arbete vi hade gjort"
 • "Vi fick ihop ett patetiskt gåsägg"
 • "Det var helt förgäves"
 • "Jag hörde inte zilch om det"
  synonym:
 • ingenting
 • ,
 • noll
 • ,
 • nix
 • ,
 • nada
 • ,
 • null
 • ,
 • något
 • ,
 • chiffer
 • ,
 • cypher
 • ,
 • gåsägg
 • ,
 • zilch
 • ,
 • blixtlås
 • ,
 • zippo

2. A mathematical element that when added to another number yields the same number

  synonym:
 • zero
 • ,
 • 0
 • ,
 • nought
 • ,
 • cipher
 • ,
 • cypher

2. Ett matematiskt element som när det läggs till ett annat tal ger samma tal

  synonym:
 • noll
 • ,
 • 0
 • ,
 • ingenting
 • ,
 • chiffer
 • ,
 • cypher

3. The point on a scale from which positive or negative numerical quantities can be measured

  synonym:
 • zero
 • ,
 • zero point

3. Punkten på en skala från vilken positiva eller negativa numeriska storheter kan mätas

  synonym:
 • noll
 • ,
 • nollställe

4. The sight setting that will cause a projectile to hit the center of the target with no wind blowing

  synonym:
 • zero

4. Siktinställningen som gör att en projektil träffar mitten av målet utan att vinden blåser

  synonym:
 • noll

verb

1. Adjust (an instrument or device) to zero value

  synonym:
 • zero

1. Justera (ett instrument eller en enhet) till nollvärde

  synonym:
 • noll

2. Adjust (as by firing under test conditions) the zero of (a gun)

 • "He zeroed in his rifle at 200 yards"
  synonym:
 • zero
 • ,
 • zero in

2. Justera (som genom att skjuta under testförhållanden) nollan för (en pistol)

 • "Han nollställde i sitt gevär på 200 yards"
  synonym:
 • noll
 • ,
 • noll in

adjective

1. Indicating the absence of any or all units under consideration

 • "A zero score"
  synonym:
 • zero
 • ,
 • 0

1. Anger frånvaron av någon eller alla enheter som övervägs

 • "En nollpoäng"
  synonym:
 • noll
 • ,
 • 0

2. Having no measurable or otherwise determinable value

 • "The goal is zero population growth"
  synonym:
 • zero(a)

2. Har inget mätbart eller på annat sätt bestämbart värde

 • "Målet är noll befolkningstillväxt"
  synonym:
 • noll(a)

3. Indicating an initial point or origin

  synonym:
 • zero

3. Anger en initial punkt eller ursprung

  synonym:
 • noll

4. Of or relating to the null set (a set with no members)

  synonym:
 • zero

4. Av eller relaterad till nolluppsättningen (en uppsättning utan medlemmar)

  synonym:
 • noll

Examples of using

The derivative of a constant function is always zero.
Derivatan av en konstant funktion är alltid noll.
Division by zero is a big no-no in mathematics.
Division med noll är ett stort no-no i matematik.
He feels himself go from hero to zero whenever he's confronted with a beautiful woman.
Han känner att han går från hjälte till noll när han konfronteras med en vacker kvinna.