Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "wind" into Swedish language

Versättning betydelse & definition av ordet "vind" till svenska språket

EnglishSwedish

Wind

[Vind]
/waɪnd/

noun

1. Air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure

 • "Trees bent under the fierce winds"
 • "When there is no wind, row"
 • "The radioactivity was being swept upwards by the air current and out into the atmosphere"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • air current
 • ,
 • current of air

1. Luft som rör sig (ibland med avsevärd kraft) från ett område med högt tryck till ett område med lågt tryck

 • "Träd böjda under de hårda vindarna"
 • "När det inte blåser, ro"
 • "Radioaktiviteten sveptes uppåt av luftströmmen och ut i atmosfären"
  synonym:
 • vind
 • ,
 • luftström

2. A tendency or force that influences events

 • "The winds of change"
  synonym:
 • wind

2. En tendens eller kraft som påverkar händelser

 • "Förändringens vindar"
  synonym:
 • vind

3. Breath

 • "The collision knocked the wind out of him"
  synonym:
 • wind

3. Andedräkt

 • "Kollisionen slog vinden ur honom"
  synonym:
 • vind

4. Empty rhetoric or insincere or exaggerated talk

 • "That's a lot of wind"
 • "Don't give me any of that jazz"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • malarkey
 • ,
 • malarky
 • ,
 • idle words
 • ,
 • jazz
 • ,
 • nothingness

4. Tom retorik eller ouppriktigt eller överdrivet prat

 • "Det är mycket vind"
 • "Ge mig inget av den där jazzen"
  synonym:
 • vind
 • ,
 • malarkey
 • ,
 • malarki
 • ,
 • lediga ord
 • ,
 • jazz
 • ,
 • intighet

5. An indication of potential opportunity

 • "He got a tip on the stock market"
 • "A good lead for a job"
  synonym:
 • tip
 • ,
 • lead
 • ,
 • steer
 • ,
 • confidential information
 • ,
 • wind
 • ,
 • hint

5. En indikation på potentiell möjlighet

 • "Han fick ett tips på börsen"
 • "En bra ledning för ett jobb"
  synonym:
 • tips
 • ,
 • leda
 • ,
 • styra
 • ,
 • konfidentiell information
 • ,
 • vind
 • ,
 • ledtråd

6. A musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by the breath

  synonym:
 • wind instrument
 • ,
 • wind

6. Ett musikinstrument där ljudet produceras av en sluten luftpelare som förflyttas av andningen

  synonym:
 • blåsinstrument
 • ,
 • vind

7. A reflex that expels intestinal gas through the anus

  synonym:
 • fart
 • ,
 • farting
 • ,
 • flatus
 • ,
 • wind
 • ,
 • breaking wind

7. En reflex som driver ut tarmgas genom anus

  synonym:
 • fisa
 • ,
 • pruttar
 • ,
 • flatus
 • ,
 • vind
 • ,
 • brytande vind

8. The act of winding or twisting

 • "He put the key in the old clock and gave it a good wind"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • winding
 • ,
 • twist

8. Handlingen att linda eller vrida

 • "Han satte nyckeln i den gamla klockan och gav den en bra vind"
  synonym:
 • vind
 • ,
 • lindning
 • ,
 • vrida

verb

1. To move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course

 • "The river winds through the hills"
 • "The path meanders through the vineyards"
 • "Sometimes, the gout wanders through the entire body"
  synonym:
 • weave
 • ,
 • wind
 • ,
 • thread
 • ,
 • meander
 • ,
 • wander

1. Att röra sig eller orsaka rörelse i ett slingrande, spiralformigt eller cirkulärt förlopp

 • "Floden slingrar sig genom kullarna"
 • "Stigen slingrar sig genom vingårdarna"
 • "Ibland vandrar gikten genom hela kroppen"
  synonym:
 • väva
 • ,
 • vind
 • ,
 • tråd
 • ,
 • slingra sig
 • ,
 • vandra

2. Extend in curves and turns

 • "The road winds around the lake"
 • "The path twisted through the forest"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • twist
 • ,
 • curve

2. Sträck dig i kurvor och svängar

 • "Vägen slingrar sig runt sjön"
 • "Stigen vred sig genom skogen"
  synonym:
 • vind
 • ,
 • vrida
 • ,
 • kurva

3. Arrange or or coil around

 • "Roll your hair around your finger"
 • "Twine the thread around the spool"
 • "She wrapped her arms around the child"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • wrap
 • ,
 • roll
 • ,
 • twine

3. Ordna eller eller spola runt

 • "Rulla håret runt fingret"
 • "Vind tråden runt spolen"
 • "Hon lindade armarna runt barnet"
  synonym:
 • vind
 • ,
 • slå in
 • ,
 • rulla
 • ,
 • garn

4. Catch the scent of

 • Get wind of
 • "The dog nosed out the drugs"
  synonym:
 • scent
 • ,
 • nose
 • ,
 • wind

4. Fånga doften av

 • Få nys om
 • "Hunden nosade ut drogerna"
  synonym:
 • doft
 • ,
 • näsa
 • ,
 • vind

5. Coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem

 • "Wind your watch"
  synonym:
 • wind
 • ,
 • wind up

5. Spola fjädern på (någon mekanisk anordning) genom att vrida en skaft

 • "Vinda din klocka"
  synonym:
 • vind
 • ,
 • vinda upp

6. Form into a wreath

  synonym:
 • wreathe
 • ,
 • wind

6. Form till en krans

  synonym:
 • krans
 • ,
 • vind

7. Raise or haul up with or as if with mechanical help

 • "Hoist the bicycle onto the roof of the car"
  synonym:
 • hoist
 • ,
 • lift
 • ,
 • wind

7. Höja eller dra upp med eller som om med mekanisk hjälp

 • "Lyft upp cykeln på bilens tak"
  synonym:
 • hiss
 • ,
 • lyfta
 • ,
 • vind

Examples of using

There's a cold wind today.
Det blåser kallt idag.
The strong wind knocked our garbage bin over.
Den starka vinden välte vår soptunna.
The dark clouds and swirling wind indicated that a storm was imminent.
De mörka molnen och den virvlande vinden tydde på att en storm var nära förestående.