Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wise" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vis" till svenska språket

EnglishSwedish

Wise

[Klokt]
/waɪz/

noun

1. A way of doing or being

 • "In no wise"
 • "In this wise"
  synonym:
 • wise

1. Ett sätt att göra eller vara

 • "På intet sätt"
 • "På detta sätt"
  synonym:
 • klok

2. United states jewish leader (born in hungary) (1874-1949)

  synonym:
 • Wise
 • ,
 • Stephen Samuel Wise

2. Usa:s judiska ledare (född i ungern) (1874-1949)

  synonym:
 • Klokt
 • ,
 • Stephen Samuel Wise

3. United states religious leader (born in bohemia) who united reform jewish organizations in the united states (1819-1900)

  synonym:
 • Wise
 • ,
 • Isaac Mayer Wise

3. Förenta staternas religiösa ledare (född i böhmen) som förenade reformjudiska organisationer i usa (1819-1900)

  synonym:
 • Klokt
 • ,
 • Isaac Mayer Wise

adjective

1. Having or prompted by wisdom or discernment

 • "A wise leader"
 • "A wise and perceptive comment"
  synonym:
 • wise

1. Att ha eller föranledas av visdom eller urskillning

 • "En klok ledare"
 • "En klok och insiktsfull kommentar"
  synonym:
 • klok

2. Marked by the exercise of good judgment or common sense in practical matters

 • "Judicious use of one's money"
 • "A wise decision"
  synonym:
 • judicious
 • ,
 • wise
 • ,
 • heady

2. Präglas av utövande av gott omdöme eller sunt förnuft i praktiska frågor

 • "Rättvis användning av ens pengar"
 • "Ett klokt beslut"
  synonym:
 • klok
 • ,
 • berusad

3. Evidencing the possession of inside information

  synonym:
 • knowing
 • ,
 • wise(p)
 • ,
 • wise to(p)

3. Bevisar innehav av insiderinformation

  synonym:
 • vetskap
 • ,
 • wise(p)
 • ,
 • klokt att(p)

4. Improperly forward or bold

 • "Don't be fresh with me"
 • "Impertinent of a child to lecture a grownup"
 • "An impudent boy given to insulting strangers"
 • "Don't get wise with me!"
  synonym:
 • fresh
 • ,
 • impertinent
 • ,
 • impudent
 • ,
 • overbold
 • ,
 • smart
 • ,
 • saucy
 • ,
 • sassy
 • ,
 • wise

4. Felaktigt framåt eller fet

 • "Var inte fräsch med mig"
 • "Okänslig för ett barn att föreläsa en vuxen"
 • "En fräck pojke som ges till att förolämpa främlingar"
 • "Bli inte klok med mig!"
  synonym:
 • färsk
 • ,
 • oförskämd
 • ,
 • fräck
 • ,
 • övermodig
 • ,
 • smart
 • ,
 • saucy
 • ,
 • klok

Examples of using

Tom grew a beard because he thought that all wise men had beards.
Tom odlade skägg för att han trodde att alla vise män hade skägg.
Receive a cure from a doctor, knowledge from a wise man.
Få ett botemedel från en läkare, kunskap från en vis man.
Receive a cure from a doctor, learn from a wise man.
Få ett botemedel från en läkare, lär av en vis man.