Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wrong" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "fel" till svenska språket

EnglishSwedish

Wrong

[Fel]
/rɔŋ/

noun

1. That which is contrary to the principles of justice or law

 • "He feels that you are in the wrong"
  synonym:
 • wrong
 • ,
 • wrongfulness

1. Det som strider mot principerna om rättvisa eller lag

 • "Han känner att du har fel"
  synonym:
 • fel
 • ,
 • felaktigheter

2. Any harm or injury resulting from a violation of a legal right

  synonym:
 • wrong
 • ,
 • legal injury
 • ,
 • damage

2. All skada eller skada till följd av en kränkning av en laglig rättighet

  synonym:
 • fel
 • ,
 • rättslig skada
 • ,
 • skada

verb

1. Treat unjustly

 • Do wrong to
  synonym:
 • wrong

1. Behandla orättvist

 • Göra fel att
  synonym:
 • fel

adjective

1. Not correct

 • Not in conformity with fact or truth
 • "An incorrect calculation"
 • "The report in the paper is wrong"
 • "Your information is wrong"
 • "The clock showed the wrong time"
 • "Found themselves on the wrong road"
 • "Based on the wrong assumptions"
  synonym:
 • incorrect
 • ,
 • wrong

1. Inte korrekt

 • Inte i överensstämmelse med fakta eller sanning
 • "En felaktig beräkning"
 • "Rapporten i tidningen är fel"
 • "Din information är fel"
 • "Klockan visade fel tid"
 • "Fann sig på fel väg"
 • "Baserat på fel antaganden"
  synonym:
 • felaktig
 • ,
 • fel

2. Contrary to conscience or morality or law

 • "It is wrong for the rich to take advantage of the poor"
 • "Cheating is wrong"
 • "It is wrong to lie"
  synonym:
 • wrong

2. I strid med samvete eller moral eller lag

 • "Det är fel av de rika att utnyttja de fattiga"
 • "Fusk är fel"
 • "Det är fel att ljuga"
  synonym:
 • fel

3. Not appropriate for a purpose or occasion

 • "Said all the wrong things"
  synonym:
 • improper
 • ,
 • wrong

3. Inte lämpligt för ett syfte eller tillfälle

 • "Sa alla fel saker"
  synonym:
 • felaktig
 • ,
 • fel

4. Not functioning properly

 • "Something is amiss"
 • "Has gone completely haywire"
 • "Something is wrong with the engine"
  synonym:
 • amiss(p)
 • ,
 • awry(p)
 • ,
 • haywire
 • ,
 • wrong(p)

4. Fungerar inte korrekt

 • "Något är fel"
 • "Har gått helt och hållet hö"
 • "Något är fel med motorn"
  synonym:
 • amiss(p)
 • ,
 • awry(p)
 • ,
 • hötråd
 • ,
 • fel(p)

5. Based on or acting or judging in error

 • "It is wrong to think that way"
  synonym:
 • wrong

5. Baserat på eller agerar eller bedömer felaktigt

 • "Det är fel att tänka så"
  synonym:
 • fel

6. Not in accord with established usage or procedure

 • "The wrong medicine"
 • "The wrong way to shuck clams"
 • "It is incorrect for a policeman to accept gifts"
  synonym:
 • wrong
 • ,
 • incorrect

6. Inte i enlighet med etablerad användning eller procedur

 • "Fel medicin"
 • "Fel sätt att shuck musslor"
 • "Det är felaktigt för en polis att ta emot gåvor"
  synonym:
 • fel
 • ,
 • felaktig

7. Used of the side of cloth or clothing intended to face inward

 • "Socks worn wrong side out"
  synonym:
 • wrong

7. Används av sidan av tyg eller kläder avsedda att vara vända inåt

 • "Strumpor slitna med fel sida ut"
  synonym:
 • fel

8. Badly timed

 • "An ill-timed intervention"
 • "You think my intrusion unseasonable"
 • "An untimely remark"
 • "It was the wrong moment for a joke"
  synonym:
 • ill-timed
 • ,
 • unseasonable
 • ,
 • untimely
 • ,
 • wrong

8. Dåligt tajmad

 • "Ett olämpligt ingripande"
 • "Du tycker att mitt intrång är orimligt"
 • "En för tidig anmärkning"
 • "Det var fel ögonblick för ett skämt"
  synonym:
 • dåligt tidsinställd
 • ,
 • orimlig
 • ,
 • olägligt
 • ,
 • fel

9. Characterized by errors

 • Not agreeing with a model or not following established rules
 • "He submitted a faulty report"
 • "An incorrect transcription"
 • The wrong side of the road"
  synonym:
 • faulty
 • ,
 • incorrect
 • ,
 • wrong

9. Kännetecknas av fel

 • Att inte hålla med om en modell eller inte följa fastställda regler
 • "Han lämnade in en felaktig anmälan"
 • "En felaktig transkription"
 • Fel sida av vägen"
  synonym:
 • felaktig
 • ,
 • fel

adverb

1. In an inaccurate manner

 • "He decided to reveal the details only after other sources had reported them incorrectly"
 • "She guessed wrong"
  synonym:
 • incorrectly
 • ,
 • wrongly
 • ,
 • wrong

1. På ett felaktigt sätt

 • "Han bestämde sig för att avslöja detaljerna först efter att andra källor hade rapporterat dem felaktigt"
 • "Hon gissade fel"
  synonym:
 • felaktigt
 • ,
 • fel

Examples of using

It doesn't give me any satisfaction to prove you wrong.
Det ger mig ingen tillfredsställelse att bevisa att du har fel.
Tom is running around with the wrong crowd.
Tom springer runt med fel publik.
A new study shows that everything we thought we knew up to now, is wrong.
En ny studie visar att allt vi trodde att vi visste hittills är fel.